Цьо­го­рі­чно­му вро­жаю по­су­ха не за­шко­дить

Агра­рії вбо­лі­ва­ють за на­сту­пний рік, але не че­рез брак во­ди, а че­рез від­су­тність га­ран­тій для ін­ве­сто­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­ля БІЛОУСОВА

Істо­ри­чна пам’ять по­ста­ви­ла для укра­їн­ців май­же в один су­во­рий ряд та­кі слова, як « вій­на » , « го­ло­до­мор » , « по­су­ха » . Тож і цьо­го лі­та, ко­ли в кра­ї­ні не­зви­чно спе­ко­тно, ви­ни­ка­ють по­бо­ю­ва­н­ня що­до нев­ро­жаю. По­су­ха на пів­дні Укра­ї­ни не спри­чи­ни­ла зни­же­н­ня вро­жаю пше­ни­ці та ін­ших ран­ніх зла­ко­вих куль­тур че­рез те, що бу­ли спри­я­тли­ві умо­ви на­ве­сні — в кри­ти­чний пе­рі­од роз­ви­тку ран­ніх зер­но­вих, по­яснює на­чаль­ник від­ді­лу агро­ме­тео­ро­ло­гії Укр­гід ро­ме­тцен­тру Те­тя­на Ада­мен­ко. Во­на від­зна­чає, що не­га­тив­ний вплив на по­сі­ви цьо­го­річ не­зна­чний че­рез від­су­тність дов­го­три­ва­ло­го по­су­шли­во­го пе­рі­о­ду. Вже сьо­го­дні мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, вка­зує ме­тео­ро­лог, що « пе­ред­ча­сно­го при­пи­не­н­ня ве­ге­та­ції чи за­си­ха­н­ня ро­слин на ве­ли­ких пло­щах не від­бу­ло­ся».

■ А пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів та зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни Іван То­мич по­си­ла­є­ться на вже отри­ма­ний не­по­га­ний вро­жай. За йо­го сло­ва­ми, агросектор цьо­го ро­ку зі­брав 35 міль­йо­нів тонн зер­на. Го­лов­ний фер­мер кра­ї­ни впев­не­ний, що за під­сум­ком ро­ку вро­жай зер­но­вих ся­гне 61 міль­йо­на тонн.

■ Однак стан пі­зніх куль­тур, і се­ред них цукро­во­го бу­ря­ку, мо­же ви­кли­ка­ти за­пи­та­н­ня. Адже, на­при­клад, на со­лод­кі ко­ре­ні силь­но впли­ва­ють клі­ма­ти­чні умо­ви ли­пня та по­ча­тку сер­пня. Однак екс­пер­ти за­спо­ко­ю­ють. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор асо­ці­а­ції Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су Та­рас Ви­со­цький по­яснює, що зав­дя­ки ко­ре­не­вій си­сте­мі цукро­вий бу­ряк є одні­єю з най­більш по­су­хо­стій­ких ро­слин. « Він зда­тен ді­ста­ва­ти во­ло­гу зі зна­чно біль­шої гли­би­ни у по­рів­нян­ні з ку­ку­ру­дзою чи со­ня­шни­ком » , — роз­по­від­ає екс­перт.

■ Він про­гно­зує, що се­ред усіх пі­зніх куль­тур (цукро­вий бу­ряк, со­ня­шник, соя, ку­ку­ру­дза) — са­ме цукро­вий бу­ряк по­стра­ждає най­мен­ше. З ін­шо­го бо­ку, про­дов­жує Ви­со­цький, тре­ба зва­жа­ти на ни­ні­шній про­фі­цит цьо­го про­ду­кту. «П’ять — де­сять від­со­тків па­ді­н­ня вро­жай­но­сті не бу­де на­стіль­ки кри­ти­чним, щоб зро­би­ти скла­дним ба­ланс рин­ку цукру на на­сту­пний мар­ке­тин­го­вий рік. Вплив мо­же бу­ти, але це не бу­де кри­ти­чно», — під­су­мо­вує екс­перт. До то­го ж по­сі­ви цукро­во­го бу­ря­ку «роз­та­шо­ву­ю­ться в зо­ні спри­я­тли­во­го зво­ло­же­н­ня, і во­ло­ги в ґрун­ті ви­ста­чає», — від­зна­чає ме­тео­ро­лог Те­тя­на Ада­мен­ко.

■ Ку­ку­ру­дза, со­ня­шник та соя та­кож не по­стра­жда­ють від на­дмі­ру ви­со­ких тем­пе­ра­тур та від­су­тно­сті до­щів, вва­жає Та­рас Ви­со­цький. «Вро­жай­ність бу­де не ниж­чою за се­ре­дню, але ре­кор­ду цьо­го ро­ку не бу­де » , — кон­ста­тує він. Але, на дум­ку Те­тя­ни Ада­мен­ко, вплив по­су­хи на ці куль­ту­ри бу­де не­зна­чним. « Пе­рі­од ви­со­ких тем­пе­ра­тур був пе­ре­рив­ча­стий і спів­пав з кри­ти­чним пе­рі­о­дом ро­сту пі­зніх куль­тур», — від­зна­чає во­на та все ж про­гно­зує, що вро­жай­ність ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку не по­стра­ждає. Біль­ше то­го, за її сло­ва­ми, со­ня­шник мо­же на­віть вста­но­ви­ти ре­корд.

■ Однак пред­став­ни­ка Укр­гі­дро ме­тцен­тру не­по­ко­їть на­сту­пний рік. З її слів, є не­без­пе­ка не­га­тив­но­го впли­ву по­го­дних умов на по­сі­ви ози­мих во­се­ни че­рез не­до­ста­тню кіль­ко­сті во­ло­ги. «Вже не­за­ба­ром тре­ба сі­я­ти ози­мий рі­пак. До се­ре­ди­ни ве­ре­сня — ози­мі зер­но­ві. Цей пе­рі­од ду­же ва­жли­вий для фор­му­ва­н­ня за­па­су во­ло­ги під осін­ні по­сі­ви » , — роз­по­від­ає Ада­мен­ко і під­кре­слює, що са­ме в цей пе­рі­од ва­жли­ві опа­ди, на які у ме­тео­ро­ло­гів по­ки що нев­ті­шні про­гно­зи.

■ Обго­во­рю­ю­чи пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур та во­ло­го­сті, агра­рії все ж від­зна­ча­ють, що прим­хи клі­ма­ту впли­ва­ють на вро­жай зна­чно мен­ше, ніж суб` єктив­ні фа­кто­ри. Так, Ви­со­цький вва­жає, що най­біль­шої шко­ди вро­жаю зав­дає не­ефе­ктив­на аграр­на по­лі­ти­ка: « По­ка­зник вро­жай­но­сті (по­рів­ня­но з по­тен­ці­а­лом. — Авт.) в Укра­ї­ні об­умов­ле­ний не при­ро­дни­ми умо­ва­ми, а тим, що в кра­ї­ні від­су­тні стру­ктур­ні змі­ни в аграр­но­му се­кто­рі » . На­при­клад, се­ре­дня вро­жай­ність пі­зніх куль­тур ста­но­вить 60— 70% від ана­ло­гі­чних куль­тур у кра­ї­нах- кон­ку­рен­тах. « Фа­кти­чно те, що ми ма­ти­ме­мо цьо­го ро­ку 61 міль­йон тонн, — вва­жає агро­екс­перт, — це ре­зуль­тат спри­я­тли­вих умов у 2012 — 2013 рр., ко­ли ком­па­нії змо­гли ін­ве­сту­ва­ти в те­хно­ло­гії».

■ То­мич по­ру­шує ще одну про­бле­му — брак во­ди на пів­дні кра­ї­ни че­рез від­су­тність пра­цю­ю­чих си­стем по­ли­ву. «На пів­дні кра­ї­ни без до­да­тко­во­го ре­сур­су во­ди до­ся­га­ти хо­ро­шо­го ре­зуль­та­ту бу­де важ­че, зни­жу­є­ться ефе­ктив­ність пра­ці лю­дей і ма­шин», — від­зна­чає він. На йо­го дум­ку, час уже змі­ню­ва­ти ре­гіо­наль­ну по­лі­ти­ку що­до зро­ше­н­ня та за­про­ва­джу­ва­ти ефе­ктив­ні ме­то­ди по­ли­ву. Однак че­рез брак ко­штів це не вда­є­ться, а тра­ди­цій­ні си­сте­ми зро­шу­ва­н­ня де­да­лі біль­ше за­не­па­да­ють. Ви­со­цький із цим по­го­джу­є­ться, та за­ува­жує, що фі­нан­су­ва­н­ня на роз­ви­ток зро­ше­н­ня зна­йти мо­жна. Про­бле­ма, на йо­го по­гляд, у ін­шо­му. «Гро­ші зна­йду­ться у при­ва­тни­ків, однак без за­хи­сту прав ін­ве­сто­ра в агросектор во­ни не при­йдуть», — ді­ли­ться спо­сте­ре­же­н­ня­ми Ви­со­цький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.