«Бе­зі­мен­на зір­ка» — 20 сер­пня, Хар­ків­ський дра­ма­ти­чний те­атр ім. Т. Шев­чен­ка (Ма­ла сце­на)

Den (Ukrainian) - - Культура -

« Мер т вий » се зон у Хар ко ві вже за кін чив ся! За пра цю ва­ла Ма ла сце на Те ат ру іме­ні Т. Шев­чен­ка. На­га­да­є­мо, лі­рич ну ко ме дію « Без імен на зір ка » ру мунсь ко го дра ма - тур­га М. Се­ба­стья­на по­ста­вив О. Сте­цен­ко. Це істо­рія про жи­т­тя у про­він­цій­но­му мі­стеч - ку, в яко му є лі кар ня, суд, по лі ція, на віть за ліз нич на стан ція, але повз яку, не зу пи ня ючись, про­хо­дять швид­кі по­їзди. Ро­зва­га мі­стян — при­йти на вок­зал, аби хоч по­ба­чи­ти, як про­но­ся­ться по­тя­ги... Є в мі­сті гім­на­зія, в якій пра­цю­ють су­во­ра ма­де­му­а­зель Ку­ку, щи - рий учи­тель му­зи­ки Удря, а ще пе­да­гог Мі­ро, який не про­сто ви­кла­дає астро­но­мію, а жи - ве ці­єю на­у­кою! Про­він­цій­не жи­т­тя за­кін­чу­є­ться, ко­ли одно­го ве­чо­ра швид­кий по­тяг зу­пи - нив­ся, і на пе­рон ви­йшла ви­шу­ка­на да­ма, яку ви­са­ди­ли че­рез від­су­тність кви­тка... Ви­пад­ко­ва зу­стріч скром­но­го Учи­те­ля та Не­ві­до­мої, які на­ле­жать до рі­зних сві­тів, ура­зи­ла «бли­скав­ка» ко­ха­н­ня... І хо­ча ге­рої про­во­дять ра­зом ли­ше одну ніч під зір­ко­вим не­бом, та це за - ли­ши­ться в їхній пам’яті на все жи­т­тя... У ви­ста­ві гра­ють: Ка­те­ри­на Ма­твє­єн­ко, Єв­ген Мор­гун, Майя Струн­ні­ко­ва, Те­тя­на Гри­ник, Сер­гій Бе­реж­ко, Ми­хай­ло Те­ре­щен­ко та ін­ші. До ре чі, пер шою прем’ єрою 95- го се зо ну у хар ків’ ян ста не « При бор кан ня но ров ли вої » В. Шек­спі­ра (по­ста­нов­ка О. Ру­со­ва), яку гля­да­чі по­ба­чать 23 ве­ре­сня.

ФОТО З САЙТА THEATRE-SHEVCHENKO.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.