Лі­нас ЛІНКЯВІЧЮС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - го­ло­ва МЗС Ли­тви: (http://urm.lt/default/en/news)

Ме­то­ди про­во­ка­цій і зви­ну­ва­че­н­ня Ро­сії за­гро­жу­ють «Нор­манд­сько­му фор­ма­ту» і є сер­йо­зною пе­ре­шко­дою для між­на­ро­дних зу­силь із при­пи­не­н­ня зов­ні­шньої агре­сії і вій­сько­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни. Мі­жна­ро­дне спів­то­ва­ри­ство по­вин­но ду­же сер­йо­зно ре­а­гу­ва­ти на та­кі сфа­бри­ко­ва­ні зви­ну­ва­че­н­ня і за­по­біг­ти будь-яким подаль­шим про­во­ка­ці­ям з бо­ку Ро­сії, якщо та­кі пла­ну­ю­ться ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.