Осо­бли­ві ді­ти

У п’ятни­цю в Ки­є­ві роз­по­чи­на­ю­ться зйом­ки до­ку­мен­таль­но­го філь­му про де­ся­ти­рі­чну дів­чин­ку-ау­ти­ста Мію

Den (Ukrainian) - - Культура - Юлія ВАСИЛИНА

Ав­тор ідеї — пи­сьмен­ни­ця, сце­на­рист та жур­на­ліст Ка­те­ри­на Баб­кі­на вті­лить за­дум жи­т­тя спіль­но з фран­цузь­ким про­да­кшном Co Design Experience.

— В Укра­ї­ні ду­же важ­ко зна­йти гро­ші для ре­а­лі­за­ції та­ких со­ці­аль­них про­е­ктів. А у Фран­ції я роз­по­ві­ла на ве­чір­ці кіль­ком зна­йо­мим, що є та­ка дів­чин­ка Мія, і ме­ні хо­ті­ло­ся б зро­би­ти про неї до­ку­мен­таль­ний фільм. Че­рез кіль­ка ти­жнів ме­ні на­пи­сав один зі зна­йо­мих, ко­трий ви­явив­ся вла­сни­ком не­ве­ли­чко­го про­да­кшну. Він роз­пи­тав ме­не про Мію, пе­ре­гля­нув фо­то­гра­фії і ска­зав: « Ми це зро­би­мо » , — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на БАБ­КІ­НА.

Гро­ші на апа­ра­ту­ру і пер­со­нал на­да­ли фран­цу­зи. Ще не­об­хі­дних 1600 єв­ро на кви­тки та про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні зі­бра­ли на спе­ці­аль­но­му ін­тер­нет- ре­сур­сі. Зйом­ки три­ва­ти­муть до 31 сер­пня. По­тім кіль­ка мі­ся­ців три­ва­ти­ме мон­таж, а на­сту­пно­го ро­ку, мо­жли­во, від­бу­де­ться прем’єра філь­му.

Впер­ше Ка­те­ри­на Баб­кі­на ближ­че по­зна­йо­ми­ла­ся з ді­тьми­а­у­ти­ста­ми, ко­ли по­ча­ла за­йма­ти­ся бла­го­дій­ні­стю. До то­го ча­су та­ких лю­дей ба­чи­ла ли­ше у філь­мі «Лю­ди­на до­щу» і се­ред ге­ро­їв ро­ма­ну Мар­ка Гед­до­на «Див­ний ви­па­док із со­ба­кою вно­чі». На­го­ло­шує: щоб до­по­мог­ти ді­тям чи лю­дям стар­шо­го ві­ку з ау­ти­змом, по­трі­бно зро­зу­мі­ти їхні по­тре­би і пе­ре­ста­ти боя- ти­ся. Ба­тьки Мії сфор­му­ва­ли нав­ко­ло донь­ки се­ре­до­ви­ще, в яко­му во­на мо­же бу­ти са­ма со­бою.

— Мія — ду­же кра­си­ва й ві­зу­аль­но ви­ра­зна. Її емо­ції до­бре зчи­ту­ю­ться з облич­чя та ру­хів. Це ро­бить її іде­аль­ним пер­со­на­жем для філь­му. Мія не мо­же роз­по­ві­сти нам, про що во­на ду­має, як від­чу­ває світ. Але з нею мо­жна зна­йти спіль­ну мо­ву шля­хом ці­єї ви­ра­зно­сті. Істо­рія Мії в ме­жах її сім’ї, дру­зів, та­бо­рів, де во­на за­йма­є­ться во­лон­тер­ством, — це чу­до­ва ілю­стра­ція то­го, яким мо­же і має бу­ти жи­т­тя та­ких лю­дей, — до­дає пи­сьмен­ни­ця.

Ко­ли впер­ше Баб­кі­на за­про­по­ну­ва­ла ба­тькам Мії зняти до­ку­мен­таль­ний фільм про їхню сім’ю, то не одра­зу отри­ма­ла зго­ду. Ен­ту­зі­а­зму що­до зйо­мок філь­му дів­чин­ка при Ка­те­ри­ні не ви­яв­ляє. Але на­о­дин­ці за­пи­тує ма­му: «Ко­ли бу­де кі­но про Мію?» У дів­чин­ки є мрія — но­си­ти гар­ні су­кні й хо­ди­ти в че­ре­ви­чках на під­бо­рах...

До ре­чі, існує ста­ти­сти­ка, що 67 міль­йо­нів лю­дей в усьо­му сві­ті стра­жда­ють на ау­тизм. Це до­сить сер­йо­зна со­ці­аль­но- еко­но­мі­чна про­бле­ма, адже хво­ро­ба важ­ка з емо­цій­ної то­чки зо­ру для сі­мей. То­му по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу гро­мад­сько­сті та вла­ди до про­бле­ми ау­ти­зму в Укра­ї­ні і до про­бле­ми аб­со­лю­тної від­су­тно­сті ін­фра­стру­кту­ри для нор­маль­ної со­ці­аль­ної ада­пта­ції та жи­т­тя осо­бли­вих ді­тей.

ФОТО НА­ДА­НО КАТЕРИНОЮ БАБКІНОЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.