Про «по­зи­тив­ні по­штов­хи до змін»

За­сту­пник ди­ре­кто­ра Пред­став­ни­цтва ПРООН в Укра­ї­ні Блер­та Че­ла озна­йо­ми­ла з ро­бо­тою про­гра­ми лі­тньо­шко­ля­рів «Дня»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на ВОЙТКО, Хри­сти­на СОЛТИС, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Ро бо­та Про­гра­ми роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні в основ­но­му ре­а­лі­зу­є­ться в ме­жах трьох на­прям­ків: «Зе­ле­на та чи­ста Укра­ї­на», «До кра­що­го жи­т­тя — зав­дя­ки де­мо­кра­ти­чно­му вря­ду­ван­ню та ре­фор­мам »,« Со­ці­аль­но­еко­но­мі­чне від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су, до­по­мо­га ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям і роз­бу­до­ва ми­ру». Крім цьо­го, ПРООН допомагає Укра­ї­ні у за­ку­пів­лі лі­ків за дер­жав­ни­ми про­гра­ма­ми МОЗ та у ре­фор­му­ван­ні си­сте­ми за­ку­пі­вель. За­сту­пник ди­ре­кто­ра Пред­став­ни­цтва ПРООН в Укра­ї­ні Блер­та Че­ла за­зна­чає, що ли­ше за остан­ній рік більш ніж 200 000 пе­ре­се­лен­ців отри­ма­ли до­по­мо­гу від ПРООН, а та­кож для них бу­ло ство­ре­но більш ніж 2000 ро­бо­чих місць. Крім цьо­го, 271 ро­ди­на отри­ма­ла гран­ти на ре­а­лі­за­цію сво­їх бі­знес-про­е­ктів.

Під час роз­мо­ви з лі­тньо­шко­ля­ра­ми Блер­та Че­ла роз­по­ві­ла істо­рії успі­ху де­яких із них. Зав­дя­ки пра­це­люб­ству та ен­ту­зі­а­зму пе­ре­се­лен­ці зумі­ли не ли­ше за­по­ча­тку­ва­ти свою спра­ву, а й ство­ри­ти ро­бо­чі мі­сця для сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків. Хтось за­по­ча­тку­вав свою пе­кар­ню, хтось ав­то­мий­ку, хтось ка­фе, ате­льє або ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр, ін­ші змо­гли ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе в ланд­ша­фтно­му ди­зай­ні. Їхні істо­рії справ­ді на­ди­ха­ють та мо­ти­ву­ють, адже на­о­чно по­ка­зу­ють, що змі­ни­ти своє жи­т­тя мо­жна за будь-яких умов, пе­ре­тво­рив­ши най­смі­ли­ві­ші ідеї на при­бу­тко­вий бі­знес.

Блер­та Че­ла на­го­ло­шує, що ефе­ктив­ність про­е­ктів ПРООН на­пря­му за­ле­жить від спів­пра­ці з укра­їн­ською вла­дою і гро­ма­дян­ським су­спіль­ством та їхньою го­тов­ні­стю до ре­форм. На її дум­ку, та­ка спів­пра­ця є за­по­ру­кою по­зи­тив­них по­штов­хів для подаль­ших змін у кра­ї­ні. У від­по­від­ях на пи­та­н­ня лі­тньо­шко­ля­рів за­сту­пник ди­ре­кто­ра Пред­став­ни­цтва ПРООН в Укра­ї­ні роз­по­від­ає про про­е­кти ПРООН та уто­чнює осо­бли­во­сті їх ре­а­лі­за­ції.

«ПЕРША ЦІЛЬ — ЗНИЩЕННЯ БІ­ДНО­СТІ В УСІХ ЇЇ ПРОЯВАХ І ФОР­МАХ»

Ма­ри­на БАРБА, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І. І. Ме­чни­ко­ва: — ПРООН в Укра­ї­ні ре­а­лі­зує чи­ма­ло ва­жли­вих про­е­ктів («Від­кри­тий бю­джет», за­ку­пів­ля лі­ків, енер­го­збе­ре­же­н­ня, зайня­тість ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців то­що). Який із них про­су­ва­є­ться най­кра­ще і чо­му?

— ПРООН пра цює у трьох основ­них на­прям­ках (і ми по­ба­чи­ли, що ці га­лу­зі не мо­жна від­окре­ми­ти): де­мо­кра­ти­чні ре­фор­ми і вря­ду­ва­н­ня, зе­ле­на та чи­ста Укра­ї­на, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чне від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су, до­по­мо­га ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям і роз­бу­до­ва ми­ру, і з ко­жно­го з них ми по­ста­ви­ли кон­кре­тну ціль. Що­до ре­форм: ми ті­сно спів­пра­цю­є­мо з пар­ла­мен­том, на­да­є­мо екс­пер­тну під­трим­ку у роз­роб­ці но­во­го за­ко­но­дав­ства та у змі­цнен­ні спро­мо­жно­сті цьо­го ду­же ва­жли­во­го дер­жав­но­го ін­сти­ту­ту ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції більш ефе­ктив­но і прозоро, як це ві­дбу­ва­є­ться в ін­ших кра­ї­нах. Ве­ли­ку ува­гу при­ді­ля­є­мо роз­ви­тку від­кри­то­сті, про­зо­ро­сті та по­кра­щен­ню до­сту пу до пуб ліч ної ін фор ма ції. Оскіль­ки ду­же ва­жли­во, щоб ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди на всіх рів­нях на­да­ва­ли гро­ма­дя­нам ін­фор­ма­цію що­до сво­їх бю­дже­тів та за­хо­дів, які во­ни ре­а­лі­зу­ють. Про­те на­віть то­ді, ко­ли бю­дже­тні да­ні є до­сту­пни­ми для гро­ма­дян, во­ни ін­ко­ли не ро­зу­мі­ють, що кри­є­ться за ци­фра- ми. Ми на­да­є­мо ін­стру­мен­ти ор­га­нам вла­ди, які до­по­ма­га­ють ві­зу­а­лі­зу­ва­ти цю ін­фор­ма­цію, по­ясни­ти гро­ма­дя­нам, що во­на озна­чає.

На мою дум­ку, ті пи­та­н­ня, які по­ру­шу­ю­ться: мир, пра­во­су­д­дя, силь­ні уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції, які пра­цю­ють прозоро та від­вер­то, які зда­тні бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю — це, вла­сне, пи­та­н­ня, яке тре­ба ви­рі­шу­ва­ти за­раз в Укра­ї­ні.

Якщо ко­ру­пція за­ли­ша­ти­ме­ться, то кра­ї­ні бу­де ду­же скла­дно три- ма­ти­ся, роз­ви­ва­ти­ся еко­но­мі­чно, бо для цьо­го потрібно мати силь­ні уста­но­ви і за­кла­ди, які зда­тні про­ти­сто­я­ти ко­ру­пції.

Перша ціль се­ред 17 гло­баль­них ці­лей, які ПРООН ви­зна­чи­ла на 2016—2030 ро­ки, ме­ні та­кож зда­є­ться ва­жли­вою для Укра­ї­ни. Це знищення бі­дно­сті в усіх її проявах. Це озна­чає, що ко­жна осо­ба, не­за­ле­жно від її ві­ку чи ста­ті, від то­го, чи має во­на ін­ва­лі­дність, має за­со­би для на­ле­жно­го існу­ва­н­ня.

Окрім то­го, Укра­ї­на є кра­ї­ною із ви­со­ким рів­нем енер­ге­ти­чно­го спо­жи­ва­н­ня, то­му про­бле­ми за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща — те, з чим теж тре­ба бо­ро­ти­ся. Є кіль­ка стра­те­гі­чних ці­лей роз­ви­тку, які при­ді­ля­ють ува­гу дов­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу, клі­ма­ту, е н ерг о за­оща­джен­ню, то­му що є аль­тер­на­тив­ні та зе­ле­ні дже­ре­ла енер­ге­ти­ки, які в Укра­ї­ні мо­жуть зна­йти своє мі­сце.

Зокре­ма, ми про­во­ди­ли кон­суль­та­ції в Дні­прі. Ме­не по­зи­тив­но вра­зив той від­гук, який я від­чу­ла у мі­сті, пра­цю­ю­чи з адмі­ні­стра­ці­єю, пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, їх ба­жа­н­ня ді­зна­ти­ся біль­ше про ці­лі ста­ло­го роз­ви­тку. Це бу­ла перша кон­суль­та­ція, іще дев’ять ми пла­ну­є­мо про­ве­сти до ли­сто­па­да. Зві­сно, ми про­во­ди­мо тре­нін­ги, зу­стрі­чі і в ін­шо­му фор­ма­ті, але та­кі кон­суль­та­ції ми здій­сню­є­мо впер­ше для то­го, щоб до­по­мог­ти пред­став­ни­кам уря­ду ви­зна­чи­ти- ся з їхні­ми прі­о­ри­те­та­ми в на­ших ці­лях. І це бу­де ча­сти­ною зві­ту про до­ся­гне­н­ня ці­лей у мас­шта­бах кра­ї­ни. Ми за­раз спів­пра­цю­є­мо з уря­дом, щоб за­вер­ши­ти це до кін­ця ро­ку. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що за до­по­мо­гою цьо­го зві­ту ми зро­зу­мі­є­мо та на­о­чно по­ба­чи­мо, де пе­ре­бу­ває Укра­ї­на са­ме за­раз, згі­дно з ці­ля­ми роз­ви­тку, та чо­го во­на ба­жає до­ся­гну­ти в ме­жах цих ці­лей і ко­ли. Уряд Укра­ї­ни ухва­лив зо­бов’яза­н­ня що­до ви­ко­на­н­ня цих ці­лей, так са­мо, як зро­би­ли міль­йо­ни лю­дей у всьо­му сві­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, що ми ра­зом пе­ре­тво­ри­мо ці зо­бов’яза­н­ня на кон­кре­тні дії і зав­дя­ки пар­тнер­ству до­ся­гне­мо про­гре­су у по­кра­щен­ні жи­т­тя лю­дей.

«ПРО­ЕКТ «ВЕ­ЛИ­КІ ІСТО­РІЇ МАЛОГО БІ­ЗНЕ­СУ» — ШАНС ДЛЯ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ ПОЧАТИ ВСЕ СПО­ЧА­ТКУ»

Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І.І. Ме­чни­ко­ва: — Із ве­ли­ких про­е­ктів ви під­три­му­є­те та­кож ма­лий бі­знес. Зокре­ма, ці­ка­вим є про­ект «Ве­ли­кі істо­рії малого бі­зне­су». На­скіль­ки він є ва­жли­вим для кра­ї­ни, на ва­шу дум­ку, і які з ці­ка­вих істо­рій та­кої під­трим­ки ви мо­гли б роз­ка­за­ти?

— Ма­лень­кі гран­ти, тре­нін­ги та під­трим­ка стар­та­пів, за­по­ча­тко­ва­них пе­ре­се­лен­ця­ми, мо­же ре­аль­но змі­ни­ти жи­т­тя лю­дей.

Ми під­три­му­є­мо ма­лий бі­знес, про­во­ди­мо тре­нін­ги для тих, хто хо­че роз­по­ча­ти свою спра­ву, а та­кож на­да­є­мо не­ве­ли­кі гран­ти, які б мо­гли да­ти пер­ший по­штовх на шля­ху ре­а­лі­за­ції бі­знес-ідеї. За­ці­кав­ле­ні осо­би ма­ють по­да­ти за­яв­ку, і за пев­ни­ми кри­те­рі­я­ми ми оби­ра­є­мо най­кра­щих.

Є ба­га­то при­кла­дів, ко­ли лю­ди, які втра­ти­ли май­же все вна­слі­док кон­флі­кту, зна­йшли в со­бі си­ли роз­по­ча­ти все спо­ча­тку і від­кри­ти свою вла­сну спра­ву.

Ду­же гар­ний при­клад: по­друж­жя, яке зайня­ло­ся ланд­ша­фтним ди­зай­ном. Во­ни по­ча­ли з не­ве­ли­кої ді­лян­ки зем­лі, але спра­ви пі­шли вго­ру, і во­ни збіль­ши­ли пло­щу, найня­ли на ро­бо­ту сім пе­ре­се­лен­ців. По­ка­зо­вим є при­клад чо­ло­ві­ка, який від­крив свою пе­кар­ню. Він не ли­ше по­чав пе­кти хліб, чим за­без­пе­чив со­бі при­бу­ток, а й при­ніс ко­ри­сть­гро­ма­ді. Адже в то­му мі­сте­чку не бу­ло вла­сної пе­кар­ні, і ра­ні­ше лю­ди ку­пу­ва­ли хліб, ви­ро­бле­ний на ве­ли­ко­му хлі­бо­за­во­ді.

Щоб на­о­чно по­ба­чи­ти ре­зуль­та­ти ці­єї про­гра­ми, мо­жна пе­ре­гля­ну ти ві део на YouTube- ка на лі ПРООН. На ньо­му пі­ді­бра­но істо­рії про лю­дей, які бра­ли участь у цьо­му про­е­кті (їх мо­жна зна­йти за по­си­ла­н­ням https://www.youtube.com/playlist?list=PL0-qYICk W Mve3j3p3Uv-Gm1751_gGXW0g Ко­ро­тке по­си­ла­н­ня: https://goo. gl/NGzLD4).

Крім цьо­го, ми за­охо­чу­є­мо до обмі­ну до­сві­дом. Два мі­ся­ці то­му ми ор­га­ні­зу­ва­ли для цьо­го бі­знес-фо­рум у Кр­ама­тор­ську, на який за­про­си­ли екс­пер­тів з Укра­ї­ни та низ­ки єв­ро­пей­ських кра­їн. Під час ці­єї кон­фе­рен­ції пред­став­ни­ки бі­зне­су ма­ли на­го­ду ді­зна­ти­ся біль­ше про те, як роз­ви­ва­ти свій по­тен­ці­ал як у кра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми.

«МИ ПЛА­НУ­Є­МО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ ЯК НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ, ТАК І НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРА­Ї­НІ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ»

Дми­тро БАЙДА, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Острозь­ка ака­де­мія»: — Моє пи­та­н­ня сто­су­є­ться від­нов­ле­н­ня Дон­ба­сько­го ре­гіо­ну. Ва­ша ро­бо­та ві­дбу­ва­є­ться на те­ри­то­рі­ях, які бу­ли під­кон­троль­ні Укра­ї­ні або звіль­не­ні від оку­па­ції. Чи пла­ну­є­те ви ро­бо­ту з те­ри­то­рі­я­ми, які по­тен­цій­но мо­жуть бу­ти звіль­не­ні, але за­раз за­хоп-

— Ра­ні­ше ми ма­ли про­е­кти в Кри­му. За­раз пра­цю­є­мо на те­ри­то­рі­ях, під­кон­троль­них уря­ду Укра­ї­ни, але во­дно­час вжи­ва­є­мо за­хо­дів, щоб отри­ма­ти мо­жли­вість пра­цю­ва­ти у на­се­ле­них пун­ктах, як іще не по­вер­ну­ли­ся під кон­троль укра­їн­ської вла­ди. Ми усві­дом­лю­є­мо мас­шта­би по­треб вну­трі­шніх пе­ре­се­лен­ців по всій кра­ї­ні. Се­ред го­лов­них, зокре­ма, гу­ма­ні­тар­ні пи­та­н­ня, чи­ма­ло з них сто­су­є­ться еко­но­мі­чно­го від­нов­ле­н­ня. На­ші спів­ро­бі­тни­ки при­су­тні як на те­ри­то­рії, непідконтрольній уря­ду, так і на те­ри­то­рії, яка кон­тро­лю­є­ться укра­їн­ською вла­дою. Економічна від­бу­до­ва, ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць, по­кра­ще­н­ня жи­т­тя — ті по­тре­би, про які сьо­го­дні най­біль­ше чу­є­мо у зга­ду­ва­но­му ре­гіо­ні. Ра­зом із пред­став­ни­ка­ми уря­ду на під­кон­троль­них те­ри­то­рі­ях у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях ми пра­цю­є­мо над ре­а­лі­за­ці­єю стра­те­гії під на­звою «План ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Дон­ба­су».

«ОДИН ІЗ МЕТОДІВ БО­РОТЬ­БИ З КО­РУ­ПЦІ­ЄЮ — ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ»

Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран­ка: — У ме­не пи­та­н­ня про бо­лю­чу те­му — ко­ру­пцію. Ва­ше пред­став­ни­цтво має свою ме­то­до­ло­гію бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, на­при­клад про­ект «Від­кри­тий бю­джет». Роз­ка­жіть про ньо­го де­таль­ні­ше.

— Одним із ефе­ктив­них методів бо­роть­би з ко­ру­пці­єю є за­без­пе­че­н­ня від­кри­то­сті та про­зо­ро­сті інформації ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди. Не­об­хі­дно ду­же чі­тко по­ка­зу­ва­ти, яким шля­хом ру­ха­ю­ться гро­ші: де, ко­ли, скіль­ки, яким чи­ном во­ни ви­тра­че­ні, яким був про­цес прийня­т­тя рі­шень що­до тих чи ін­ших ви­трат.

Зви­чай­но, у ва­шій кра­ї­ні бу­ло ба­га­то зро­бле­но для цьо­го шля­хом за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель ProZorro. Якщо го­во­ри­ти про за­ку­пів­лі, цю си­сте­му вже мо­жна вва­жа­ти зраз­ком. Про­те, окрім неї, ва­жли­вою є пла­тфор­ма від­кри­тих дер­жав­них да­них data.gov.ua. Зав­дя­ки від­кри­тим да­ним гро­ма­дя­ни ма­ють чі­ткий до­ступ до по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті дер­жав­них ор­га­нів вла­ди за всі­ма на­прям­ка­ми. Та­кож я зга­ду­ва­ла си­сте­му еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, над впро­ва­дже­н­ням якої ми пра­цю­є­мо. За до­по­мо­гою ці­єї си­сте­ми чи­нов­ни­ки ма­ють по­ка­за­ти гро­мад­сько­сті всі свої акти­ви. Ви­кли­ків ба­га­то, і це не­лег­ко. По­трі­бна зна­чна під­трим­ка, на­вча­н­ня, по­стій­ний мо­ні­то­ринг, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, що дер­жав­ні слу­жбов­ці пра­виль­но вво­дять да­ні в си­сте­му. Не­об­хі­дно по­стій­но на­вча­ти лю­дей, які ма­ють ко­ри­сту­ва­ти ся ци ми да ни ми. То му ду же ва­жли­во пра­цю­ва­ти на рів­ні гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які б охо­ро­ня­ли цю си­сте­му як на вхо­ді, так і на ви­хо­ді. Та­кож спів­пра­цю­є­мо з На­ціо­наль­ним агент­ством з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції для то­го, щоб до­по­мог­ти роз­бу­ду­ва­ти по­тен­ці­ал ці­єї уста­но­ви.

Не­що­дав­но у нас бу­ла зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми Пів­ден­ної Ко­реї. Уча­сни­ком був за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви одно­го з міст, який роз­по­від­ав про свій до­свід ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції в їхній кра­ї­ні. Йшло­ся про ін­фра­стру­кту­ру, зокре­ма бу­дів­ни­цтво до­ріг, тоб­то сфе­ру, яка є най­більш вра­зли­вою до ко­ру­пції. Во­ни пред­ста­ви­ли нам ба­га­то­рів­не­ву си­сте­му пе­ре­ві­рок, зав­дя­ки якій змо­гли не ли­ше по­до­ла­ти ко­ру­пцію, а й роз­бу­ду­ва­ти які­сні­шу ін­фра­стру­кту­ру. Ця ро­бо­та, зно­ву ж та­ки, роз­по­чи­на­є­ться із за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті інформації. Мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра-

їни зо­бов’язав­ся за­про­ва­ди­ти та­ку си­сте­му і в нас, то­му ми спів­пра­цю­є­мо з мі­ні­стер­ством у цьо­му на­прям­ку.

«НА­ША МЕТА — ПО­ДО­ЛА­ТИ ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕТВОРИТИ ЇХ НА МО­ЖЛИ­ВО­СТІ»

Окса на ВОЙТКО, Львівсь кий на - ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран ка: — ПРООН в Укра ї ні за­йма­є­ться ба­га­тьма про­е­кта­ми, зок ре ма й еко ло гіч ни ми. Не що - дав­но ста­ла­ся тра­ге­дія на Гри­бо­виць ко му сміт тє зва ли щі, проб - ле­ма від­хо­дів ста­ла осо­бли­во акту аль ною та ре зо нан с ною. Які мож ли вос ті у сфе рі охо ро ни до - вкі­л­ля має ПРООН?

— Ми зна­йо­мі з ці­єю си­ту­а­ці­єю, і нам ду­же шко­да, що в Укра­ї­ні тра­пля­ю­ться та­кі тра­ге­дії. ПРООН до­слі­джує, яким чи­ном мо­жна упо­ряд­ку­ва­ти смі­т­тя і на­ла­го­ди­ти йо­го пе­ре­роб­ку. Ми зна­є­мо, що ро­бо­та зі смі­т­тям, йо­го пе­ре­роб­ка або збе­рі­га­н­ня — це ве­ли­кий ви­клик, яко­му тре­ба при­ді­ля­ти біль­ше ува­ги.

На­шою ме­тою є по­до­ла­ти виклики та перетворити їх на мо­жли­во­сті. І ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, зокре­ма, для то­го, щоб ге­не­ру­ва­ти енер­ге­ти­ку. Ось, вла­сне, один із ва­рі­ан­тів. Не­що­дав­но я бу­ла в Чер­ні­го­ві, на вла­сні очі ба­чи­ла, як смі­т­тя пе­ре­тво­рю­є­ться на біо­ма­су. Йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють для опа­ле­н­ня шкіл та зви­чай­но­го жи­тла.

Один із най­успі­шні­ших на­ших про­е­ктів — за­про­ва­дже­н­ня енер­го­збе­рі­га­ю­чо­го осві­тле­н­ня. Це допомагає змен­ши­ти не тіль­ки ви­тра­ти, а й за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Ще є при­кла­ди енер­го­ефе­ктив­них те­хно­ло­гій для ви­ро­бни­цтва ма­сла, си­ру або ме­ду. Нам вда­ло­ся ефе­ктив­но по­пра­цю­ва­ти над вдо­ско­на­ле­н­ням си­сте­ми іри­га­ції. Зав­дя­ки су­ча­сним те­хно­ло­гі­ям її на­ла­шту­ва­ли та­ким чи­ном, щоб це ма­ло ефект не ли­ше збіль­ше­н­ня по­да­н­ня во­ди, а й спри­я­ло за­по­бі­ган­ню по­жеж на торф’яних ро­до­ви­щах. Крім то­го, це кон­кре­тна до­по­мо­га гро­ма­дам із ви­рі­ше­н­ням пи­та­н­ня біо­рі­зно­ма­ні­т­тя. Хри­сти­на СОЛТИС, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран­ка: — Ви уже чи­ма­ло ча­су під­три­му­є­те фо­то­кон­курс «Дня». Чо­му ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти са­ме цей про­ект? Як оці­ню­є­те роль га­зе­ти «День» у на­ла­го­джен­ні в Укра­ї­ні кон­та­кту з ООН?

— Хо­чу акцен­ту­ва­ти, що у всіх кра­ї­нах, де я пра­цю­ва­ла, ме­діа ві­ді­гра­ва­ли ва­жли­ву роль. Якщо ви хо­че­те ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня, пов’яза­ні з ко­ру­пці­єю, то ма­є­те звер­ну­ти­ся до ЗМІ, і во­ни під­ні­муть це пи­та­н­ня на ви­со­кий рі­вень. Якщо хо­че­те ви­сві­тли­ти щось ши­ро­ко — потрібно за­лу­ча­ти ме­діа та де­мон­стру­ва­ти при­кла­ди. Для нас залучення ЗМІ, як і залучення громадянського су­спіль­ства, є ще одним за­со­бом, який допомагає проводити нашу ро­бо­ту прозоро. Ва­жли­во роз­ка­зу­ва­ти, що ві­дбу­ва­є­ться і як мо­жна змі­ни­ти жи­т­тя в Укра­ї­ні.

«ЗАЛУЧЕННЯ ЗМІ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУ­СПІЛЬ­СТВА — ЩЕ ОДИН ЗАСІБ, ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ ПРОВОДИТИ НАШУ РО­БО­ТУ ПРОЗОРО»

БЛЕР­ТА ЧЕ­ЛА (НА ФОТО ПРАВОРУЧ) РОЗ­ПО­ВІ­ЛА УЧАСНИКАМ ЛІТНЬОЇ ШКО­ЛИ ЖУР­НА­ЛІ­СТИ­КИ «Дня» ПРО СИ­СТЕ­МУ ЕЛЕ­КТРОН­НО­ГО ДЕ­КЛА­РУ­ВА­Н­НЯ, ЯКУ ПРООН ДОПОМАГАЄ ВПРОВАДЖУВАТИ В УКРА­Ї­НІ І ЯКУ 11 СЕР­ПНЯ МА­ЮТЬ ПРЕДСТАВИТИ ДЕТЕКТИВАМ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮ­РО. СИ­СТЕ­МА ПО­ВИН­НА СТА­ТИ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ЧИНОВНИКАМИ ВЖЕ З 15 СЕР­ПНЯ 2016 РО­КУ

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.