Кра­си­во, але не­які­сно

Акти­ві­сти про­сять вла­ду Ки­є­ва ви­пра­ви­ти не­до­лі­ки на ре­мон­то­ва­но­му ве­ло­тре­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Все ду­же гар­но, все но­ве, але якщо по­ло­тно за­ли­ши­ться кри­вим, то всі зу­си­л­ля до­ве­де­ться по­мно­жи­ти на нуль», — ре­зю­му­вав пі­сля огля­дин ки­їв­сько­го ве­ло­по­ло­тна акти­віст Оле­ксандр При­гу­нов. Остан­ній рік він ра­зом з уча­сни­ка­ми іні­ці­а­ти­ви «Ки­їв­ський ве­ло­трек» пиль­нує за тим, як сто­ли­чна вла­да ре­мон­тує най­ста­рі­ше ве­ло­по­ло­тно Єв­ро­пи, що на ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 58А.

«Нас тур­бує низь­ка якість ро­біт на по­ло­тні, зокре­ма зна­чні не­рів­но­сті на ві­ра­жах. Їзди­ти мо­жна, але від­чу­т­тя, як на ла­та­ній до­ро­зі, а не на швид­кі­сній тра­сі. Ре­став­ра­ція ве­ло­тре­ка від­бу­ва­є­ться ста­ри­ми ме­то­да­ми, не ві­ри­ться, що во­сьми­ме­тро­ве бе­тон­не по­ло­тно вда­сться ви­рів­ня­ти за до­по­мо­гою бол­га­рок та шту­ка­тур­них ін­стру­мен­тів», — ко­мен­ту­ють акти­ві­сти «Ки­їв­сько­го ве­ло­тре­ка» у Facebook.

Оскіль­ки ме­рія обі­цяє зда­ти го­то­вий об’єкт за кіль­ка ти­жнів, акти­ві­сти про­сять, по­ки не пі­зно, ви­пра­ви­ти не­до­лі­ки. Зокре­ма, ви­рів­ня­ти по­ло­тно про­фе­сій­ною бу­ді­вель­ною те­хні­кою. Для цьо­го на­віть зна­йшли спе­ці­а­лі­стів, ко­трі по­го­ди­ли­ся зро­би­ти це май­же без­ко­штов­но, про­сять опла­ти­ти ли­ше ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли й під­пи­са­ти з мі­ською вла­дою від­по­від­ний до­го­вір. Та­кож акти­ві­сти до­мо­ви­ли­ся з Фе­де­ра­ці­єю ве­ло­си­пе­дно­го спор­ту Укра­ї­ни, що її фа­хів­ці до­по­мо­жуть з про­е­ктом роз­мі­тки ве­ло­тре­ка.

Акти­ві­сти пиль­но сте­жать за від­бу­до­вою ве­ло­тре­ка не про­сто так: ча­сти­ну по­ло­тна зруй­ну­ва­ли 2009 ро­ку, ко­ли впри­тул до спор­тив­но­го об’єкта мі­ська вла­да да­ла до­звіл на бу­дів­ни­цтво ви­со­тних жи­тло­вих бу­дин­ків. Ко­ли сто­ли­чні кер­ма­ни­чі та ки роз по ча ли ре кон ст рук цію об’єкта, ген­пі­дря­дник, ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Жи­тло­інв ест­бу­дУКБ», за­явив, що між ве­ло­тре­ком та су­сі­днім пар­ком іме­ні Оле­ся Гон­ча­ра з’яви­ться під­зем­ний пар­кінг. Екс­пер­ти вба­ча­ли в цьо­му не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня мі­ських ко­штів, а пар­кінг на 40 місць міг ста­ти не­без­пе­чним су­сі­дом, по­яву яко­го не пе­ред­ба­ча­ла кон­це­пція роз­ви­тку ве­ло­тре­ка. Че­рез це існу­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що ре­став­ра­ція за­вер­ши­ться, а не­до­лі­ки не бу­де ко­му ви­прав­ля­ти. Якщо мі­сто хо­че ма­ти які­сний об’єкт ве­ло­інф ра­стру­кту­ри, на роз­ви­тку якої остан­нім ча­сом акцен­тує ува­гу мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко, то до за­ува­жень вар­то до­слу­ха­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.