Рей­де­ру до­сить тижня... щоб розба­га­ті­ти

Цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні ста­не­ться не менш як п’ять ти­сяч не­за­кон­них за­хо­плень, упев­не­ний акти­віст. Як цьо­го не допу­сти­ти?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Р ей­дер­ство ста­ло сьо­го­дні в Укра­ї­ні одні­єю з най­біль­ших про­блем еко­но­мі­ки», — за­явив ди­ре­ктор Ан­ти­рей­дер­сько­го со­ю­зу під­при­єм­ців Укра­ї­ни Ан­дрій Се­ми­дідь­ко. На йо­го дум­ку, це яви­ще не­об­хі­дно роз­гля­да­ти як по­хі­дну ко­ру­пції. Осо­бли­во за­раз, ко­ли від­су­тня пер­со­наль­на від­по­від­аль­ність ре­є­стра­то­рів, но­та­рі­у­сів, суд­дів і пра­во­охо­рон­ців за уча­стьу від­по­від­них схе­мах.

■ За оцін­ка­ми екс­пер­тної ра­ди Ан­ти­рей­дер­сько­го со­ю­зу, за остан­ні 15 ро­ків в Укра­ї­ні ста­ло­ся по­над 30 ти­сяч ви­пад­ків не­за­кон­но­го пе­ре­роз­по­ді­лу вла­сно­сті на за­галь­ну су­му по­над $20 мі­льяр­дів. За 2014 рік за­фі­ксо­ва­но більш як дві ти­ся­чі та­ких ви­пад­ків, роз­по­від­ає Се­ми­дідь­ко, при­чо­му йшло­ся зде­біль­шо­го про пе­ре­роз­по­діл вла­сно­сті пред­став­ни­ків ко­ли­шньої вла­ди. 2015 ро­ку бу­лов­же­близь­ко­трьо­хти­ся­чви­пад­ків­рей­дер­ства.Во­ни­про­хо­ди­ли­ве­ли­ко­ю­мі­ро­ю­на­тлі­о­го­ло­ше­н­ня­бан­ків­не­пла­то­спро­мо­жни­ми­йма­ли­фор­му­ви­лу­че­н­ня за­кла­де­но­го май­на. При цьо­му актив­ність ви­яв­ля­ли пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми й по­да­тко­вої, які пра­гну­ли отри­ма­ти кон­троль­над під­при­єм­ства­ми або їхні­ми вла­сни­ка­ми за до­по­мо­гою по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­них справ. З по­ча­тку цьо­го ро­ку, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Ан­ти­рей­дер­сько­го со­ю­зу, ли­ше Мін’юстом за­ре­є­стро­ва­но більш як ти­ся­чу за­яв про не­за­кон­ні дії з пе­ре­ді­лу вла­сно­сті з бо­ку ре­є­стра­то­рів.

■ У су­бо­ту на га­ря­чу лі­нію Ан­ти­рей­дер­сько­го со­ю­зу бу­ли одра­зу чо­ти­ри дзвін­ки з Кро­пив­ни­цько­го, роз­по­від­ає він. І всі во­ни бу­ли пов’яза­ні із за­хо­пле­н­ням при­ва­тних сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­стві( ПС П ). І що­ці­кав о, го­во­рить екс­перт, не­зва­жа­ю­чи на­те, щ оце, по су­ті, дрі­бні під­при­єм­ства, схе­ма рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня за­сто­со­ву­є­ться май­же та­ка са­ма, як і для ве­ли­ких ком­па­ній у всій кра­ї­ни. Вла­сні­сть­про­сто пе­ре­о­форм­ля­є­ться на ін­шу фі­зи­чну осо­бу.

■ Як це ві­дбу­ва­є­ться? «Вра­хо­ву­ю­чи те, що у всі­єї вла­сно­сті в на­шій кра­ї­ні одна ро­до­ва трав­ма — про­цес при­ва­ти­за­ції — у ста­ту­тних до­ку­мен­тах лег­ко мо­жна зна­йти які­сьза­чі­пки, які­сьшорс­тко­сті, зав­дя­ки яким мо­жна зна­йти під­ста­ви для пе­ре­о­форм­ле­н­ня кор­по­ра­тив­них прав, — упев­не­ний Се­ми­дідь­ко. — У ре­зуль­та­ті від­кри­то­сті ре­є­стру не важ­ко ді­зна­ти­ся, ко­му кон­кре­тно на­ле­жить під­при­єм­ство. По­тім мо­жна спо­кій­но при­йти до при­ва­тно­го ре­є­стра­то­ра або но­та­рі­у­са і з йо­го до­по­мо­гою, зві­сно не без­ко­ри­сли­вою, про­ве­сти пе­ре­о­форм­ле­н­ня».

■ «При­чо­му ці чи­нов­ни­ки, — під­кре­слює Се­ми­дідь­ко, — те­пер не зо­бов’яза­ні пе­ре­ві­ря­ти за­кон­ність і пра­виль­ність пе­ре­о­форм­ле­н­ня, во­ни не не­суть ні адмі­ні­стра­тив­ної, ні кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за не­пра­во­мір­ні, не­за­кон­ні дії. За це від­по­від­ає ли­ше той, хто пре­тен­дує на вла­сність, а ре­є­стра­то­ри й но­та­рі­у­си ма­ю­тьсте­жи­ти ли­ше за тим, щоб бу­ли пред­став­ле­ні всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти. Са­ме то­му за­раз спо­сте­рі­га­є­ться вал пе­ре­о­форм­лень кор­по­ра­тив­них прав».

■ «Вра­хо­ву­ю­чи мля­ві­стьі не­ді­є­зда­тність дій Вер­хов­ної Ра­ди що­до вре­гу­лю­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства про до­ступ до ре­є­стрів, а та­кож від­су­тність ре­а­кції Мін’юсту що­до по­си­ле­н­ня до­сту­пу до них, ми мо­же­мо про­гно­зу­ва­ти до п’яти ти­сяч не­за­кон­них за­хо­плень вла­сно­сті, май­на й пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва вла­сно сті­на зе­мель­ні ді­лян­ки й кор­по­ра­тив­них прав укра­їн­ських і іно­зем­них під­при­ємств у на­шій кра­ї­ні», — за­зна­чає екс­перт.

■ Він вва­жає, що для за­по­бі­га­н­ня про­ти­прав­ним ді­ям у сфе­рі вла­сно­сті дер­жа­ві не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на ро­бо­ту ор­га­нів, що ство­рю­ва­ли­ся для за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству. Так, ко­мі­сія при Мін’юсті з не­ви­зна­че­ним ста­ту­сом пра­цює, що на­зи­ва­є­ться, в ру­чно­му ре­жи­мі, ви­клю­чно за звер­не­н­ня­ми під­при­єм­ців, які по­стра­жда­ли від рей­дер­ства. Во­на за­сі­дає раз на ти­жде­ньі ви­вчає зде­біль­шо­го склад на­да­них по­тер­пі­лим до­ку­мен­тів, сте­жа­чи ли­ше за тим, щоб їхній ком­плект був пов­ним.

■ Якщо до по­тер­пі­ло­го пре­тен­зій у цьо­му пи­тан­ні не­має, то ко­мі­сія до­би­ва­є­ться по­вер­не­н­ня по­ру­ше­но­го ста­тус-кво. Але ж у пре­сі( й це бу­ло б пра­виль­но) її ча­сто на­зи­ва­ють а н ти рей­дер­ською. Але за­по­бі­га­н­ням рей­дер­ству во­на, по су­ті, не за­йма­є­ться, про­дов­жу­ю­чи тра­ди­цію, за­кла­де­ну ще Мі­жві­дом­чою ко­мі­сі­єю з про­ти­дії не­за­кон­но­му по­гли­нан­ню й за­хо­плен­ню під­при­ємств, що «пра­цю­ва­ла» ко­ли­сь­при Ка­бмі­ні.

■ На дум­ку Се­ми­дідь­ка, в осно­ві ни­ні­шньої акти­ві­за­ції рей­дер­ства змі­ни в ре­є­стра­цій­но­му за­ко­но­дав­стві. За­пов­зя­тли­ві лю­ди без мо­раль­них ком­пле­ксів отри­ма­ли в ре­зуль­та­ті хо­ро­ший шанс обза­ве­сти­ся вла­сні­стю. Не­за­кон­но оформ­ля­ю­чи або про­сто під­ро­блю­ю­чи до­ку­мен­ти, во­ни пе­ре­хо­плю­ють управ­лі­н­ня під­при­єм­ства­ми у за­кон­них вла­сни­ків. І це ще не все .« За на­ши­ми да­ни­ми, за­раз рей­дер­ські дії вже до­ко­ти­ли­ся до по­бу­то­во­го рів­ня. Де­да­лі ча­сті­ше фі­ксу­ю­ться за­хо­пле­н­ня квар­тир, що на­ле­жа­тьлю­дям, які ви­їха­ли з тих чи ін­ших при­чин за кор­дон».

■ З та­ки­ми ви­пад­ка­ми не­що­дав­но до­ве­ло­ся роз­би­ра­ти­ся в Хар­ко­ві, роз­по­від­ає Се­ми­дідь­ко. Рей­де­ри-ша­храї оформ­ля­ли на се­бе вла­сність, під­ро­бля­ю­чи до­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу. Екс­перт вва­жає, що Мін’юсту й уря­ду не мо­жна за­кри­ва­ти очі на та­кі кри­мі­наль­ні но­ва­ції. Він на­га­дує, що ще в бе­ре­зні цьо­го ро­ку гру­пою на­ро­дних де­пу­та­тів був за­ре­є­стро­ва­ний за­ко­но­про­ект 4216, який зо­бов’язав ре­є­стра­то­ра ви­ма­га­ти для пе­ре­о­форм­ле­н­ня кор­по­ра­тив­них прав або вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но но­та­рі­аль­них сві­доцтв укла­де­них опе­ра­цій. Чо­му йо­го не роз­гля­ну­ли?

■ «Дві сто­рі­но­чки з яки­мись лі­ви­ми під­пи­са­ми під на­звою «уста­нов­чий про­то­кол» до­зво­ля­ютьсь ого­дні за­ре­є­стру­ва­ти но­во­го ке­рів­ни­ка й ді­ста­ти до­ступ до під­при­єм­ства, йо­го ра­хун­ку в бан­ку й май­на, до йо­го транс­пор­ту й зем­лі», — обу­рю­є­ться екс­перт і під­кре­слює, що че­рез це най­біль­ше стра­жда­ють сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, в яких у ре­зуль­та­ті ви­во­зять уро­жай. Він до­дає, як би до­ко­ря­ю­чи ан­ти­рей­дер­ській ко­мі­сії: «Для цьо­го до­ста­тньо отри­ма­ти кон­троль­над під­при­єм­ством бу­кваль­но на ти­ждень».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.