Час «мов­ча­зної зго­ди»

Ми­тни­ця й бі­знес те­пер спіл­ку­ва­ти­му­ться че­рез «єди­не ві­кно»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Ве­ли­че­зна пло­ща пе­ред адмін­бу­дів­лею ми­тно­го по­ста «Сто­ли­чний» ви­гля­да­ла де­що по­ро­жньою: один дво­по­вер­хо­вий при­чіп із лег­ко­ви­ми ав­то і мі­кро­ав­то­бус, що при­лу­чив­ся до ньо­го. Але не це ви­зна­ча­ло сьо­го­дні­шньо­го жи­т­тя одні­єї з най­біль­ших ми­тниць кра­ї­ни. Тут ре­фор­ма гро­шо­во­го ві­дом­ства, що пра­гне ста­ти від­кри­тим і по­бо­ро­ти ко­ру­пцію.

« Ось так, у кра­що­му ра­зі, ви­гля­да­ло в не­дав­ньо­му ми­ну­ло­му «єди­не ві­кно»,— на хо­ду вво­дить жур­на­лі­стів у курс спра­ви гла­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ро­ман На­си­ров, — тут був пункт з ка­ран­ти­ну ро­слин » . ( « Ба­чи­те це ві­кно, — жар­тує мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк, — але че­рез ньо­го ні­чо­го не ви­дно».) Йде­мо да­лі. «Це ки­їв­ський пункт Дер­жав­но­го ве­те­ри­нар­но- са­ні­тар­но­го кон­тро­лю й на­гля­ду,— про­дов­жує екс­кур­со­вод ви­со­ко­го рів­ня. — Під­кре­слюю, це кра­щий ва­рі­ант «єди­но­го ві­кна» — тут в одній бу­дів­лі мі­сти­ли­ся всі кон­троль­ні ор­га­ни. За­раз ми про­йшли са­ні­тар­ну слу­жбу». («Во­на ра­ні­ше так на­зи­ва­ла­ся, — по­прав­ляє гла­ву ДФС гла­ва Держ­спож ив­слу­жби Во­ло­ди­мир Ла­па,— за­раз тут від­діл са- ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чно­го кон­тро­лю на­шої слу­жби » . ) « А тут зал очі­ку­вань для во­ді­їв, су­про­во­джу­ю­чих, де­кла­ран­тів, які при­їха­ли на цей тер­мі­нал,— го­во­рить На­си­ров і вво­дить нас пря­мо в но­ве й справ­жнє «єди­не ві­кно».

Тут сло­во бе­ре мі­ністр і ого­ло­шує, що «єди­не ві­кно», яке є одні­єю зі скла­до­вих ре­фор­ми ми­тни­ці, що про­во­ди­ться в Укра­ї­ні, по­ча­ло ро­бо­ту 1 сер­пня (у те­сто­во­му ре­жи­мі). «Ре­фор­ма ми­тни­ці, — го­во­рить він, — це на­йо­чі­ку­ва­ні­ші змі­ни. Во­на се­ред го­лов­них ре­форм в Укра­ї­ні, в на­шо­му фі­нан­со­во­му се­кто­рі, а «єди­не ві­кно» — в чи­слі го­лов­них ре­форм ми­тни­ці. Від­по­від­не рі­ше­н­ня бу­ло прийня­те ли­ше в трав­ні. І два мі­ся­ці ми пра­цю­ва­ли над тим, щоб «єди­не ві­кно» ста­ло ре­аль­ні­стю». «Я б хо­тів, щоб з 1 ве­ре­сня тут усе по­ча­ло пра­цю­ва­ти в пов­но­му ре­жи­мі. А та­кож і по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і бі­знес від­чув від­по­від­ний ефект, — по­ста­вив зав­да­н­ня Да­ни­люк. — Від то­го, що тут ро­би­ться, як від­бу­ва­ю­ться всі про­це­си, за­ле­жить еко­но­мі­ка на­шої кра­ї­ни. Ре­фор­ма ми­тни­ці три­ва­ти­ме. Най­ближ­чим ча­сом, на­при­клад, пла­ну­є­ться впро­ва­ди­ти ме­ха­нізм по­пе­ре­дньо­го де­кла­ру­ва­н­ня, по­чне пра­цю­ва­ти мо­ні­то­рин­го­вий центр при Мін­фі­ні, а та­кож центр кон­тро­лю за ці­на­ми (ім­пор­то­ва­них то­ва­рів)».

«Єди­не ві­кно — це ве­ли­че­зний про­ект, — під­кре­слює На­си­ров, пред­став­ля­ю­чи про­грам­но-апа­ра­тний ком­плекс, ін­те­гро­ва­ний з про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ним де­кла­ран­та­ми. — Де­кла­рант усьо­го один раз по­дає свою де­кла­ра­цію й усі ін­ші не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, а си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно пе­ре­си­лає їх до на­ших ко­лег — усіх служб, що здій­сню­ють еко­ло­гі­чний, ра­діо­ло­гі­чний, са­ні­тар­ний, са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чний і ве­те­ри­нар­ний кон­троль. Ми­тни­ці до­зво­ли­ли (і ми ду­же вдя­чні прем’ єр­мі­ні­стро­ві, який узяв на се­бе пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за це) обме­жи­ти чо­тир­ма го­ди­на­ми час, за який усі кон­троль­ні слу­жби ма­ють да­ти від­по­відь: чи не­об­хі­дно їм про­во­ди­ти огляд ван­та­жу. Якщо так, то це бу­де один ми­тний огляд за уча­стю всіх служб. А якщо за чо­ти­ри го­ди­ни та­кої за­яв­ки не на­ді­йшло, то по­чи­нає ді­я­ти прин­цип «мов­ча­зної зго­ди» і до­гляд про­во­дить ли­ше ми­тний ін­спе­ктор».

СЛУ­ЖБИ «МОВ­ЧА­ЗНОЇ ЗГО­ДИ» ТЕ­ПЕР ПРАЦЮВАТИМУТЬОПЕРАТИВНО

«ЄДИ­НЕ ВІ­КНО» ВИ­МА­ГАЄ ВИ­СО­КО­ГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.