За­га­дуй­те ба­жа­н­ня!

11—13 сер­пня українці спо­сте­рі га­ти­муть зо­ре­пад Пер­се­їд

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Уці дні на не­бі мо­жна бу­де по­ба­чи­ти до 200 «па­да­ю­чих зі­рок» на го­ди­ну. «Для цьо­го по­трі­бно зна­йти на не­бо­схи­лі су­зір’я Пер­сей, яке в цей час зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі схі­дної ча­сти­ни не­ба, тро­хи ви­ще зо­ря­но­го ску­пче­н­ня Пле­я­ди», — по­ясню­ють у гід­ро­ме­тцен­трі.

Ме­те­ор­ний по­тік Пер­се­їди утво­рю­є­ться в ре­зуль­та­ті про­хо­дже­н­ня Зем­лі че­рез шлей­фпи­ло­вих ча­сти­нок, які ви­пу­скає ко- ме­та Сві­фта- Тат­тла. Ця ко­ме­та на­бли­жа­є­ться до Зем­лі один раз у 135 ро­ків. Остан­ній раз зближення від­бу­ва­ло­ся в гру­дні 1992 ро­ку. Що­ро­ку в сер­пні Зем­ля про­хо­дить че­рез хвіст ко­ме­ти, і ми мо­же­мо спо­сте­рі­га­ти одне з най­кра­си­ві­ших явищ зо­ря­но­го не­ба.

Те, що нам на Зем­лі зда­є­ться зо­ря­ним «шлей­фом», на­справ­ді скла­да­є­ться з ча­сти­нок льо­ду і пи­лу, роз­мір яких ко­ли­ва­є­ться — від пі­щин­ки до го­ро­ши­ни, і в атмо­сфе­ру Зем­лі він увій­де зі швид­кі­стю 60 км на се­кун­ду, ро­зі­грі­ва­ю­чи при цьо­му нав­ко­ли­шнє по­ві­тря, що і по­ро­джує ха­ра­ктер­ний сві­тло­вий слід.

Якщо не за­ва­дить хмар­ність, цей ме­те­ор­ний дощ мо­жна бу­де спо­сте­рі­га­ти не­озбро­є­ним оком по всій Пів­ні­чній пів­ку­лі, по­чи­на­ю­чи з но­чі на 13 сер­пня.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.