«Ві­рю в си­лу ду­ха...» — Му­зей кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

До 160- річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка, по­е­та, пу­блі­ци­ста, пе­ре­кла­да­ча, вче­но­го, гро­мад­сько­го і по­лі­ти­чно­го ді­я­ча в Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни під­го­ту­ва­ли ви­став­ку. На ній пред­став­ле­но по­над 250 екс­по­на­тів, се­ред яких — ав­то­гра­фи Іва­на Яко­ви­ча, рід­кі­сні при­жит­тє­ві ви­да­н­ня йо­го тво­рів, книж­ки, на­дру­ко­ва­ні за ча­сів ра­дян­ської вла­ди та ви­да­н­ня, що з’яви­ли­ся вже у ро­ки не­за­ле­жної Укра­ї­ни. Обра­зо­твор­чу фран­кі­а­ну роз­кри­ва­ють ілю­стра­ції до тво­рів юві­ля­ра — ро­бо­ти ви­да­тних ху­до­жни­ків В. Кри­чев­сько­го, В. Ка­сі­я­на, В. Ло­па­ти, А. Ба­зи­ле­ви­ча, Г. Яку­то­ви­ча та ін­ших май­стрів. Ек­спо­ну­є­ться й не­ві­до­мий порт­рет І. Фран­ка ро­бо­ти Іва­на Тру­ша по­ча­тку ХХ ст. Виставка по­бу­до­ва­на на ма­те­рі­а­лах Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни, Му­зею кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни та На­ціо­наль­но­го му­зею укра­їн­сько­го на­ро­дно­го де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва. Ек­спо­зи цію мо­жна по ба чи ти до 11 ве ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.