Чо­му Нов­го­род-Сі­вер­ський до­сі з Ле­ні­ним?

Гра­до­на­чаль­ник мі­ста шу­кає для скуль­пту­ри... по­ку­пців — ба­га­тих іно­зем­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів

По­при чі­ткі ча­со­ві де­ко­му­ні­за­цій­ні рам­ки, у най­пів­ні­чні­шо­му при­кор­дон­но­му мі­сті Укра­ї­ни про­дов­жує сто­я­ти брон­зо­ва скуль­пту­ра Ле­ні­ну. Істо­ри­ки та па­трі­о­ти­чна гро­мад­ськість Чер­ні­гів­щи­ни зви­ну­ва­чу­ють мі­сько­го го­ло­ву Нов­го­ро­да-Сі­вер­сько­го Оле­га Бон­да­рен­ка у від­вер­то­му са­бо­та­жі, зри­ві де­ко­му­ні­за­ції і на­віть спри­я­н­ня во­ро­жій про­па­ган­ді. Той зі сво­го бо­ку ка­же, що хо­че про­да­ти Іл­лі­ча яко­мо­га до­рож­че і бо­ї­ться, що під час де­мон­та­жу пам’ятник мо­жуть по­шко­ди­ти. Від­так, то­вар утра­тить цін­ність.»Не­хай по­ку­пці са­мі йо­го зні­ма­ють, а то, бу­ва, ще по­шко­ди­мо», — по­яснює гра­до­на­чаль­ник.

Мі­ський го­ло­ва Нов­го­ро­да-Сі­вер­сько­го Олег Бон­да­рен­ко — один із пер­ших ме­рів Укра­ї­ни, який ви­ста­вив Ле­ні­на на ау­кціон. Ка­же: за ко­шти, ви­лу­че­ні від про­да­жу скуль­пту­ри, хо­че обла­го­ро­ди­ти мі­сте­чко. З’яви­ли­ся і пер­ші по­ку­пці — по­ки що свої. Укра­їн­ські по­ці­но­ву­ва­чі со­цре­а­лі­зму кіль­ка ра­зів про­по­ну­ва­ли гра­до­на­чаль­ни­ку при­кор­дон­но­го рай­цен­тру при­дба­ти пам’ятник за ці­ною ме­та­ло­бру­хту, а це не ба­га­то, не ма­ло — 350 ти­сяч гри­вень. «Ба­лан­со­ва вар­тість Іл­лі­ча — 280 ти­сяч гри­вень, — ка­же чи­нов­ник. — За увесь час до нас на­ді­йшло три про­по­зи­ції. Про­по­ну­ва­ли ку­пи­ти пам’ятник за ці­ною ме­та­ло­бру­хту — по 80 гри­вень за кі­ло­грам, це — 350 ти­сяч гри­вень. Але цьо­го ма­ло, ми хо­че­мо що­най­мен­ше міль­йон».

Пан Бон­да­рен­ко пе­ре­ко­на­ний, що укра­їн­ські пе­ре­ку­пни­ки не да­дуть за брон­зо­ву скуль­пту­ру ве­ли­ких гро­шей, то­му вже по­чав шу­ка­ти по­ку­пців за кор­до­ном.

Ав­то­ром нов­го­род-сі­вер­сько­го Ле­ні­на є ві­до­мий скуль­птор Іван Зно­ба. Він був одним із най­по­пу­ляр­ні­ших пред­став­ни­ків со­цре­а­лі­зму. Се­ред ро­біт Іва­на Зно­би — мо­ну­мент Жов­тне­вій революції на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті, який де­мон­ту­ва­ли 1991 ро­ку. Чи не най­ві­до­мі­шим тво­рі­н­ням скуль­пто­ра є най­біль­ший у сві­ті Та­рас Шев­чен­ко — 20-ме­тро­ва ста­туя «Ко­бза­рю» у Дні­прі — ро­бо­та Іва­на Зно­би.

Мі­ський го­ло­ва Нов­го­ро­да-Сі­вер­ська роз­по­від­ає, що зу­стрі­чав­ся з ону­ком ві­до­мо­го скуль­пто­ра, Ми­ко­лою Зно­бою. «Я зу­стрі­чав­ся з ро­ди­ною Іва­на Зно­би, — ка­же Олег Бон­да­рен­ко. — По­ві­до­мив їм про си­ту­а­цію з де­мон­та­жем і за­про­по­ну­вав ку­пи­ти скуль­пту­ру, як пам’ять про ді­да. Ро­ди­на Зно­би є до­во­лі за­мо­жною, окрім то­го во­ни є чле­на­ми ди­пло­ма­ти­чно­го клу­бу, то­му ма­ють хо­ро­ші зв’яз­ки за кор­до­ном. Во­ни роз­по­ві­ли ме­ні про мо­жли­вість про­да­жу пам’ятни­ка Ле­ні­ну в Ки­тай, Аме­ри­ку або Ав­стрію. По­обі­ця­ли до­по­мог­ти з по­шу­ком гро­шо­ви­тих по­ку­пців».

КО­ШТИ ПІДУТЬ НА СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ ТА ОСВІ­ТЛЕ­Н­НЯ

Олег Бон­да­рен­ко усві­дом­лює, що по­ру­шує за­кон, однак ви­прав­до­вує це бла­ги­ми на­мі­ра­ми. Окрім мі­сько­го го­ло­ви Нов­го­ро­да-Сі­вер­сько­го від­по­від­аль­ність за не­ви­ко­на­н­ня де­ко­му­ні за­цій­но­го за­ко­но­дав­ства ле­жить і на го­ло­ві Чер­ні­гів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­ле­рію Ку­лі­чу. Від­по­від­но до За- ко­ну Укра­ї­ни «Про за­су­дже­н­ня ко­му­ні­сти­чно­го та на­ціо­нал-со­ці­а­лі­сти­чно­го (на­цист­сько­го) то­та­лі­тар­них ре­жи­мів в Укра­ї­ні та за­бо­ро­ну про­па­ган­ди їхньої сим­во­лі­ки», у ви­пад­ку са­бо­та­жу з бо­ку мі­сце­вої ра­ди або мі­сько­го го­ло­ви, очіль­ник обла­сної ви­ко­нав­чої вла­ди має видати роз­по­ря­дже­н­ня про де­мон­таж пам’ятни­ка. Ва­ле­рій Ку­ліч мав пра­во це зро­би­ти до 21 черв­ня, да­лі — рі­ше­н­ня за Ка­бмі­ном.

«Го­ло­ва Чер­ні­гів­ської ОДА по­ста­вив­ся до мо­го про­ха­н­ня з ро­зу­мі­н­ням і по­го­див­ся по­че­ка­ти, до­ки ку­плять скуль­пту­ру, — ви - прав­до­ву­є­ться мі­ський го­ло­ва. — Зі сво­го бо­ку я по­стій­но під­га­няю ро­ди­ну скуль­пто­ра Зно­би з по­шу­ком клі­єн­тів, бу­кваль­но що­ти­жня зі­дзво­нюю ся з ни­ми. Бе­здум­но зруй­ну­ва­ти мо­жна все, але якою бу­де від то­го ко­ристь гро­ма­ді?»

За отри­ма­ні ко­шти мі­ська вла­да Нов­го­ро­да-Сі­вер­сько­го пла­нує за ку пи ти сміт тє ві кон тей не ри. «Нам по­трі­бно 100 кон­тей­не­рів по 6,5 ти ся чі гри вень. На це пі де 650 ти сяч гри вень, — ді лить ся пла­на­ми Олег Бон­да­рен­ко. — Та­кож ми хо­че­мо за­ку­пи­ти лед-лам­поч ки, освіт ли ти міс то й зе ко но - ми ти на елек т ро енер гії. У міс ті пів то ри ти ся чі світ ло то чок — це еко­но­мія в п’ятнад­цять ра­зів».

НА­У­КОВ­ЦІ: «СТА­ЛІ­НА ТА ЛЕ­НІ­НА МА­ЮТЬ НЕГАЙНО ЗНЯТИ!»

Якщо з пам’ятни­ком Іл­лі­чу все зро зу мі ло, ад же йде­ться про на­пов­не­н­ня бю­дже­ту за ра­ху­нок до­да­тко­вих над­хо­джень, то зі Ста­лі­ним ні­чо­го не ясно. У Нов­го­ро­ді­Сі­ве рсько­му на во­до­на­пір­ній ба­шті, по руч із Ба зар ною пло щею, є мо за їч не зоб ра жен ня Ле ні на та Ста­лі­на. Їх чо­мусь не по­спі­ша­ють зні­ма­ти.

Гра­до­на­чаль­ник має окре­му дум­ку з цьо­го при­во­ду. Він про­по­нує роз­мі­сти­ти під порт­ре­та­ми ін­фор­ма­цій­ні та­бли­чки з на­пи­са­ми: «Ка­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду».

В об лас но му пред с тав ниц т ві Укра їнсь ко го ін с ти ту ту на ці о - наль ної пам’ яті без ді яль ність мі­сько­го го­ло­ви при­кор­дон­но­го з Ро­сі­єю мі­ста роз­ці­ню­ють як са­бо­таж. За сло­ва­ми пред­став­ни­ка інс ти ту ту в Чер ні гівсь кій об лас ті Сер­гія Бу­тка, порт­ре­ти Ле­ні­на та Ста лі на, а та кож сам пам’ ят ник Ле ні ну під ля га ють без умов но му де­мон­та­жу.

«Ми не мо­же­мо го­во­ри­ти, що нов го род- сі версь кий місь кий го - ло ва не знає за ко ну, — по яс нює Сер­гій Бу­тко. — Йо­му осо­би­сто, у при­су­тно­сті май­же усіх де­пу­та­тів мі­ської ра­ди, все це бу­ло роз’ясне­но пред с тав ни ком Укра їнсь ко го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті та дво ма рад ни ка ми го ло ви Чер ні - гів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ніс т ра ції, — про дов жує на уко - вець. — Всі­ля­кі ідеї та по­ясне­н­ня, ко­трі за­ва­жа­ють якнай­швид­шо­му де­мон­та­жу ці­єї сим­во­лі­ки, не ма­ють зна­че­н­ня. Будь-які зво­лі­ка­н­ня за­гро­жу­ють на­ціо­наль­ній без­пе­ці на­шої дер­жа­ви і пра­цю­ють на ко­ристь агре­со­ра».

Зі сво­го бо­ку па­трі­о­ти­чна гро­мад­ськість зви­ну­ва­ти­ла мі­сько­го го ло ву Нов го ро­да- Сі версь ко­го у про­во ку ван ні гро мадсь ко го про - ти сто ян ня. Сло во за Ка бі не том Мі­ні­стрів...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.