Трамп – як... Яну­ко­вич

Чи не на­га­дує вам пе­ред­ви­бор­на си­ту­а­ція у Спо­лу­че­них Шта­тах пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Укра­ї­ні 2010 ро­ку, а са­ме їх дру­гий тур?

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ігор РОЗДОБУДЬКО, ре­да­ктор ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Ко­бза. Українці Ро­сії» (Мо­сква)

Так са­мо в рі­шу­чо­му дво­бої зі­йшли­ся чо­ло­вік і жін­ка. Чо­ло­вік — яв­ний по­пу­ліст, але про­сто­му ви­бор­цю так до впо­до­би оця со­лод­ка ома­на. Йо­му так хо­че­ться ві­ри­ти, що до вла­дно­го Олім­пу на­ре­шті ви­де­ре­ться лю­ди­на, що кар­ди­наль­но змо­же змі­ни­ти ста­ру на­бри­длу си­сте­му. Лю­ди­на, що вер­зе у сво­їх про­мо­вах не­су­сві­тню ні­се­ні­тни­цю, але за спи­ною якої ве­ли­кі гро­ші, за до­по­мо­гою яких мо­жна, як в каз­ці, зро­би­ти «по­кра­ще­н­ня вже сьо­го­дні».

Лю­ди більш ро­зум­ні, що не ві­рять у каз­ки, лі­бе­ра­ли й справ­жні де­мо­кра­ти, по­чи­на­ють від­чу­ва­ти, що по­лі­ти­чні те­ре­зи мо­жуть схи­ли­ти­ся на не­ба­жа­ний для них бік. Во­ни б ма­ли згур­ту­ва­ти­ся нав­ко­ло су­про­тив­ни­ка цьо­го чо­ло­ві­ка. Але ця жін­ка та­кож ви­кли­кає в їхній гро­ма­ді ду­же су­пе­ре­чні від­чу­т­тя. Ба­га­то хто не ві­рить в її щи­ро­сер­дість, в їхній уяві во­на уосо­блює со­бою всі хи­би су­ча­сної вла­ди, а ра­зом з тим зда­є­ться, що в по­лі­ти­ці во­на пе­ре­слі­дує ви­клю­чно осо­би­сті ці­лі, а всі слова про де­мо­кра­тію та лі­бе­раль­ні цін­но­сті ли­ше гу­чні га­сла в її ву­стах.

В ре­зуль­та­ті цьо­го — роз­брід се­ред ін­те­лі­ген­ції, ба­жа­н­ня ба- га­тьох вза­га­лі від­су­ну­ти­ся від ви­бо­рів, від­пу­сти­ти си­ту­а­цію на во­лю ви­пад­ку. Ви­ни­кає не­без­пе­ка то­го, що по­пу­ліст і де­ма­гог ско­ри­ста­є­ться цим ви­пад­ком і та­ки вде­ре­ться до вла­дно­го крі­сла. Та­ким чи­ном До­нальд Трамп стає аме­ри­кан­ським Яну­ко­ви­чем 2016 ро­ку, який з на­хаб­ством ла­має по­лі­ти­чну си­сте­му, що бу­ла на­ла­го­дже­на де­ся­ти­лі­т­тя­ми. Але на від­мі­ну від Яну­ко­ви­ча, який при всьо­му ба­жан­ні міг спри­чи­ни­ти кри­зу ли­ше ре­гіо­наль­но­го мас­шта­бу, Трамп мо­же по­ру­ши­ти усю сві­то­ву си­сте­му. Зра­да сво­їх со­ю­зни­ків по НАТО, ви­зна­н­ня пра­ва силь­ні­ших дер­жав по­ру­шу­ва­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність слаб­кі­ших, не­хту­ва­н­ня го­лов­ни­ми прин­ци­па­ми ООН що­до ці­єї те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, при­зве­де весь світ до ті­єї са­мої прір­ви, до якої при­вів Укра­ї­ну Яну­ко­вич сво­єю без­глу­здою по­пу­ліст­ською по­лі­ти­кою. До­свід Укра­ї­ни з 2010-го ро­ку по­ви­нен ста­ти на­у­кою і для Спо­лу­че­них Шта­тів, якщо Аме­ри­ка не хо­че по­ро­ди­ти важ­ку хви­лю, яка в змо­зі за­хли­сну­ти увесь де­мо­кра­ти­чний світ, на ра­дість ав­то­ри­тар­ним ре­жи­мам в Ро­сії, Ки­таї та ін­ших КНДР.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.