Чо­му укра­їн­ські пре­зи­ден­ти ма­ють бу­ти «слу­га­ми на­ро­ду»?

Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський — про но­вий ка­нал Kvartal-TV

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­ди­мЛУБЧАК, «День»

Цьо­го ти­жня роз­по­чав те­сто­ве мов­ле­н­ня гу­мо­ри­сти­чний пла­тний ка­нал Kvartal-TV — спіль­ний про­ект Сту­дії «Квар­тал 95» і гру­пи «1+1 ме­діа». На прес-кон­фе­рен­ції мов­ник пред­ста­ви­ли осо­би­сто лі­дер «квар­та­лів­ців» Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «1+1 ме­діа» Оле­ксандр Тка­чен­ко. Во­ни роз­по­ві­ли, що дистри­бу­ці­єю та мар­ке­тин­гом про­е­кту опі­ку­ва­ти­му­ться «Плю­си», а кон­тен­том — «Квар­тал 95». Управ­лі­н­ня ж ка­на­лом здій­сню­ва­ти­муть ме­не­дже­ри обох пар­тне­рів. За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Тка­чен­ка, це бу­де роз­ва­жаль­ний гу­мо­ри­сти­чний ка­нал, орі­єн­то­ва­ний на ши­ро­ку сі­мей­ну ау­ди­то­рію — чо­ло­ві­ки й жін­ки у ві­ці 18—54 ро­ків, які ме­шка­ють у мі­стах із на­се­ле­н­ням по­над 50 тис. осіб.

На по­ча­тку про­грам­на сі­тка мов­ни­ка бу­де сфор­мо­ва­на ви­клю­чно з про­е­ктів сту­дії «Квар­тал 95»: «Ве­чір­ній Квар­тал», «Лі­га смі­ху», «Ве­чір­ній Ки­їв», «Кра­ї­на У», «Чи­сто News», «Роз­смі­ши ко­мі­ка», се­рі­а­ли «Сва­ти», «Слу­га на­ро­ду», «Род­ствен­ни­чки» та ін­ших. Но­вин і ре­кла­ми на ка­на­лі не бу­де. Пі­зні­ше «Квар­тал 95» ство­рю­ва­ти­ме кон­тент спе­ці­аль­но для сво­го те­ле­ка­на­ла. До ре­чі, усі до­хо­ди, отри­ма­ні мов­ни­ком, йо­го вла­сни­ки пла­ну­ють ін­ве­сту­ва­ти в про­ду­ку­ва­н­ня но­во­го кон­тен­ту. Та­кож у пла­нах на май­бу­тнє — ку­пу­ва­ти про­гра­ми ін­ших ви­ро­бни­ків, які пра­цю­ють у гу­мо­ри­сти­чно­му жан­рі.

«Має на­ста­ти та­кий час, ко­ли лю­ди бу­дуть ви­би­ра­ти, що во­ни хо­чуть ди­ви­ти­ся за­ле­жно від їхньо­го на­строю. Kvartal-TV — ка­нал зро­зумі­ло­го кон­тен­ту і на­строю. Це — в хо­ро­шо­му сен­сі, «Мак­до­нальдз». По­годь­те­ся, є со­тні ка­на­лів, будь ла­ска, оби­рай який хо­чеш і ди­вись. Але у нас свій на­стрій, свої облич­чя, і лю­ди при­хо­дять са­ме за­ра­ди цьо­го — ось і вся суть. А щоб не «при­їда­ти­ся», ми го­ту­є­мо­ся ди­ву­ва­ти гля­да­чів спе­ці­аль­ни­ми по­ді­я­ми, які бу­дуть тіль­ки на цьо­му ка­на­лі», — ска­зав на пре­зен­та­ції Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський.

На за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, чи до­зво­лить він ді­тям ди­ви­ти­ся ці­ло­до­бо­вий свій ка­нал, від­по­вів з гу­мо­ром: «Так, у нас вза­га­лі на те­ле­ві­зо­рі бу­де тіль­ки одна кно­пка. Одна! Kvartal-TV. А що? Ме­ні зда­є­ться, це та­кий ка­нал, що ді­тям мо­жна ди­ви­ти­ся. Не ба­чу про­блем. Це кра­ще, ніж весь час си­ді­ти в Ін­тер­не­ті. Ми з до­чкою до­мов­ля­є­мо­ся вже по го­ди­нах що­до уча­сті ґа­дже­тів в її жит­ті. Так що кра­ще вже ка­нал якийсь ди­ви­ти­ся. По­ке­мо­нів, сла­ва Бо­гу, до­чка по­ки не ло­вить. А я лов­лю. Ось один за­раз про­сто тут в за­лі си­дить...»

В той час, ко­ли на сер­йо­зні за­пи­та­н­ня від жур­на­лі­стів Зе­лен­ський у при­та­ман­ній йо­му ма­не­рі від­по­від­ав жар­то­ма, ке­рів­ник «Плю­сів» Тка­чен­ко був більш чі­ткі­ший. Він за­явив, що очі­кує при­бу­тки від Kvartal-TV вже в на­сту­пно­му ро­ці. І на­тя­кнув, що орі­єн­ту­є­ться на 1 млн під­пи­сни­ків. Крім то­го, зі­знав­ся, що якщо Kvartal-TV ви­яви­ться успі­шним бі­знес-про­е­ктом, то в «1+1 ме­діа» го­то­ві ду­ма­ти й над ін­ши­ми про­е­кта­ми на рин­ку пла­тно­го те­ле­ба­че­н­ня. «Це на­ша пер­ша спро­ба про­ни­кне­н­ня на ри­нок пла­тно­го те­ле­ба­че­н­ня, не­за­ле­жно­го від ре­клам­но­го рин­ку. Для нас ду­же ва­жли­во осво­ї­ти цей се­гмент, осо­бли­во за­раз, під час кри­зи», — за­зна­чив ме­ді­а­ме­не­джер.

Про гу­мор у час вій­ни, но­ві про­е­кти та від­мо­ву від га­стро­лей у Ро­сію «День» по­спіл­ку­вав­ся з ху­до­жнім ке­рів­ни­ком Сту­дії « Квар­тал 95 » Во­ло­ди­ми­ром ЗЕЛЕНСЬКИМ пі­сля пре­зен­та­ції но­во­го мов­ни­ка.

— Во­ло­ди­ми­ре, де­віз ва­шо­го ка­на­лу — «На­ла­штуй­ся на гу­мор». А яким по­ви­нен бу­ти гу­мор у кра­ї­ні, що во­ює?

— Гу­мор по­ви­нен бу­ти хо­ро­шим — яскра­вим, по­зи­тив­ним і сві­тлим. А го­лов­не — щи­рим. Зви­чай­но, сьо­го­дні є пев­ні мо­мен­ти, які не­до­ре­чно пі­ді­йма­ти. На­при­клад, на на­шу дум­ку, не тре­ба жар­ту­ва­ти про ви­бу­хи, про за­ги­бель лю­дей, про ре­аль­ні про­бле­ми на­ших вій­сько­вих... Однак чим більш не­без­пе­чна си­ту­а­ція на фрон­ті, або чер­го­ві по­лі­ти­чні «про­ко­ли» вла­ди, тим сві­тлі­шим і ні­жні­шим по­ви­нен бу­ти гу­мор. Ар­ти­сти ж ви­сту­па­ли і на фрон­тах під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Ми по­ка­зу­є­мо, що зав­тра­шній день бу­де — і він бу­де спо­кій­ні­шим і мир­ним. Так, сьо­го­дні скла­дна си­ту­а­ція, але ми на­ла­што­ву­є­мо ау­ди­то­рію на те, що ско­ро си­ту­а­ція нор­ма­лі­зу­є­ться, бу­дуть по­зи­тив­ні при­во­ди для ра­до­сті, бу­дуть успі­хи на­ших ді­тей, їхні усмі­шки — тре­ба по­тер­пі­ти. По­годь­те­ся, що гу­мор — це не­ймо­вір­но хо­ро­ші лі­ки, спе­ці­аль­на те­ра­пія, якщо хо­че­те. При­найм­ні ме­ні так зда­є­ться. Лю­дям сто­від­со­тко­во тре­ба від­по­чи­ва­ти — і мо­раль­но, і пси­хо­ло­гі­чно. І ми в цьо­му до­по­ма­га­є­мо.

— Ви роз­по­ві­ли, що 13 сер­пня роз­по­чи­на­є­те зйом­ки про­дов­же­н­ня стрі­чки «Слу­га на­ро­ду». Па­не Пре­зи­ден­те ( Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський зі­грав го­лов­ну роль в кар­ти­ні —

гла­ву дер­жа­ви. — Авт.), ко­ли гля­да­чі по­ба­чать про­дов­же­н­ня ва­ших по­лі­ти­чних ба­та­лій?

— Ого, дя­кую! По­че­сне і від­по­від­аль­не звер­не­н­ня ( усмі­ха­є­ться). Так, дій­сно, 13 сер­пня — пер­ший зні­маль­ний день се­рі­а­лу «Слу­га на­ро­ду-2». Ми за­раз пе­ре­дов­сім при­сту­па­є­мо до зйо­мок пов­но­ме­тра­жно­го філь­му «Слу­га на­ро­ду». По су­ті, ця кар­ти­на бу­де ча­сти­ною дру­го­го се­зо­ну. Тоб­то у дру­го­му се­зо­ні се­рі­а­лу бу­де три ве­ли­кі істо­рії — одна з них — це пов­но­ме­тра­жна вер­сія. Ми з неї роз­по­чне­мо ро­бо­ту. Ко­мер­цій­но зні­ма­ти пов­но­ме­тра­жне кі­но сьо­го­дні ду­же важ­ко. Ка­жу про це щи­ро. Які є ва­рі­ан­ти? Або шу­ка­ти за­хі­дні ін­ве­сти­ції, або про­си­ти під­трим­ки у дер­жа­ви. Ми дру­гий раз по­да­є­мо­ся на пі­тчинг у Держ­кі­но — і по­ки ні­чо­го не отри­ма­ли. Ми­ну­ло­го ра­зу нам від­мо­ви­ли, то­му цьо­го — по­да­ли «Слу­гу на­ро­ду». Бу­де ду­же смі­шно, якщо во­ни зно­ву ска­жуть, що це — «не укра­їн­ське кі­но». З не­тер­пі­н­ням че­каю на від­по­відь від Держ­кі­но, однак, по­вто­рюсь, на­віть якщо во­на бу­де не­га­тив­ною, стрі­чку зні­ме­мо за вла­сні ін­ве­сти­ції. Пев­но, ви зна­є­те, що май­же всі на­ші про­е­кти ко­мер­цій­но успі­шні. Взя­ти хо­ча б фільм «8 кра­щих по­ба­чень» — він зі­брав 35 міль­йо­нів гри­вень в Укра­ї­ні. Це ду­же не­по­га­но. Але че­рез не­ста­біль­ний курс ва­лют — без під­трим­ки «ззов­ні» пов­ний метр зні­ма­ти важ­ко, тоб­то скла­дно ви­йти на са­мо­оку­пність. До ре­чі, у нас є хо­ро­ший па­кет про­е­ктів пов­но­ме­тра­жно­го кі­но, в то­му чи­слі, які орі­єн­то­ва­ні за за­хі­дний ри­нок. Але тре­ба шу­ка­ти ін­ве­сти­ції і час, щоб все це вті­ли­ти в жи­т­тя. За­раз — всі зу­си­л­ля на «Слу­гу на­ро­ду»

— Чи не зда­є­ться вам, що сво­єю ко­ме­дій­ною ро­бо­тою про бу­дні пре­зи­ден­та Укра­ї­ни ви по­ка­за­ли на­бли­же­ну до дій­сно­сті кар­ти­ну?

— Сто­від­со­тко­во. Ду­маю, що так і є. Ми по­ка­зу­є­мо са­ме на­ше жи­т­тя, щи­ру прав­ду про на­ших по­лі­ти­ків. З ма­лень­кою по­прав­кою — як нам зда­є­ться. Прав­да це чи ні? Зві­сно, там чи­ма­ло ви­га­да­них де­та­лей. Це ж не до­ку­мен­таль­не кі­но. Але ба­га­то мо­мен­тів збі­га­є­ться з ре­аль­ні­стю. Ми від­чу­ва­є­мо те, що зні­ма­є­мо. А гля­да­чі від­чу­ва­ють те, що ба­чать на екра­нах. Пев­но, в цьо­му се­крет успі­ху ро­бо­ти.

— На­шій кра­ї­ні по­трі­бен са­ме та­кий — прин­ци­по­вий, але де­що на­їв­ний пре­зи­дент?

—Я в цьо­му аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний. Про­ста, щи­ра, ці­ле­спря­мо­ва­на, осві­че­ні і впев­не­на в со­бі лю­ди­на по­вин­на йти в на­шій кра­ї­ні в по­лі­ти­ку. Ска­жу біль­ше — ду­маю, що тіль­ки так мо­жна сут­тє­во змі­ни­ти стан справ. Пи­та­н­ня — як цьо­го до­ся­гну­ти.

— Ви ска­за­ли, що про­е­кти «Квар­та­лу 95» отри­му­ють по­пит за кор­до­ном, від­так — ви очі­ку­є­те і на іно­зем­но­го ро­сій­сько­мов­но­го гля­да­ча, який змо­же ди­ви­ти­ся но­вий ка­нал че­рез су­пу­тник. Чи спів­пра­цю­є­те за­раз із рин­ком Ро­сії?

— Нас на га­стро­лі ду­же силь­но і ре­гу­ляр­но за­про­шу­ють в Ро­сію. Я до­сі не мо­жу ро­зі­бра­ти­ся — на­ві­що, з якою ме­тою? То­му не їду ( усмі­ха­є­ться). Ще не ви­пу­стять на­зад. Пе­ре­дов­сім, за­про­шу­ють на ду­же і ду­же до­ро­гі кор­по­ра­ти­ви. Та­кож на рі­зні фе­сти­ва­лі. Ми прин­ци­по­во від­мов­ля­є­мо­ся.

Су­то на­пря­му спів­пра­ці Сту­дії «Квар­тал 95» з ро­сій­ським рин­ком не­має ні­якої. Зві­сно, є пев­ний про­дукт, який ми ство­рю­ва­ли (кі­но на­при­клад), що по до­го­во­ру між­на­ро­дний дистриб’ютор має пра­во по­ши­рю­ва­ти і про­да­ва­ти де хо­че, в то­му чи­слі в Ро­сії. Зокре­ма, бу­ла стрі­чка «8 кра­щих по­ба­чень», яку дистриб’ютор спро­бу­вав про­су­ну­ти на російський ри­нок, але во­ни там цю кар­ти­ну за­бо­ро­ни­ли. А так, за­га­лом, я сві­до­мо не орі­єн­ту­ю­ся на Ро­сію. Ми ж пре­кра­сно ро­зу­мі­є­мо, що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться, яка роль у всьо­му цьо­му ві­ді­грає Ро­сія. Я ж не «ку-ку», щоб ту­ди їзди­ти. Зна­є­те, ска­жу так: ми жи­ве­мо і пра­цю­є­мо в Укра­ї­ні, ми, «Сту­дія Квар­тал 95», — сві­до­мі гро­ма­дя­ни сво­єї кра­ї­ни. Тут на­ша ба­тьків­щи­на, тут на­ші сім’ї, і тіль­ки з ці­єю кра­ї­ною ми пов’язу­є­мо на­ше про­фе­сій­не і осо­би­сте жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.