«По­ро­хо­ва ве­жа»

Під та­кою на­звою з 12 по 14 сер­пня в Оде­сі від­бу­де­ться ІІ Фе­сти­валь се­ре­дньо­ві­чної куль­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Усі охо­чі змо­жуть за­ну­ри­ти­ся в атмо­сфе­ру се­ре­дньо­віч­чя, якщо при­йдуть до Цен­траль­но­го пар­ку куль­ту­ри і від­по­чин­ку ім. Т. Шев­чен­ка. Цен­траль­ною по­ді­єю фо­ру­му ста­нуть зма­га­н­ня між пред­став­ни­ка­ми рі­зних ли­цар­ських «дво­рів».

— Клу­би істо­ри­чної ре­кон­стру­кції існу­ють в Оде­сі ще з по­ча­тку 2000-х. Цей рух по­стій­но роз­ви­ва­є­ться, і за­раз ми пе­ре­бу­ва­є­мо на пі­ку роз­ви­тку, — вва­жає ке­рів­ник клу­бу істо­ри­чної ре­кон­стру­кції «Тан­гар» Ві­та­лій МЕЗЕНЦЕВ. — Ра­ні­ше це бу­ло за­хо­пле­н­ня лю­би­те­лів, не бу­ло ве­ли­ких між­на­ро­дних зма­гань. За остан­ні ро­ки від­бу­ло­ся ба­га­то змін. Ни­ні пред­став­ни­ки на­шої кра­ї­ни по­стій­но бе­руть участь у чем­піо­на­ті сві­ту з істо­ри­чно­го фе­хту­ва­н­ня, і з 35 кра­їн-уча­сниць по­сі­да­є­мо дру­ге мі­сце...

У про­гра­мі фе­сти­ва­лю та­кож від­бу­ду­ться: ви­сту­пи тан­цю­валь­них ан­сам­блів і ко­ле­кти­вів фолк-му­зи­ки, яр­ма­рок на­ро­дних май­стрів, фа­єр­шоу. Охо­чі змо­жуть на­вчи­ти­ся ста­ро­вин­них тан­ців та на­ро­дних ре­ме­сел. А у від­ре­став­ро­ва­ній «По­ро­хо­вій ве­жі» мо­жна бу­де по­ба­чи­ти ка­ме­ру тор­тур. Дрес-код для уча­сни­ків дій­ства — ли­ца­рів і ре­мі­сни­ків — одяг ХІІ—ХІV сто­літь.

Упер­ше Се­ре­дньо­ві­чний фест від­був­ся у Пів­ден­ній Паль­мі­рі у трав­ні. За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня з пи­тань охо­ро­ни об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни Оде­ської мі­ської ра­ди Ан­дрія Ше­лю­гі­на, фе­сти­валь на­стіль­ки спо­до­бав­ся оде­си­там, що йо­го ви­рі­ши­ли вла­шту­ва­ти ще раз. Пла­ну­ють, що за­хід ста­не що­рі­чним (від­бу­ва­ти­ме­ться на­ве­сні й на­при­кін­ці лі­та). До ре­чі, всі ви­ру­че­ні на фе­сти­ва­лі ко­шти обі­ця­ють спря­му­ва­ти на збе­ре­же­н­ня об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни мі­ста.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.