Два ро­ки – без да­ху

Які ме­ха­ні­зми має ви­ро­би­ти дер­жа­ва, щоб за­без­пе­чи­ти пе­ре­се­лен­ців по­стій­ним жи­тлом або від­шко­ду­ва­ти йо­го вар­тість

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Зна­йо­ма пе­ре­се­лен­ка з Гор­лів ки два ро ки орен дує жит ло у Ки є ві, по вер ну - тись у рід не міс то не мо - же, бо її ім’я у «роз­стріль­них» спи­сках. Бу­ла на­віть дум­ка ви­їха­ти за кор­дон — ту­ди кли­чуть дру­зі, про­по­ну­ю­чи під­трим­ку з ро­бо­тою та по­ме­шка­н­ням. Поки жін­ка за­ли­ша­є­ться у сто­ли­ці. З на ді ями, що дер жа ва вре­шті змі­нить своє став­ле­н­ня до про­блем пе­ре­се­лен­ців.

Однак сто сов но жит ла ця ка­те­го­рія гро­ма­дян опи­ни­лась у па то вій си ту а ції: мі ністр з пи тань тим ча со во оку по ва них те­ри­то­рій та вну­трі­шньо пе­ре­мі ще них осіб Ва дим Чер ниш не­що­дав­но за­явив, що дер­жав­них про грам на по стій ні по - ме­шка­н­ня для пе­ре­се­лен­ців не існує і, во­че­видь, най­ближ­чим ча­сом не бу­де, бо для цьо­го тре­ба вно­си­ти змі­ни до бю­дже­ту, а в ка­зні на ці ви­тра­ти ні­чо­го не пе ред ба ча єть ся. Отри ма ти хо - ча б час т ко ву ком пен са цію за втра че не у зо ні АТО май но — не­ре аль но на віть че рез су ди. Про піль­го­ве кре­ди­ту­ва­н­ня, на яке очі­кує еко­но­мі­чно актив­на час ти на пе ре се лен ців, на ра зі не йдеть ся. Які ж то ді шан си ВПО на вла­сне жи­тло?

«ДЕР­ЖА­ВА НІ­ЧО­ГО НЕ ВИГАДАЛА, КРІМ ГУРТОЖИТКІВ ТА МОДУЛЬНИХ МІСТЕЧОК»

Пе ре се лен цям не ли ша єть - ся ін­шо­го ви­хо­ду, як обла­што­ву­ва­ти­ся на но­вих мі­сцях са­мо­туж ки. Окса на Єр­мі ши на, спів го ло ва ГО « Все ук ра їнсь ка ор га ні за ція зі справ ви му ше - них пе ре се лен ців » , два ро ки орен­дує по­ме­шка­н­ня у Ки­є­ві та ра­зом із та­ки­ми, як са­ма, пе­ре­се лен ця ми шу кає ін вес то рів для бу­дів­ни­цтва но­во­го. На­ра­зі ор­га­ні­за­ція зав­дя­ки ін­ве­сто­рам із США ре­а­лі­зує про­ект зі зве ден ня жит ло во го ком п лек - су. На­ве­сні пла­ну­ють за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво та за­про­си­ти на пре зен та цію чи нов ни ків. Як за­зна­чає Окса­на Єр­мі­ши­на, від них очі­ку­ють на­сам­пе­ред до­по­мо­ги із ви­ді­ле­н­ням зе­мель­них ді­ля­нок у прийня­тних мі­сцях, а фі­нан­су­ва­н­ня но­вих про­е­ктів го­то­ві взя­ти на се­бе.

«Поки дер­жа­ва ні­чо­го не вигадала, окрім на­да­н­ня гуртожитків у тим­ча­со­ве ко­ри­сту­ва­н­ня та вла­шту­ва­н­ня у мо­дуль­ні мі­сте­чка. На­ша ор­га­ні­за­ція про­по­ну­ва­ла на роз­гляд у пар­ла­мент за­ко­но­про­ект №2167 що­до ком­пен­са­ції вар­то­сті по­шко­дже­но­го май­на ВПО, да­то­ва­ний лю­тим 2015 ро­ку. Оскіль­ки це сто­су­є­ться пи­тань ко­штів та рі­зних по­лі­ти­чних мо­мен­тів, він «за­вис» у Вер­хов­ній Ра­ді, — за­зна­чає пра­во­вий ана­лі­тик бла­го­дій­но­го фон­ду «Пра­во на за­хист» Оле­на Ви­но­гра­до­ва. — Мо­жли­во, як­би Мі­ні­стер­ство з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій та ВПО ство­ри­ли з са­мо­го по­ча­тку кон­флі­кту, ця про­бле­ма тро­хи б про­су­ну­лась упе­ред. Адже са­мих ко­штів тут недостатньо, ни­ми тре­ба гра­мо­тно роз­по­ря­ди­ти­ся».

«ВЛА­ДА НЕ ЗМІНЮЄ ПІДХОДІВ ДО ЛЮ­ДЕЙ»

«Ми — ре­сурс для еко­но­мі­ки кра­ї­ни, та він не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, і це ді­а­гноз, що вла­да мо же змі ню ва ти об лич чя, але під хо ди до лю дей — ні, — за - ува жує Окса на Єр­мі ши на. — На при кін ці 2015 ро ку бу ла прийня­та Ком­пле­ксна дер­жав­на про гра ма що до під трим ки, адап та ції та ре ін тег ра ції ВПО на пе рі од до 2017 ро ку. Але в бюд же ті під неї за кла де но « нуль » . Є ще про гра ма « Влас - ний дім», ко­тра до­зво­ляє бу­ду­ва ти дім у се лі, та Про гра ма спри ян ня мо ло діж но му бу дів - ниц т ву, до яких внес ли змі ни спе ці аль но для внут ріш ньо пе­ре мі ще них осіб. Але щоб отри ма ти кре дит на жит ло, тре­ба сто­я­ти у чер­зі та бу­ти за­ре­є­стро­ва­ним на те­ри­то­рії про­жи­ван ня. Ці умо ви уне мож - лив­лю­ють участь пе­ре­се­лен­ців у цій про­гра­мі. Що­до «Вла­сно­го до му » , лю ди на має пів ро ку пра­цю­ва­ти та жи­ти са­ме в се­лі, де хо че бу ду ва ти ся. Пе ре се - лен­ці пів­ро­ку без ро­бо­ти у се лі не змо жуть про жи ти. При - бра­ти цю пе ре по ну уряд від - мо­вив­ся».

На­віть якщо ко­мусь по­щас - тить до лу чи ти ся до зга да них про грам, не факт, що кош тів ви ста чить на всіх. Так, ми ну - ло­го ро­ку про­гра­мою «Вла­сний дім» за­га­лом ско­ри­ста­ла­ся ли­ше ти­ся­ча осіб, вклю­ча­ю­чи ін­ші ка те го рії, крім пе ре се лен - ців. Для пен сі о не рів, лю дей з ін ва лід ніс тю та осіб літ ньо го ві­ку по­трі­бні ін­ші схе­ми за­без­пе­че­н­ня по­ме­шка­н­ням. В іде­а­лі ще з осе­ні 2014 ро­ку ма­ла би ді­я­ти дер­жав­на стра­те­гія з ви - рішення жи­тло­вої про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.