ПРОВАЛ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

До­би­ти­ся прав­ди че­рез су­ди та­кож не­про­сто. На всю кра­ї­ну іс нує ли ше од на пре це ден т на спра­ва, ко­ли Апе­ля­цій­ний суд До­не­цької обла­сті ви­ніс рішення на ко ристь по зи ва ча — ро - ди­ни зі Слов’ян­ська, яка втра­ти­ла жи­тло під час за­хо­пле­н­ня міс та бой о ви ка ми (« День » пи­сав про це у ма те рі а лі « Вій на зруй ну ва ла, вла да — від шко - ду ва ла » у № 85 за 19 трав ня 2016 ро­ку). Дер­жа­ва ма­ла від­шко ду ва ти сім’ ї близь ко 380 ти­сяч гри­вень. Ве­сти цю спра­ву по тер пі лим до по ма га ли юрис ти Укра їнсь кої Гель - сін­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни. На ра зі спра ва оскар жу єть ся дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му суді. Є по­бо ю ван ня, що суд від мо вить у від­шко­ду­ван­ні зби­тків, оскіль­ки на­пра­цьо­ва­ної су­до­вої пра­кти ки не іс нує, а те, як ді яти у по діб них ви пад ках, у за ко но - дав­стві чі­тко не про­пи­са­но.

У Єв­ро пейсь ко му су ді з прав лю­ди­ни теж роз­гля­да­ю­ться по діб ні по зо ви, і не зав ж ди успіш но. Не що дав но ЄСПЛ від­хи­лив три спра­ви що­до ком­пен са ції шко ди за зруй но ва не внас лі док про ве ден ня АТО жит ло. По зо ви ви зна ли не об - ґрун­то­ва­ни­ми. Оле­на Ви­но­гра­до ва по яс нює, що до Єв­ро - пейсь ко го су ду з прав лю ди ни по­тра­пи­ли спра­ви по су­ті сла­бо під­го­тов­ле­ні. Це про­бле­ма ква­лі фі ка ції юрис тів, кот рі до по - ма­га­ли по­тер­пі­лим зби­ра­ти до­ку мен ти в ЄСПЛ. Та, як під - крес лює Оле на Ви но гра до ва, сам факт роз­гля­ду трьох справ у до сить ко рот кий про мі жок ча су озна чає, що по діб ні звер - не­н­ня бу­дуть прі­о­ри­те­тни­ми — за умо ви пра виль ної під го тов­ки та на­ле­жної до­ка­зо­вої ба­зи. Це чи не єди­на ма­лень­ка на­дія для пе­ре­се­лен­ців...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.