Се­нат від­пра­вив спра­ву Рус­сефф до су­ду

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бра­зиль­ський се­нат дав зе­ле­не сві­тло су­до­во­му про­це­со­ві що­до ім­пі­чмен­ту пре­зи­ден­то­ві Діл­мі Рус­сефф. За суд над нею, пі­сля то­го, як во­на втра­ти­ла по­пу­ляр­ність на тлі низ­ки ко­ру­пцій­них скан­да­лів, про­го­ло­су­ва­ли 59 де­пу­та­тів, 21 се­на­тор ви­сту­пив про­ти, пе­ре­дає агент­ство AFP. Очі­ку­ють, що су­до­вий про­цес роз­по­чне­ться 25—26 сер­пня і три­ва­ти­ме кіль­ка днів. Ім­пі­чмент Рус­сефф те­о­ре­ти­чно мо­же від­бу­ти­ся вже на по­ча­тку ве­ре­сня. Рус­сефф за­ки­да­ють ма­ні­пу­ля­ції з дер­жав­ним бю­дже­том кра­ї­ни та ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів дер­жав­них бан­ків за­для при­хо­ву­ва­н­ня ре­аль­них про­блем в еко­но­мі­ці під час кам­па­нії що­до її пе­ре­о­бра­н­ня 2014 ро­ку, до­дає агент­ство Reuters. Спра­ва Рус­сефф па­ра­лі­зу­ва­ла по­лі­ти­чне жи­т­тя Бра­зи­лії на тлі під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня Олім­пі­а­ди: кон­се­рва­тив­но­му ві­це-пре­зи­ден­то­ві Мі­ше­лу Те­ме­ру, ко­трий ви­ко­нує обов’яз­ки пре­зи­ден­та, до­во­ди­ться розв’язу­ва­ти про­бле­ми з ре­це­сі­єю та фі­скаль­ною кри­зою. Бра­зиль­ський ре­ал, як і фон­до­вий ри­нок кра­ї­ни, змі­цні­ли пі­сля від­сто­ро­не­н­ня Рус­сефф від по­са­ди 12 трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.