«Спор­тив­ний» пе­ре­хід на укра­їн­ську

На під­трим­ку дер­жав­ної мо­ви стар­ту­ва­ла мас­шта­бна іні­ці­а­ти­ва «Мо­во­ма­ра­фон-25»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За да­ни­ми со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня «Мо­лодь Укра­ї­ни2015», 51% мо­ло­дих лю­дей роз­мов­ля­ють укра­їн­ською в сім’ї, 43% — із дру­зя­ми та зна­йо­ми­ми. Щоб за­охо­ти­ти гро­ма­дян спіл­ку­ва­ти­ся дер­жав­ною мо­вою, стар­ту­ва­ла во­лон­тер­ська іні­ці­а­ти­ва «Пе­ре­ходь на укра­їн­ську», ме­та якої — в са­мій на­зві. Гро­ма­дя­нам, ко­трі хо­чуть зро­би­ти укра­їн­ську мо­вою що­ден­но­го вжи­тку і вдо­ско­на­ли­ти свої зна­н­ня, про­по­ну­ють за­ре­є­стру­ва­ти­ся на сай­ті mо­vomarafon. in.ua і так до­лу­чи­ти­ся до акції «Мо­во­ма­ра­фон25», при­уро­че­ної до 25-ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. З 24 сер­пня ко­жні два-три дні всі за­ре­є­стро­ва­ні отри­му­ва­ти­муть ін­те­р­актив­ні зав­да­н­ня на по­шту. Але основ­не — роз­мов­ля­ти укра­їн­ською.

«З 24 сер­пня в рам­ках іні­ці­а­ти­ви «Мо­во­ма­ра­фон-25» ми про­по­ну­є­мо всім ба­жа­ю­чим го­во­ри­ти укра­їн­ською 25 днів по­спіль у по­бу­ті. Ме­та на­шої іні­ці­а­ти­ви — не про­сто пе­ре­хід лю­дей на укра­їн­ську, а й усві­дом­ле­н­ня ни­ми то­го, що укра­їн­ська мо­ва — це фун­да­мент не­за­ле­жно­сті, ва­жли­вий фа­ктор роз­ви­тку лю­ди­ни. Пе­ре­хід ма­є­бу­ти осо­би­стим ви­бо­ром. 25 днів — то­му що, як ві­до­мо, за три ти­жні ви­ро­бля­є­ться зви­чка», — по­ясни­ла спів­за­снов­ни­ця гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви « Пе­ре­ходь на укра­їн­ську » , ко­ор­ди­на­тор « Мо­во­ма­ра­фо­ну-25 » Яри­на ЧОРНОГУЗ.

Ви­ко­на­н­ня зав­дань з укра­їн­ської мо­ви акти­ві­сти «Пе­ре­ходь на укра­їн­ську» про­по­ну­ють пу­блі­ку­ва­ти у Facebook із хе­ште­гом #мо­во­ма­ра­фон25 — так про цей до­свід ді­зна­ю­ться біль­ше лю­дей. Са­мі ж зав­да­н­ня до­по­мо­жуть уча­сни­кам акції по­гли­би­ти зна­н­ня не ли­ше з укра­їн­ської мо­ви, а й про су­ча­сну укра­їн­ську куль­ту­ру. Ор­га­ні­за­то­ри та­кож обі­ця­ють зу­стрі­чі мо­во­ма­ра­фон­ців на­жи­во.

Очі­ку­є­ться, що у «Мо­во­ма­ра­фо­ні-25» ві­зьме участь близь­ко де­ся­ти ти­сяч лю­дей. За пер­ші го­ди­ни ро­бо­ти сай­та для уча­сті за­ре­є­стру­ва­ли­ся 200 осіб із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, та­кож єохо­чі до­лу­чи­ти­ся з Бри­та­нії, Ізра­ї­лю та Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.