Бі­ле і Чор­не...

9 сер­пня в США по­мер зна­ме­ни­тий скуль­птор Ернст Нєі­звє­стний

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Сум­на но­ви­на при­йшла з Нью-Йор­ка: на 92-му ро­ці жи­т­тя по­мер ми­тець, який став одним із сим­во­лів су­ча­сно­го ми­сте­цтва, по­ві­дом­ляє ра діо « Эхо Мос к вы » , по си ла ю чись на по ві дом лен ня жур на ліс та Оле га Суль - кі­на у Facebook. Ернст Нєі­звє­стний жив у Аме­ри­ці про­тя­гом остан­ніх 40 ро­ків.

■ «Моє жи­т­тя на­пи­са­не ду­же без - дар­ним пи­сьмен­ни­ком, за пер­ши­ми пра ви ла ми Лі те ра тур но го ін с ти ту ту: сю жет, зав’ яз ка і не спо ді ва на розв’ яз - ка, як у О’Ген­рі», — ци­тує сло­ва Ерн­ста Йо­си­по­ви­ча vesti.ru. Йо­го біо­гра­фія — як осо­би­ста, так і твор­ча — це ба­га­то у чо­му гео­гра­фія: спо­ча­тку СРСР, а по­тім сві­ту. Нєі­звє­стний (прі­зви­ще, не псев­до­нім) на­ро­див­ся у Свер­длов­ську. 1943-го із Се ред ньої Азії, ку ди Ле нін градсь ка ху дож ня шко ла, в якій він на вчав ся, бу­ла ева­ку­йо­ва­на, пішов до­бро­воль­цем на Дру­гий Укра­їн­ський фронт. За два ти­жні до пе­ре­мо­ги — тяж­ке по­ра­не­н­ня в Ав­стрії. Ба­тьки отри­ма­ли похо­рон­ку та ор­ден «Чер­во­ної Зір­ки». По­ві­дом­ля­ло­ся, що си­на на­го­ро­дже­но по­смер­тно...

■ За де­ся­тьро ків пі­сля сво­го дру­го­го на род жен ня Е. Нє їз вєс т ний — вже член Спіл ки ху дож ни ків. Йо го сто сун - ки із ра дянсь кою вла дою зі псу ють ся 1962- го. На ви став ці у « Ма не жі » до йо­го ро­біт на­бли­зи­ться Ген­сек М. Хру­щов. Свою «Фа­бри­ку по­твор» на­ма­гав­ся за­хи­сти­ти пе­ред при­су­тні­ми скуль­птор Ернст Нє із вєс т ний. « Я ска зав: « Ска жіть ме ні, хто вам ска зав, що ви зна­є­те­ся на ми­сте­цтві? Це ваш во­рог». Він хи­трень­ки­ми очка­ми з лю­бов’ю ди­вив­ся на ме­не. Ме­ні зда­є­ться, що йо­му по­до­ба­ли­ся мої ма­тю­ки, моє без­чин­ство і вза га лі без страш ність пов на » , — зга­ду­вав скуль­птор.

■ Їхню твор чу су пе реч ку про сут - ність со­цре­а­лі­зму роз­су­див час: ро­ди­чі Хру що ва са ме Нє із вєс т но го по про сять ство­ри­ти на­д­гро­бний пам’ятник Ген­се- ко­ві на Но­во­ді­во­чо­му цвин­та­рі у Мо­скві. Йо­го вста­нов­лять за рік до ви­їзду скуль­пто­ра з ко­ли­шньо­го СРСР — 1975-го.

■ З при­хо­дом до вла­ди Л.Бре­жнє­ва за­мов­ле­н­ня у Ерн­ста Йо­си­по­ви­ча оста­то­чно при­пи­ня­ться: із 850 йо­го ро­біт бу­ло про­да­но ли­ше чо­ти­ри...

■ 1976 ро­ку Нєі­звє­стний емі­гру­вав до Швей ца рії, а 1977- го пе ре їхав до США. Ернст Нєі­звє­стний був за­про­ше­ним про фе со ром Нью- Йорксь ко го уні - вер­си­те­ту, Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту, Ка­лі­фор ній­сько­го уні­вер­си­те­ту і Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту.

■ Ернст Йо­си­по­вич був скуль­пто­ром сві­то­во­го зна­че­н­ня. Йо­го тво­ри вста­нов­ле­но у ба­га­тьох ку­то­чках сві­ту. Є мо­ну­мен­ти і в Укра­ї­ні. Най­більш ви­зна­чним тво ром Нє із вєс т но го був « Про ме тей » ( 1966). Він сто їть у та бо рі « Ар­тек » на ка­ме­нях, при­ве­зе­них ді­тьми з 83 кра­їн сві ту. Те пер це те ри то рія оку по ва но го Кри­му, на­га­дує 112.ua. Пе­ред бу­дів­лею Оде­сько­го мор­сько­го вок­за­лу 1995 ро­ку бу ло вста нов ле но ком по зи цію « Зо ло те ди тя » Е. Нє із вєс т но го. Це по да ру нок скуль п то ра Оде сі. Пам’ ят ник має ви - гляд де­ре­ва, з пло­ду яко­го з’яв­ля­є­ться ди тя. За сло ва ми ав то ра, « сим во лі зує щось но­ве, що на­ро­джу­є­ться, чо­му на­ле­жить май­бу­тнє». Ця скуль­пту­ра при­свя че на всім ге ні аль ним ді тям Оде си і зо­бра­жує ди­тя в утро­бі ма­те­рі...

■ Як роз по вів друг Нє із вєс т но го Джеф Блю міс, Ернст по мер уран ці 9 сер п ня за міс це вим ча сом у лі кар ні Stony Brook, ку­ди був го­спі­та­лі­зо­ва­ний пі сля то го, як від чув силь ні бо лі у шлун ку, по ві дом ляє meduza. io/ news. Ро­ди­чі скуль­пто­ра, за сло­ва­ми Блю­мі­са, на­ра­зі не ви­зна­чи­ли­ся з мі­сцем по­хо ван ня. Це пи тан ня, до дав він, бу де ви­рі­ше­но най­ближ­чим ча­сом.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ПЕ­РЕД БУ­ДІВ­ЛЕЮ МОР­СЬКО­ГО ВОК­ЗА­ЛУ 1995-го БУ­ЛО ВСТА­НОВ­ЛЕ­НО КОМПОЗИЦІЮ «ЗОЛОТЕ ДИ­ТЯ» Е. НЄІЗВЄСТНОГО — ЦЕ ПОДАРУНОК СКУЛЬ­ПТО­РА ОДЕСІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.