Пен­та­гон схва­лив про­даж 153 тан­ків Са­у­дів­ській Ара­вії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки ухва­ли­ло по­тен­цій­ну уго­ду з Са­у­дів­ською Ара­ві­єю що­до про­да­жу Ер-Рі­я­до­ві 153 тан­ків, со­тень ав­то­ма­тів та ін­шо­го вій­сько­во­го спо­ря­дже­н­ня на су­му 1,15 млрд до­ла­рів США. Як по­ві­до­ми­ло AFP, Са­у­дів­ська Ара­вія за­ці­кав­ле­на у при­дбан­ні в США 133 но­вих тан­ків M1A1/А2 Abrams та ще 20 ін­ших тан­ків на за­мі­ну за­ста­рі­лим. Угода та­кож пе­ред­ба­чає про­даж по­над 400 ав­то­ма­тів, а та­кож гр­ана­то­ме­тів для стріль­би ди­мо­ви­ми гра­на­та­ми та бро­не­ма­шин. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків Пен­та­го­ну, це обла­дна­н­ня «по­си­лить спро­мо­жність Са­у­дів­ської Ара­вії під­три­му­ва­ти сво­їх вій­сько­вих у бо­йо­вих ді­ях і за­хи­ща­ти кор­до­ни». Ер-Рі­яд, на­га­да­є­мо, вхо­дить до між­на­ро­дної ко­а­лі­ції під про­во­дом Ва­шинг­то­на, яка ве­де бо­роть­бу з те­ро­ри­сти­чним угру­по­ва­н­ням «Іслам­ська дер­жа­ва» в Си­рії та Іра­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.