«Не­бе­сний щит-2016»

Під час пра­кти­чної фа­зи на­вчань бо­йо­ві лі­та­ки МіГ-29 та Су-24 успі­шно здій­сни­ли по­сад­ку на ав­то­мо­біль­ну до­ро­гу

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

10 сер­пня, від­по­від­но до пла­ну за­хо­дів бо­йо­вої під­го­тов­ки, вій­сько­ві льо­тчи­ки ви­ни­щу­валь­ної та бом­бар­ду­валь­ної авіа­ції на лі­та­ках МіГ29 та Су-24 успі­шно здій­сни­ли на­вчаль­ну імі­та­цій­ну по­сад­ку на ви­зна­че­ну ді­лян­ку ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги спо­лу­че­н­ням Ки­їв-Чоп, по­ві­дом­ля­є­сайт Мі­н­обо­ро­ни.

За­зна­че­ний за­хід бу­ло про­ве­де­но в рам­ках пра­кти­чної фа­зи ко­ман­дно-шта­бних на­вчань з пра­кти­чни­ми ді­я­ми військ «Не­бе­сний щит- 2016 » .

За пра­кти­чним ви­ко­на­н­ням льо­тно­го еле­мен­ту на­вчань спо­сте­рі­га­ли пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни ге­не­рал-лей­те­нант Ігор Ко­ле­сник, ко­ман­ду­вач По­ві­тря­них Сил ге­не­рал-лей­те­нант Сер­гій Дро­здов, пред­став­ни­ки мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди.

За сло­ва­ми тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки ко­ман­ди­ра по­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «За­хід» По­ві­тря­них Сил Збройних Сил Укра­ї­ни пол­ков­ни­ка Оле­ксія Мар­чен­ка, та­кі зав­да­н­ня льо­тний склад ви­ко­ну­є­не впер­ше, єве­ли­кий по­пе­ре­дній до­свід під час від­пра­цю­ва­н­ня за­зна­че­но­го еле­мен­ту льо­тно-та­кти­чної впра­ви на ба­зо­вих вій­сько­вих ае­ро­дро­мах, а та­кож під час про­ве­де­н­ня за­хо­дів пе­ре­ба­зу­ва­н­ня авіа­ції на ін­ші ви­зна­че­ні ае­ро­дро­ми.

Слід за­ува­жи­ти, що пра­кти­чна фа­за на­вчань три­ває.

ФОТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.