Гурт «Тар­так» — 21 сер­пня, Docker pub, Ки­їв

Den (Ukrainian) - - Культура -

Кра­ще і но­ве — та­ку про­гра­му під­го­ту­ва­ли по­пу­ляр­ні му­зи­кан­ти. А їм є з чо­го ви­би­ра­ти, бо за два де­ся­ти­лі­т­тя твор­чо­сті бу­ло ви­пу­ще­но ві­сім аль­бо­мів, відзня­то по­над 40 клі­пів, за­пи­са­но біль­ше со­тні пі­сень. Хі­та­ми ста­ли: «Я не хо­чу», «Не ка­жу­чи ні­ко­му», «Ні­хто Крім Нас/Ви­со­та», «Стіль­ни­ко­ве ко­ха­н­ня» та ін­ші. На­га­да­є­мо, гурт бу­ло за­сно­ва­но 1996 ро­ку, він став пе­ре­мож­цем фе­сти­ва­лю « Чер­во­на Ру­та » . Ни­ні « Тар­так » вхо­дить до топ-гур­тів Укра­ї­ни, а не­змін­ним лі­де­ром упро­довж 20 ро­ків є Са­шко По­ло­жин­ський. Му­зи­кан­ти актив­но га­стро­лю­ють, не­о­дно­ра­зо­во гурт був хе­длай­не­ром най­біль­ших фе­сти­ва­лів, бе­ре участь у рі­зно­ма­ні­тних бла­го­дій­них акці­ях та му­зи­чних ма­ра­фо­нах. У гру­дні 2015 р. ви­йшов остан­ній аль­бом «Ві­чність», який уже став зна­ко­вим. До ньо­го уві­йшло 15 пі­сень.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.