«Ви­бух» про­те­сту...

Що спо­ну­ка­ло ша­хта­ря на від­чай­ду­шний вчи­нок?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­лий вів­то­рок дав сві­ту стра­шну кар­тин­ку охо­пле­но­го по­лум’ ям укра­їн­сько­го гір­ни­ка. Від­по­від­ні знім­ки мо­жу­ть­ста­ти ві­део­ві­хою в істо­рії ша­хтар­сько­го ру­ху, яку мо­жна по­рів­ня­ти з ві­до­ми­ми по­ді­я­ми 90- х, що ви­кли­ка­ли зре­штою роз­пад СРСР і ство­ре­н­ня не­за­ле­жної Укра­ї­ни. Ни­ні­шня ситуація (з ін­шим від­но­сно Укра­ї­ни зна­ком) не менш кри­ти­чна — во­рог на Дон­ба­сі не дрі­має й спо­ді­ва­є­ться по­пов­ни­ти свої ла­ви за ра­ху­нок не­вдо­во­ле­них гір­ни­ків.

На­га­да­є­мо, що 4 сер­пня п’ятер о ша­хта­рів дер­жав­них під­при­ємств« Чер­во­но ар­мій сь к ву­гі­л­ля» й «Се­лі­дів­ву­гі­л­ля» (До­не­цька область) ого­ло­си­ли го­ло­ду­ва­н­ня в бу­дин­ку Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни. Про­те­сту­валь­ни­ки ви­ма­га­ли по­га­си­ти за­бор­го­ва­ні­стьіз за­ро­бі­тної пла­ти й на­ла­го­ди­ти ста­біль­ну ро­бо­ту шахт. Гла­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Ігор На­са­лик за­явив, що для по­га­ше­н­ня бор­гів із зар­пла­ти ша­хта­рям ви­ді­ли­ли 200 міль­йо­нів гри­вень. За йо­го сло­ва­ми, їх по­вин­ні ви­пла­ти­ти до 28 сер­пня, тоб­то до Дня ша­хта­ря, що зву­чи­тьмай­же як ке­пку­ва­н­ня: ось, мов­ляв, вам да­ру­нок. Ще 150 міль­йо­нів для ви­пла­ти зар­плат бу­де отри­ма­но за ра­ху­нок опла­ти ву­гі­л­ля ДТЕКом.

Як ба­чи­мо, за­не­по­ко­є­на та­ким рів­нем про­те­сту дер­жа­ва не ста­ла че­ка­ти про­фе­сій­но­го свя­та гір­ни- кі­ві від­ре­а­гу­ва­ла пра­кти­чно мит­тє­во. То­го ж дня Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті за­яви­ло про пе­ре­ра­ху­ва­н­ня 30 міль­йо­нів гри­вень для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті із за­ро­бі­тної пла­ти ша­хта­рям. « Ста­ном на сьо­го­дні за­ро­бі­тна пла­та пра­ців­ни­кам дер­жав­них ву­гіль­них під­при­ємств ви­пла­че­на на 83,8%», — до­по­ві­ло Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля.

У ві­дом­стві за­зна­ча­ють, що при­чи­ною ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті із за­ро­бі­тної пла­ти є де­фі­цит о бі­го­вих ко­штів, а та­кож не­до­ста­тність бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня на час­тко­ве по­кри­т­тя ви­трат за со­бі­вар­ті­стю го­то­вої то­вар­ної ву­гіль­ної про­ду­кції. У Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля та­кож уто­чни­ли, що борг ша­хта­рям ДП «Се­лі­дів­ву­гі­л­ля», один з го­ло­ду­ю­чих пред­став­ни­ків яко­го під­па­лив се­бе у вів­то­рок у бу­дин­ку мі­ні­стер­ства на знак про­те­сту, ста­ном на 8 сер­пня ста­но­вив 42,1 міль­йо­на гри­вень (без на­ра­ху­вань), і остан­ній раз опла­та бу­ла здій­сне­на 3 сер­пня на 27,3 міль­йо­на гри­вень. У шта­бі га­лу­зі до­да­ли, що за пер­ше пів­річ­чя 2016 ро­ку пра­ців­ни­кам дер­жав­них ву­гіль­них під­при­ємств бу­ло на­ра­хо­ва­но 2,46 мі­льяр­да гри­вень, ви­пла­че­но — 2,06 мі­льяр­да.Зокре­ма1,81мі­льяр­да­гри­вень—це­ко­шти­ві­дре­а­лі­за­ці­ї­ву­гіль­но­ї­про­ду­кції,а0,25мі­льяр­да­ви­ді­ле­ні­збю­дже­ту.На­сьо­го­дні­за­бор­го­ва­ність пра­ців­ни­кам дер­жав­них ву­гіль­них під­при­ємств ста­но­вить399,5 міль­йо­на гри­вень(з на­ра­ху­ва­н­ня­ми), з них 256,2 міль­йо­на — без­по­се­ре­дньо пра­ців­ни­кам під­при­ємств, зокре­ма за чер­вень— 201,3 млн грн.

Зда­ва­ло­ся б, усе ска­за­но, й пи­та­н­ня май­же ви­рі­ше­не. Клю­чо­вим сло­вом в остан­ній фра­зі ви­яви­ло­ся « май­же » . Але в се­ре­ду з’ яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня прес­слу­жби Мін­фі­ну. Йо­го клю­чо­ва дум­ка по­ля­га­ла в то­му, що Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни змо­же ви­ді­ли­ти 200 міль­йо­нів на по­га­ше­н­ня бор­гів із зар­плат пе­ред гір­ни­ка­ми держ­шахт ли­ше пі­сля узго­дже­н­ня з бо­ку бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди.

Прес-слу­жба Мін­фі­ну та­кож за­зна­чи­ла, що уряд прийняв рішення про ви­ді­ле­н­ня цих ко­штів ще 27 ли­пня. «У той же час Мін­фін ви­сту­пав про­ти та­ко­го пе­ре­роз­по­ді­лу ви­трат бю­дже­ту, оскіль­ки біль­ша ча­сти­на ви­ді­ле­них ко­штів (155 міль­йо­нів) бу­де пе­ре­роз­по­ді­ле­на з про­гра­ми за­кри­т­тя п’яти не­рен­та­бель­них шахт. Тоб­то ко­шти, які пла­ну­ва­ло­ся ви­ді­ли­ти на за­кри­т­тя зби­тко­вих шахт, за­раз бу­дуть ви­ко­ри­ста­ні на по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті у ви­пла­ті за­ро­бі­тної пла­ти ша­хта­рям», — за­зна­чи­ли в прес-слу­жбі. У ві­дом­стві під­кре­сли­ли, що про­бле­ма має си­стем­ний характер і пов’яза­на з не­ефе­ктив­ним ви­ко­ри­ста­н­ням бю­дже­тних ко­штів. «Оче­ви­дно, що в Укра­ї­ні про­дов­жу­ють фі­нан­су­ва­ти­ся зби­тко­ві га­лу­зі, що дав­но по­тре­бу­ють ре­фор­му­ва­н­ня »,— ре­зю­му­ва­ли в Мін фі­ні.

Так, Мін­фін за ви­зна­че­н­ням має гра­ти в дер­жа­ві ро­льБа­би Яги, яка зав­жди про­ти. Але тре­ба, як то ка­жуть, і честь зна­ти. Так, близь­ке до Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля дже­ре­ло ще до ни­ні­шніх тра­гі­чних по­дій ска­за­ло по се­кре­ту «Дню», що перш ніж отри­ма­ти в цьо­му ві­дом­стві гро­ші для ша­хта­рів, ту­ди тре­ба за­не­сти свій мі­шок з ку­пю­ра­ми...

Чи так це? Чи­нов­ни­ки в на­шій кра­ї­ні, схо­же, про­сто не мо­жуть не лу­ка­ви­ти. Ви­ще да­но до­сить де­таль­ний ана­ліз при­чин, що ви­кли­ка­ють за­бор­го­ва­но­сті із зар­пла­ті не­за­до­во­ле­ність гір­ни­ків. Про­те там між прав­да­ми й на­пів­прав­да­ми за­те­са­ла­ся тов­стен­на й більш ніж га­не­бна фі­гу­ра умов­ча­н­ня. Ви­яв­ля­є­ться, го­лов­ною про­бле­мою зга­да­них ву­гіль­них під­при­ємств є те, що їх до­сить­ба­га­ті ву­гіль­ні пла­сти бу­ли ко­лись ску­пле­ні за мі­зер­ні су­ми пред­став­ни­ка­ми ста­рої Сім’ї. Те­пер ни­ми во­ло­ді­ють­близь кі до са­мої вер­ши­ни вла­ди «но­ві» лю­ди. Са­ме во­ни зні­ма­ю­тьжир­ну пін­ку з ко­жної тон­ни ву­гі­л­ля й ство­рю­ю­тьта­ким чи­ном де­фі­цит обі­го­вих ко­штів для опла­ти важ­кої й ри­зи­ко­ва­ної пра­ці гір­ни­ків, фа­кти­чно зму­шу­ю­чи їх йти на всі тяж­кі...

Тим ча­сом ша­хтар Ві­ктор Три­фо­нов, який під­па­лив се­бе у вів­то­рок уран­ці під час ім­про­ві­зо­ва­ної прес-кон­фе­рен­ції в бу­дин­ку Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, пе­ре­бу­ває у ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті, по­ві­до­мив гла­ва Не­за­ле­жної проф­спіл­ки гір­ни­ків Ми­хай­ло Во­ли­нець. «У В.Три­фо­но­ва опі­ки очей ста­нов­лять20%. Пі­сля про­ве­де­н­ня кон­си­лі­у­му лі­ка­рі вста­но­ви­ли, що хво­рий у ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті. Але во­ни змо­жу­тьзро­би­ти то­чні­ші ви­снов­ки пі­сля ла­бо­ра­тор­них та ін­ших не­об­хі­дних до­слі­джень».

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ МИ­ХАЙ­ЛА ВОЛИНЦЯ

ВІ­КТОР ТРИ­ФО­НОВ ДОБРЕ ЗНАЄ, ХТО ВИНЕН У ТО­МУ, ЩО ШАХТАРІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ЗАР­ПЛА­ТИ. ПІШОВШИ НА САМОСПАЛЕННЯ, ВІН ХОТІВ ПРИ­ВЕР­НУ­ТИ УВА­ГУ ДО ЦЬО­ГО ВСІ­ЄЇ КРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.