РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на до­пис від 1 сер­пня 2016 ро­ку «Цьо­го дня у 1924 ро­ці на­ро­див­ся Ми­хай­ло Бі­лас, на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Ко­лись, у да­ле­ких 70-х ро­ках , на­ша вчи­тель­ка укра­ін­ськоі мо­ви й лі­те­ра­ту­ри Оль­га Пе­трів­на Демб­ська во­ди­ла нас на ви­став­ку го­бе­ле­нів цьо­го не­пе­ре­вер­ше­но­го Май­стра в Му­зей етно­гра­фії у Льво­ві. То бу­ло не­за­бу­тнє вра­же­н­ня!!!

Facebook-ко­ри­сту­вач Мар­та ЛАБАЧ

Ві­дгук на ста­т­тю Ін­ни ЛИХОВИД «108 очі­ку­вань сво­бо­ди» («День» № 135 від 2 сер­пня 2016 ро­ку)

По ко­жно­му та­ко­му ви­пад­ку має бу­ти по­ру­ше­на кри­мі­наль­на спра­ва про­ти кон­кре­тних російських вій­сько­вих, їх ко­ман­ди­рів та мі­сце­вих по­по­лі­чни­ків ко­ла­бо­ран­тів, які ви­кра­да­ють укра­їн­ських гро­ма­дян та не­за­кон­но утри­му­ють у по­ло­ні укра­їн­ських вій­сько­вих, як на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, оку­по­ва­ній ро­сій­ськи­ми оку­па­ці­и­ми вій­ська­ми, так і на те­ри­то­рії РФ, ку­ди цих по­ло­не­них ви­во­зять, по­ру­шу­ю­чи всі між­на­ро­дні пра­во­ві акти, тоб­то ро­сій­ські те­ро­ри­сти від­кри­то та си­сте­ма­ти­чно вчи­ня­ють ви­кра­де­н­ня укра­їн­ців, а дер­жа­ва Укра­ї­на з при­во­ду цьо­го до­сі не ви­не­сла жо­дно­го су­до­во­го ви­ро­ку про­ти російських вій­сько­вих зло­чин­ців!? Укра­їн­ські дер­жав­ні ор­га­ни ма­ли би вже за­ва­ли­ти всі між­на­ро­дні ін­стан­ції по­зо­ва­ми про­ти Ро­сії з ви­мо­га­ми про від­шко­ду­ва­н­ня втрат, які ро­сій­ські оку­пан­ти за­вда­ли гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, а са­ме жер­тви ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня від бом­бар­ду­вань ( зга­дай­мо « Я — Вол­но­ва­ха! » , чи це був ли­ше по­лі­ти­чний пі­ар? і т. д.), від гра­бун­ку ро­сі­я­на- ми май­на укра­їн­ських під­при­ємств, під­при­єм­ців та при­ва­тно­го май­на зви­чай­них лю­дей, і ще без­ліч фа­ктів російського ма­ро­дер­ства на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, оку­по­ва­ній ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми та їх мі­сце­ви­ми по­плі­чни­ка­ми. Чо­му до­сі Ро­сія не від­по­від­ає в між­на­ро­дних су­дах за те, скіль­ки лю­дей загинуло, скіль­ки ста­ло ін­ва­лі­да­ми, скіль­ки ді­тей ста­ло си­ро­та­ми вна­слі­док вій­ни, яку вже тре­тій рік ве­де Ро­сія про­ти Укра­ї­ни!?

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Ві­дгук на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Тор­на­до» в го­ло­вах» («День» № 137 від 4 сер­пня 2016 ро­ку)

На­ре­шті тве­ре­за дум­ка.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ві­та­лій ПАСТУХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.