Хро­ні­ки #RIO2016: На­пад на ав­то­бус з жур­на­лі­ста­ми

У МОК за­яви­ли, що мі­сце­ва вла­да вже по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня ін­ци­ден­ту

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

УРіо-де-Жа­ней­ро не­ві­до­мі за­ки­да­ли ка­мі­н­ням ав­то­бус з жур­на­лі­ста­ми, який кур­су­вав між спор­тив­ни­ми об’єкта­ми Олім­пій­ських ігор.

Спо­ча­тку з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що ав­то­бус був об­стрі­ля­ний з во­гне­паль­ної зброї, однак пі­зні­ше з’ясу­ва­ло­ся, що не­ві­до­мі ки­да­ли ка­мі­н­ня, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

Два ві­кна ав­то­бу­са бу­ло роз­би­то, де­які жур­на­лі­сти отри­ма­ли лег­кі по­рі­зи. «Про­лу­нав трі­ску­чий звук. Ав­то­бус не зу­пи­нив- ся, але при­галь­му­вав. Всі ля­гли на під­ло­гу, і я теж ліг», — роз­по­вів фо­то­граф ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства Press Association.

До мі­сця ін­ци­ден­ту при­бу­ли по­лі­цей­ські, які су­про­во­джу­ва­ли ав­то­бус до прес-цен­тру.

На­га­да­є­мо, уча­сни­ки і го­сті цьо­го­рі­чних лі­тніх Олім­пій­ських ігор кон­ста­ту­ють слаб­ке га­ран­ту­ва­н­ня по­ряд­ку і без­пе­ки по­лі­ці­єю на ву­ли­цях Ріо. Ще до по­ча­тку Ігор бу­ло ско­є­но озбро­є­ні по­гра­бу­ва­н­ня на спортс­ме­нів, жур­на­ліс- тів і убо­лі­валь­ни­ків. Вла­да мі­ста ра­дить не но­си­ти з со­бою цін­но­сті і не чи­ни­ти опір гра­бі­жни­кам. Та­кож де­які ві­до­мі спор­тив­ні жур­на­лі­сти від­мо­ви­ли­ся їха­ти на Олім­пі­а­ду-2016 у зв’яз­ку з епі­де­мі­єю ві­ру­су Зі­ка. Адмі­ні­стра­ція Ріо-де-Жа­ней­ро ого­ло­си­ла над­зви­чай­ний стан че­рез ві­рус Зі­ка ще на по­ча­тку черв­ня, ме­ди­чним за­кла­дам бра­кує ме­ди­ка­мен­тів.

Лі­тні Олім­пій­ські ігри від­бу­ва­ю­ться у Ріо з 5 до 21 сер­пня.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.