ССв­вя­ят­тоо ллііх­хт­та­ар­ріівв

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Бон — це що­рі­чне три­ден­не свя­то по­ми­на­н­ня по­кій­них у Япо­нії. З дав­ніх­да­вен йо­го від­зна­ча­ли з 13 до 15 дня сьо­мо­го мі­ся­чно­го мі­ся­ця. Але 1873 ро­ку Япо­нія пе­ре­йшла на гри­го­рі­ан­ський ка­лен­дар, і дум­ки що­до да­ти Бо­на роз­ді­ли­ли­ся: де­хто за­ли­шив­ся вір­ним ста­ро­му ка­лен­да­рю, де­хто по­чав від­зна­ча­ти йо­го в ті ж чи­сла сьо­мо­го мі­ся­ця за но­вим ка­лен­да­рем, а ре­шта — 13— 15 сер­пня, бо це най­ближ­чі дні до тра­ди­цій­ної да­ти.

Су­пе­ре­чно­сті три­ва­ли по­над сто­лі­т­тя, але те­пер во­ни вщу­хли, і япон­ці вре­шті ви­зна­чи­ли­ся. Тож ни­ні Свя­то лі­хта­рів — це дру­га на­зва Бо­на — від­зна­ча­ють у сер­пні.

Тра­ди­цій­но вва­жа­є­ться, що цьо­го дня ду­ші по­мер­лих на­ві­ду­ють свої сім’ї. Тож, щой­но стем­ніє, лю­ди ви­ві­шу­ють бі­ля сво­їх осель па­пе­ро­ві лі­хта­ри­ки, які ма­ють слу­гу­ва­ти ма­я­чка­ми для душ. Пі­сля за­вер­ше­н­ня свя­тку­ва­н­ня всі бе­руть свої лі­хта­ри­ки і пря­му­ють до най­ближ­чої рі­чки чи мо­ря, щоб пу­сти­ти їх за во­дою. Ці па­пе­ро­ві сві­тля­чки ма­ють вка­за­ти ду­шам без­пе­чну до­ро­гу до цар­ства мер­твих.

Але япон­ці не бу­ли б со­бою, як­би не ви­га­да­ли пре­кра­сну по­е­ти­чну ме­та­фо­ру. Оскіль­ки в сер­пні мо­жна спо­сте­рі­га­ти зо­ре­па­ди — ко­жну па­да­ю­чу зір­ку во­ни вва­жа­ють за жи­ву ду­шу...

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.