Не­ви­ди­ма би­тва...

Го­лов­ною не­без­пе­кою ін­фор­ма­цій­ної вій­ни є те, що на­се­ле­н­ня не від­чу­ває, що під­да­є­ться впли­ву

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Зча­сів Пер­шої сві­то­вої вій­ни ін­фор­ма­ція — пов­но­цін­на зброя, а пра­ців­ни­ки « ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту» — та­кі са­ме сол­да­ти.

Жо­дна вій­на пі­сля 1913 ро­ку не ве­ла­ся без ін­фор­ма­цій­но­го су­про­во­ду. Пі­сля « Бу­рі в пу­сте­лі» ко­му­ні­ка­цій­на скла­до­ва ста­ла ва­жи­ти біль­ше, ніж зви­чай­на зброя. В Ро­сії є і те­хно­ло­гії, і до­свід, і під­го­тов­ле­ні ка­дри, які вмі­ють ефе­ктив­но «інформаційно во­ю­ва­ти».

В Укра­ї­ні спе­ці­а­лі­стів та­ко­го ж рів­ня, від­по­від­но, для за­хи­сту від ін­фор­ма­цій­но­го на­па­ду, май­же не­має. (Чо­му — це ін­ша істо­рія, що за­слу­го­вує на окре­му роз­мо­ву).

Увесь цей скан­дал із про­па­ган­дист­ською ро­бо­тою ро­сій­ської «спе­цу­ри» на те­ле­ка­на­лі «Ін­тер» чі­тко вка­зує на про­бле­ми в ро­бо­ті усі­єї дер­жав­ної «ма­ши­ни», яка б ма­ла пра­цю­ва­ти на обо­ро­ну кра­ї­ни за на­яв­но­сті во­ро­жо­го ін­фор­ма­цій­но­го впли­ву.

Ми пам’ята­є­мо, що го­лов­ну фі­гу­ран­тку «скан­да­лу з ли­сту­ва­н­ням» СБУ ви­дво­ри­ла з Укра­ї­ни ТІЛЬ­КИ пі­сля то­го, як во­на в пря­мо­му ефі­рі ска­за­ла те, що ду­має: на­зва­ла Не­бе­сну Сотню «х**нею». До то­го ні­яких сут­тє­вих пре­тен­зій до її ді­яль­но­сті у від­по­від­них ор­га­нів не ви­ни­ка­ло.

На­віть за­раз, ко­ли є вже прі­зви­ща і фа­кти, ми все одно не ба­чи­мо ні­яких сут­тє­вих кон­тр­за­хо­дів що­до про­ти­дії ме­ре­жі крем­лів­сько-се-па­ра­тист­ських про­па­ган­ди­стів в укра­їн­ських ЗМІ. Але ж скан­дал нав­ко­ло «Ін­те­ру» — це на­пев­но тіль­ки одна не­ве­ли­чка ді­лян­ка із за­галь­но­го фрон­ту ін­фор­ма­цій­ної вій­ни, що ве­де­ться про­ти Укра­ї­ни на те­ре­нах Укра­ї­ни.

Нав­ми­сно не зга­дую в кон­текс­ті ін­фор­ма­цій­ної вій­ни Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. «Мін­стець» не ство­ре­ний для бо­роть­би, на­віть для актив­но­го за­хи­сту. Ми пам’ята­є­мо, як во­ни зля­ка­ли­ся та хо­ва­ли­ся від гро­мад­сько­сті, ко­ли ви­яви­ло­ся, що в Гро­мад­ській Ра­ді ві­дом­ства за­сі­да­ють від­кри­ті се­па­ра­ти­сти — твор­ці «Но­во­ро­сія ТВ » . То­му апе­ля­ції до йо­го спів­ро­бі­тни­ків та ке­рів­ни­цтва не ма­ють жо­дно­го сен­су — ця стру­кту­ра, як го­во­рять по­літ­те­хно­ло­ги, «не про те».

На­ші спец­слу­жби теж, зда­є­ться, не ма­ють ні ре­сур­сів, ні до­сві­ду ве­де­н­ня спе­ці­аль­них (не­си­ло­вих) опе­ра­цій в ін­форм­вій­ні.

Але го­лов­не, що не­має по­лі­ти­чної во­лі що­до про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ної агре­сії про­ти Укра­ї­ни. Ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни не­ймо­вір­но бо­ї­ться гні­ву за­хі­дних пар­тне­рів, і то­му ми­ри­ться з будь- яки­ми ін­фор­ма­цій­ни­ми « на­їзда­ми » на дер­жа­ву, якщо це ро­блять стру­кту­ри, що на­зи­ва­ють се- бе ЗМІ, або лю­ди, що на­зи­ва­ють се­бе жур­на­лі­стам.

Мо­жна зви­чай­но, зви­ну­ва­ти­ти до то­го ж гро­ма­дян Укра­ї­ни, які ство­рю­ють прокрем­лів­ським ЗМІ за­хмар­ні рейтинги. Але ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що го­лов­ною не­без­пе­кою ін­фор­ма­цій­ної вій­ни якраз і є те, що на­се­ле­н­ня не від­чу­ває, що во­но під­да­є­ться впли­ву. Від­су­тність ознак руй­нів­но­го впли­ву, які мо­жна чі­тко по­ба­чи­ти та іден­ти­фі­ку­ва­ти, як у ви­пад­ку зви­чай­них війн, і ро­бить ін­фор­ма­цій­ну вій­ну більш під­сту­пною... та більш ефективною для пе­ре­мо­ги над су­про­тив­ни­ком.

Мо­жна по­сі­я­ти не­до­ві­ру до вла­ди чу­жої кра­ї­ни, якщо під­три­ма­ти опо­зи­цію та весь час го­во­ри­ти ли­ше про не­га­тив­ні на­слід­ки ді­яль­но­сті вла­дних стру­ктур. Мо­жна зі­рва­ти мо­бі­лі­за­цію та на­бір до ар­мії пропагандою ми­ру за будь-яку ці­ну. Мо­жна по­сі­я­ти не­до­ві­ру і на­віть не­на­висть до вла­сної ар­мії роз­дму­ху­ва­н­ням окре­мих епі­зо­дів не­до­стой­но­го по­во­дже­н­ня « лю­дей зі збро­єю » . А по­тім уже і бомб та сна­ря­дів не тре­ба — си­ди со­бі, пій ча­йок та і че­кай на ка­пі­ту­ля­цію де­зо­рі­єн­то­ва­ної та де­мо­ра­лі­зо­ва­ної кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.