Со­ло­ний екс­трим

Да­ні­ель Дерс ви­ко­нав не­ймо­вір­ні трю­ки на ви­со­ті 3650 ме­трів над рів­нем мо­ря

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

По­дих пе­ре­хо­плює і у гля­да чів, і у спортс ме на — на та кій ви со ті ат мо - сфер­ний тиск зни­жу­є­ться, що при зво дить до не ста чі кис ню в кро ві. Їздець на BMX (низь­кий ве­ло­си­пед, в основ­но­му для трю­ків) з Ве­не­су­е­ли Да­ні ель Дерс зро бив со ля ні пан - ду­си для екс­тре­маль­них вправ у Бо­лі­вії, на най­біль­шо­му в сві­ті со­лон­ча­ку Ую­ні. Ця мі­сци­на яв ляє со бою ви сох ле со ло не озе­ро на пів­дні пу­стель­ної рів­ни ни Аль тіп ла но і роз та шо ву - єть ся на ви со ті близь ко 3650 ме­трів над рів­нем мо­ря. Пло­ща Ую­ні — по­над 10,5 кв. км. Че­рез сюр­ре­а­лі­сти­чні пей­за­жі со­лон чак ін ко ли на зи ва ють пус - те­лею Да­лі.

Але по­вер­не­мось до Да­ні­е­ля Дер са та йо го ша ле ної за тії, яку він вті лив у квіт ні цьо го ро ку. Під час трю ків у Salt Park (на­зва про­е­кту з ан­глій­ської пе ре кла да єть ся як « Со ло - ний парк». — «День» ) спортс - ме­ну до­во­ди­лось ро­би­ти п’яти­хви­лин­ні па­у­зи, щоб спій мати ди хан ня. Ще й по го да кап ри - зу­ва ла. « Про тя гом дня бу ло спе кот но, але ко ли хма ри за - кри ва ли сон це, я мерз » , — зі - знав ся жур на ліс там Дерс, п’ яти крат ний зо ло тий ме да - ліст Все­сві­тніх екс­тре­маль­них ігор X- Games у дис цип лі ні BMX Park.

Жи­те­лі бо­лі­вій­сько­го мі­ста Кол­ча­ні до­по­мо­гли екс­тре­ма­лу бу­ду­ва­ти пан­ду­си, про­ект яких роз­ро­бив Джон Сак­стон. За сло­ва­ми Дер­са, осно­ва пан­ду­сів зро­бле­на з це­гли із со­лі. Щоб згла­ди­ти кон­стру­кції, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли се­кре­тну су­міш.

«Пей­за­жі фан­та­сти­чні, але їзди­ти на цій ви­со­ті — бо­же­ві­л­ля», — по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми Да­ні­ель Дерс, який, до ре­чі, « осі­длав » ВМХ у 12 ро­ків. Втім, на та­кий до­свід ти­ту­ло­ва­но­го спортс­ме­на під­штов­хну­ли, зокре­ма, са­ме во­ро­жа по­го­да і ви­клик ви­со­тою.

«Весь про­ект був бо­же­віль­ним! Ви отри­му­є­те Да­ні­е­ля, одно­го з кра­щих ВМХ-рів сві­ту, і ки­да­є­те йо­го на ша­ле­ній ви­со­ті в Ую­ні, до цих со­ля­них пан­ду­сів, — до­дає Кайл Карл­сон, ре­жи­сер і ре­да­ктор ре­сур­су VitalBMX. com. — Оче­ви­дно, що на пан­ду­сі з со­лі пе­ре­хід не бу­де до­ско­на­лим. Да­ні­ель звик їзди­ти на іде­аль­них пан­ду­сах, але без тру­дно­щів не­має на­го­ро­ди, тож при­ві­тай­те йо­го, що зро­бив це».

На знім­ку — Да­ні­ель Дерс злі­тає над со­ля­ним пан­ду­сом у BMX Salt Park Project.

ФОТО З САЙТА REDBULLCONTENTPOOL.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.