Ди­вер­сій­на гру­па «Кремль»

«Укра­їн­ські вій­сько­ві актив­но го­ту­ю­ться ді­я­ти у ви­пад­ку мо­жли­во­го на­па­ду ЗС Ро­сії», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Про те, що сер­пень єду­же спри­я­тли­вим для по­си­ле­н­ня ро­сій­ської агре­сії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ми пи­са­ли бу­кваль­но ми­ну­ло­го ти­жня. Кремль не зму­сив дов­го че­ка­ти, роз­по­чав­ши ін­фор­ма­цій­ні ата­ки і про­во­ка­ції. Спо­ча­тку 6 сер­пня «при­ле­ті­ла» но­ви­на з Лу­ган­ська, звід­ки по­ві­до­ми­ли про за­мах на жи­т­тя ва­таж­ка бан­ди­тів так зва­ної ЛНР — Іго­ря Пло­тни­цько­го. Хто вин­ний? Зви­чай­но, укра­їн­ська ди­вер­сій­но-роз­ві­ду­валь­на гру­па. Про це одра­зу в нар­ко­ло­гі­чно­му пі­сля­о­пе­ра­цій­но­му ма­ре­ві за­явив сам Пло­тни­цький. На­сту­пно­го ж дня — 7 сер­пня — від­бу­ли­ся по­дії в Криму, які одра­зу по­ро­ди­ли без­ліч вер­сій. Одна з них від оку­пан­тів. Яка? Так, до пів­остро­ва про­ни­кла «укра­їн­ська ДРГ».

І ось ви­три­мав­ши па­у­зу, ско­рі­ше, у зв’яз­ку із зу­стріч­чю з пре­зи­ден­том Туреччини Ер­до­га­ном та по­трі­бни­ми до­мов­ле­но­стя­ми, 10 сер­пня спо­ча­тку ФСБ, а по­тім і сам пре­зи­дент Ро­сії Путін за­яви­ли про укра­їн­ські ДРГ, які на­чеб­то ма­ли ор­га­ні­зу­ва­ти те­ра­кти в Криму з ме­тою де­ста­бі­лі­зу­ва­ти со­ці­аль­но-по­лі­ти­чну об­ста­нов­ку на пів­остро­ві. У ро­сій­ській спец­слу­жбі за­яви­ли, що на те­ри­то­рії Криму «лі­кві­до­ва­на аген­тур­на ме­ре­жа Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­ні­стер­ства оборони ЗСУ», при цьо­му за­ги­ну­ли дво­є­ро­сій­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. На­віть йде­ться про за­три­ма­н­ня укра­їн­ця Єв­ге­на Па­но­ва, 1977 р., який ні­би­то єспів­ро­бі­тни­ком Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни і від­по­від­ав за ор­га­ні­за­цію те­ра­ктів.

Путін не ску­пив­ши на за­го­тов­ле­ні клі­ше: «Укра­ї­на пе­ре­йшла до пра­кти­ки те­ро­ру»; «Це від­во­лі­ка­н­ня ува­ги вла­сно­го на­ро­ду від тяж­ко­го ста­но­ви­ща в еко­но­мі­ці»; «Ро­сія про­хо­ди­ти повз та­ке не бу­де»; «У цих умо­вах зу­стрі­ча­ти­ся в нор­манд­сько­му фор­ма­ті, тим біль­ше в Ки­таї, — без­глу­здо»... З цьо­го при­во­ду Путін на­віть зокре­ма про­вів за­сі­да­н­ня Ра­ди Без­пе­ки РФ.

Укра­їн­ська вла­да мит­тє­во від­ре­а­гу­ва­ла на ро­сій­ська за­яви. Го­ло­ва РНБО Укра­ї­ни Тур­чи­нов на­звав всі за­яви ФСБ про під­го­тов­ку Укра­ї­ною те­ра­ктів в Криму істе­ри­чни­ми і бре­хли­ви­ми. «Ця про­во­ка­цій­на ма­я­чня ФСБ єеле­мен­том гі­бри­дної вій­ни, яку ве­де Ро­сія про­ти на­шої кра­ї­ни», — за­зна­чив се­кре­тар РНБО. Спро­сту­ва­ли крем­лів­ські ін­фор­ма­цій­ні вки­да­н­ня і в Мі­н­обо­ро­ні та СБУ. Одно­зна­чно ви­сло­вив­ся в під­сум­ку пре­зи­дент По­ро­шен­ко: «Зви­ну­ва­че­н­ня ро­сій­ською сто­ро­ною Укра­ї­ни у те­ро­ри­змі в оку­по­ва­но­му Криму лу­на­ють так са­мо без­глу­здо та ци­ні­чно, як за­яви російського ке­рів­ни­цтва про від­су­тність російських військ на Дон­ба­сі. Ці фан­та­зії — ли­ше при­від для чер­го­вих вій­сько­вих по­гроз на адре­су Укра­ї­ни». Учо­ра ж Пре­зи­дент Укра­ї­ни пі­сля на­ра­ди із си­ло­ви­ка­ми «до­ру­чив при­ве­сти в по­си­ле­ну бо­йо­ву го­тов­ність всі під­роз­ді­ли в ра­йо­нах адмін­кор­до­ну з АРК та по всій лі­нії зі­ткне­н­ня на Дон­ба­сі».

Яки­ми б не бу­ли подаль­ші пла­ни Мо­скви, ін­фор­ма­цій­на ата­ка і про­во­ка­цій­ні дії нав­ко­ло Криму вже свід­чать, що Кремль ба­жа­єв чер­го­вий раз на­ти­сну­ти на Укра­ї­ну і За­хід, щоб отри­ма­ти по­сту­пки. Ме­то­ди ком­пле­ксні — ін­фор­ма­цій­ні, ди­пло­ма­ти­чні, во­єн­ні... Бла­го для російського ке­рів­ни­цтва між­на­ро­дна си­ту­а­ція цьо­му спри­яє— си­ту­а­ція в Си­рії, по­дії в Туреччині, Brexit у Ве­ли­ко­бри­та­нії, емі­грант­ська кри­за у Єв­ро­пі, пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США... До то­го ж, за­раз лі­то — ба­га­то хто від­по­чи­ває, Олім­пі­а­да в Ріо, за якою слід­ку­є­весь світ. Ра­ні­ше Ро­сія не­о­дно­ра­зо­во вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла сер­пень для за­во­йов­ни­цьких пла­нів — в Че­чні в 1999-му, в Гру­зії в 2008-му... Чо­го вар­то очі­ку­ва­ти від Кремля за­раз і що мо­же ска­за­ти у від­по­відь Укра­ї­на?

«Я ВВА­ЖАЮ ТА­КІ ВИ­СЛОВ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ ПУТІНА ВЕЛЬМИ ТРИВОЖНИМИ» Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН,

за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— По-пер­ше, я не зна­хо­джу ні­якої ло­гі­чної при­чи­ни, чо­му Укра­ї­на по­вин­на ор­га­ні­зу­ва­ти те­ро­ризм у Криму з пе­ред­ба­чу­ва­ним на­слід­ком, який дасть Ро­сії при­від «зре­а­гу­ва­ти». Так що для ме­не (і біль­шо­сті лю­дей на За­хо­ді) це аб­со­лю­тно ясно, що ін­ци­дент сфа­бри­ко­ва­но про­фі з ФСБ. Це при­во­дить нас до за­пи­та­н­ня, що бу­де да­лі? У гір­шо­му ви­пад­ку, Ро­сія сприйме це як при­від для на­па­ду на пів­ніч від Криму, або, щоб за­хо­пи­ти де­яку те­ри­то­рію або, при­найм­ні, зро­би­ти де­які «ка­раль­ні на­бі­ги» — мо­жли­во та­кож ар­ти­ле­рій­ські і по­ві­тря­ні уда­ри по укра­їн­ських ці­лях.

«КОРІНЬ ПРО­БЛЕ­МИ ВСЕ-ТА­КИ У «НОР­МАНД­СЬКО­МУ ФОР­МА­ТІ» Ма­ксим РОЗУМНИЙ,

ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень про­блем Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції:

— На мою дум­ку, корінь про­бле­ми все-та­ки у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті», оскіль­ки мо­ва йшла про те, що Укра­ї­на іні­ці­ю­є­зу­стріч в ду­же не­спри­я­тли­вій для Ро­сії си­ту­а­ції — в Ки­таї на фо­ру­мі G-20. Для Путіна це не най­більш при­єм­на роз­мо­ва — він ма­єін­ші прі­о­ри­те­ти ві­зи­ту до КНР. Це мо­гло б за­шко­ди­ти си­ту­а­ції, ко­ли він є«ми­ро­твор­цем» у Си­рії, по­ми­рив­ся з Ер­до­га­ном, ма­є­ве­ли­кі пла­ни що­до Єв­ра­зій­сьно­го спів­ро­бі­тни­цтва. За­раз пи­та­н­ня агре­сії в Укра­ї­ні, « нор­манд­ський фор­мат», у яко­му Ро­сія не ви­ко­ну­є­свої зо­бов’яза­н­ня, — це пев­ний ви­клик, про­бле­ма, яку він та- ким чи­ном міг спро­бу­ва­ти ви­рі­ши­ти. Ра­зом з тим Пу­ті­ну на­справ­ді міг на­бри­дну­ти «нор­манд­ський фор­мат » , із яко­го він на­ма­га­є­ться ви­йти у зв’яз­ку з тим, що у цьо­му ко­лі пар­тне­рів — Мер­кель, Оланд і По­ро­шен­ко — він від­чу­ва­є­се­бе дис­ком­фор­тно і хо­че по­збу­ти­ся обов’яз­ку ве­сти без­пре­дме­тні та без­пер­спе­ктив­ні роз­мо­ви. Тим біль­ше, Оланд і Мер­кель йдуть на ви­бо­ри, По­ро­шен­ко так са­мо втра­чає по­лі­ти­чну під­трим­ку і ве­де до пев­ної кри­зи та пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня вла­ди в Укра­ї­ні.

Вну­трі­шньо­по­лі­ти­чна си­ту­а­ція, а та­кож си­ту­а­ція у Криму, роз­ви­ва­є­ться у ма­ло­при­єм­но­му на­прям­ку­для­Крем­ля—пів­острі­во­три­му­єв­се­мен­ше­фі­нан­су­ва­н­ня,йо­го­ста­ту­св­ро­сій­ській­си­сте­мі­ко­ор­ди­нат­змі­ню­є­тьсяі­ста­є­мен­шпо­че­сним.Тож аль­тер­на­ти­ва цьо­му— мі­лі­та­ри­за­ція, си­ту­а­ція« ото­че­ної фор­те­ці », а та­кож те­зи вбік крим­чан в ду­сі « по­дя­куй­те за те, що у вас не­ма­є­вій­ни».

З на­шо­го бо­ку єза­яви Пре­зи­ден­та, МЗС, ува­га між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства при­вер­ну­та до про­бле­ми не ли­ше на­ши­ми ди­пло­ма­та­ми, а й со­ю­зни­ка­ми. Це пра­виль­на ре­а­кція і ми вчер­го­ве по­вин­ні по­ка­за­ти справ­жнєо­блич­чя російського агре­со­ра і йо­го ме­то­дів ве­де­н­ня справ на між­на­ро­дній аре­ні.

Що сто­су­є­ться ре­а­кції за­хі­дних пар­тне­рів на си­ту­а­цію, то, оскіль­ки мо­ва по­ки йде ли­ше про ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію Ро­сії, від­по­від­но, За­хід ре­а­гу­є­ін­фор­ма­цій­но.Єза­яви­ди­пло­ма­тів­та­по­лі­ти­ків—на­да­но­му­ета­пі­цьо­го­до­ста­тньо.То­діж,ко­ли­ста­не­біль­ш­зро­зумі­ло спря­му­ва­н­ня дій Кремля — чи йде­ться про по­си­ле­н­ня оку­па­цій­но­го ре­жи­му у Криму, про но­ве по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Мо­скви на ди­пло­ма­ти­чній аре­ні сто­сов­но «Мін­ська» і т.д. — спо­ді­ва­юсь, бу­де більш по­слі­дов­на і пре­дме­тна ре­а­кція пар­тне­рів.

Вій­сько­ве за­го­стре­н­ня із ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чни­ми вій­ська­ми має ци­клі­чний ха­ра­ктер і, ско­рі­ше за все, во­но ма­ти­ме куль­мі­на­цію, вже тра­ди­цій­но при­свя­че­ну Дню не­за­ле­жно­сті.

«РО­СІЯ НА­БИ­РАЄ КОЗИРІ ДЛЯ ПОДАЛЬ­ШО­ГО ТИ­СКУ НА НА­ШЕ КЕ­РІВ­НИ­ЦТВО І ЗА­ХІ­ДНИХ ЛІ­ДЕ­РІВ» Сер­гій ГАЛУШКО,

пол­ков­ник, за­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій МОУ:

— При­пу­сті­мо, Ро­сія роз­по­чин ає­бо­йо­ві дії з бо­ку Дон­ба­су і Криму. Але що по­тім? Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня для агре­со­ра є « хо­ло­дним ду­шем», адже в ре­зуль­та­ті во­ни мо­жуть отри­ма­ти та­кий об­сяг зав­дань, про­блем і не­ви­зна­че­но­стей, який для них єне­прийня­тним. За всьо­го во­люн­та­ри­зму Путіна, го­ло­ви, га­даю, в них пра­цю­ють і здо­ро­вий глузд ма­є­пе­ре­дба­ча­ти ці про­бле­ми.

Те, що в ро­сі­ян єкіль­ка сце­на­рі­їв пря­мо­го і ши­ро­ко­мас­шта­бно­го на­па­ду на Укра­ї­ну, — це факт. Ін­ше пи­та­н­ня — ко­ли во­ни мо­жуть їх ре­а­лі­зу­ва­ти, адже для них по­трі­бні спри­я­тли­ві умо­ви усе­ре­ди­ні Укра­ї­ни — при­пу­сті­мо, ціл­ко­ви­та де­ста­бі­лі­за­ція вну­трі­шньо­по­лі­ти­чної об­ста­нов­ки, ма­со­ві про­те­сти про­ти чин­ної вла­ди, роз­брат і хи­та­н­ня си­ло­вих стру­ктур то­що. Ко­ли цей на­бір опцій бу­де гі­по­те­ти­чно ви­ко­на­но, мо­жна роз­по­чи­на­ти якісь дії про­ти Укра­ї­ни, але за­раз про це не йде­ться.

« На зло­ді­є­ві ша­пка го­рить » — Путін у се­ре­ду сам про­го­во­рив­ся і ска­зав, що за та­ких умов « нор­манд­ський фор­мат » — « без­глу­здий». Йо­му вигідно зі­рва­ти мін­ські пе­ре­мо­ви­ни, які де­да­лі біль­ше за­хо­дять у глу­хий кут. Укра­ї­на ви­ко­ну­є­свою ча­сти­ну умов, а на­бір ви­мог до ро­сій­ської сто­ро­ни під будь-яким при­во­дом пе­ре­но­си­ться, пе­реф ра­зо­ву­є­ться чи ви­су­ва­ю­ться якісь но­ві умо­ви, що по­ча­ли бу­ти схо­жим на пе­ре­ли­ва­н­ня з пу­сто­го в по­ро­жнє. То­му най­зру­чні­ше зви­ну­ва­ти­ти у зри­ві пе­ре­го­во­рів укра­їн­ську сто­ро­ну — Ро­сія на­би­ра­є­ко­зи­рі і ар­гу­мен­ти для подаль­шо­го ти­ску на на­ше ке­рів­ни­цтво і за­хі­дних лі­де­рів, які до­лу­че­ні до пи­та­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту.

Окрім то­го, у РФ по­лі­ти­чне за­тиш­шя, по­пе­ре­ду ви­бо­ри, а на­товп ви­ма­гає « хлі­ба й ви­до­вищ » — Кремль три­ма­єв то­ну­сі ро­сі­ян і по­ка­зує, чим за­йма­є­ться ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво. По­пе­ре­ду та­кож юві­лей­на 25- я рі­чни­ця не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни — це сим­во­лі­чне свя­то, до яко­го бу­де при­ку­та ува­га всьо­го сві­ту, го­ту­є­ться вій­сько­вий па­рад. То­му РФ спро­бу­є­зна­йти яко­мо­га біль­шу кіль­кість при­во­дів і при­чин зі­рва­ти свя­тку­ва­н­ня — це в сти­лі російського ке­рів­ни­цтва.

Що ж до мо­жли­во­сті агре­сії са­ме у сер­пні, то хо­ті­ло­ся б по­ба­жа­ти ро­сій­ським воє­на­чаль­ни­кам ува­жні­ше чи­та­ти ро­сій­ську вій­сько­ву істо­рію. Блі­цкри­гів у вій­сько­вій істо­рії бу­ло ба­га­то, але скіль­ки з них за­кін­чи­ло­ся успі­шно?

Те­о­ре­ти­чно мит­тє­ва вій­на мо­жли­ва, але хі­ба ро­сій­ська ар­мія на­стіль­ки силь­на, аби про­во­ди­ти бліц­кри­ги? У них єдо­ста­тня кіль­кість ви­со­ко­то­чної зброї, за­со­бів да­ле­кої во­гне­вої по­раз­ки? Не­хай у них єпе­ре­ва­га у зви­чай­них озбро­є­н­нях, але чи є під­трим­ка російських гро­ма­дян і ба­жа­н­ня вій­сько­вих цим за­йма­ти­ся? Ві­ді­гра­ють роль не ли­ше вій­сько­ві ар­гу­мен­ти, а й по­лі­ти­чні і суб’ єктив­ні чин­ни­ки, пов’яза­ні з осо­бли­во­стя­ми пси­хі­ки і ухва­ле­н­ням рі­шень російського ке­рів­ни­цтва.

Не бу­де ве­ли­кою та­єм­ни­цею, що за­раз в Укра­ї­ні про­во­ди­ться ці­лий ком­плекс на­ціо­наль­них і між­на­ро­дних вій­сько­вих на­вчань. Ціл­ком оче­ви­дно, хто роз­гля­да­є­ться як умов­ний про­тив­ник і який ва­рі­ант йо­го дій пе­ред­ба­ча­є­ться. То­му на­ші вій­сько­ви­ки за­раз актив­но го­ту­ю­ться ді­я­ти за ци­ми сце­на­рі­я­ми у шта­бах і у вій­ськах.

Що ж до за­хо­пле­но­го ФСБ Єв­ге­на Па­но­ва, то ро­сій­ські спец­слу­жби ду­же ча­сто бра­ли в по­лон укра­їн­ців на сво­їй те­ри­то­рії чи на­віть на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, на­ві­шу­ва­ли на них обви­ну­ва­че­н­ня і ро­би­ли «аген­том спец­служб » , « ди­вер­сан­том » і « те­ро­ри­стом » . Це в ду­сі тра­ди­цій ро­сій­ської « пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми » , яка вже по­чи­на­єп ов­то­рю­ва­ти­ся.

На­віть якщо Па­но­ва за­три­ма­ли на те­ри­то­рії Криму, за ве­ли­ким ра­хун­ком, він вже де­мо­бі­лі­зо­ва­ний, ма­є­ціл­ко­ви­те пра­во пе­ре­ти­на­ти дер­жав­ний і адмі­ні­стра­тив­ний кор­дон Укра­ї­ни. Ця лю­ди­на звіль­ни­ла­ся зі слу­жби у мо­то­пі­хо­тно­му ба­таль­йо­ні ( це за­галь­но­ві­до­мий факт), то­му він не мо­же бу­ти ка­дро­вим пра­ців­ни­ком вій­сько­вої роз­від­ки. Спря­мо­ва­ні ди­вер­сій­ні акції на те­ри­то­рії, кон­тро­льо­ва­ній про­тив­ни­ком, мо­жуть про­во­ди­ти ли­ше « ди­ван­ні екс­пер­ти » і ду­же не­ве­ли­ка кіль­кість про­фе­сіо­на­лів, які ма­ють до­свід слу­жби в ча­сти­нах спе­цна­зу, ае­ро­мо­біль­них ча­сти­нах, вій­сько­вій роз­від­ці чи спе­цпі­дроз­ді­лах. То­му на­зи­ва­ти бійця мо­то­пі­хо­тно­го ба­таль­йо­ну ди­вер­сан­том і те­ро­ри­стом ду­же не­ко­ре­ктно.

Так са­мо він міг їха­ти до Криму з будь- яких осо­би­стих пи­тань, що ро­блять де­які укра­їн­ські гро­ма­дя­ни. То­му фор­маль­но будь- який укра­ї­нець мо­же бу­ти за­хо­пле­ний оку­пан­та­ми в Криму, і на ньо­го по­ві­сять усіх со­бак — при­зна­чи­ти край­ньо­го для агре­со­ра не про­бле­ма.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.