Біль­ше, ніж ігра­шки!

19 сер­пня у Львів­ській обла­сті від­бу­де­ться пер­ший фе­сти­валь «Яво­рів­ські за­бав­ки»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АН­ТО­НЕН­КО

Як роз­по­ві­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри акції, ме­та фе­сти­ва­лю — від­ро­дже­н­ня, збе­ре­же­н­ня та роз­ви­ток укра­їн­ських на­ро­дних тра­ди­цій з ви­го­тов­ле­н­ня за­ба­вок, а та­кож популяризація тра­ди­цій­них на­ро­дних ігор, най­кра­щих зраз­ків на­ро­дної твор­чо­сті, за­лу­че­н­ня ши­ро­ко­го ко­ла лю­дей до ви­вче­н­ня фоль­кло­ру.

На­га­да­є­мо, яво­рів­ська за­бав­ка є одним із най­дав­ні­ших рі­зно­ви­дів ігра­шок Укра­ї­ни. По­хо­дить ре­ме­сло з мі­ста Яво­рів, що на Львів­щи­ні. Пер­ші пи­сем­ні згад­ки да­то­ва­ні XVIII сто­лі­т­тям. Тра­ди­цій­но за­бав­ки зо­бра­жа­ють фі­гур­ки тва­рин чи пта­хів. Та­кож роз­по­всю­дже­ні рі­зно­ма­ні­тні гой­да­ло­чки та во­зи­ки. За тра­ди­ці­єю за­бав­ки ма­ють бу­ти оздо­бле­ні «яво­рів­ським ор­на­мен­том» — він скла­да­є­ться з ма­люн­ків у ви­гля­ді вер­бо­вих гі­лок. Тра­ди­цій­ний роз­пис має чо­ти­ри ко­льо­ри: зе­ле­ний (сим­во­лі­зує тра­ву та ли­стя), чер­во­ний (пло­ди та яго­ди), си­ній (не-

бо та во­ду), а на по­ча­тку ХХ ст. по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти че­твер­тий ко­лір — жов­тий (сон­це).

Яво­рів­ська за­бав­ка (са­ме — за­бав­ка, а не ігра­шка, оскіль­ки по­хо­дить від слів за­бав­ля­ти, ба­ви­ти) — уні­каль­ний зра­зок на­ро­дно­го де­ко­ра­тив­но-ужи­тко­во­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни. На­ші пра­щу­ри вва­жа­ли, що яво­рів­ські за­бав­ки ма­ють вла­сти­вість від­га­ня­ти все ли­хе. Во­ни не шко­дять здо­ров’ю ді­тей, бо ви­го­тов­ле­ні з де­ре­ви­ни, а роз­пи­су­ють їх ли­ше без­пе­чни­ми ані­лі­но­ви­ми фар­ба­ми, які за­мі­ни­ли ро­слин­ні барв­ни­ки.

У мі­сті Яво­ро­ві ку­стар­не ви­ро­бни­цтво де­рев’ яних за­ба­вок най­біль­шо­го під­не­се­н­ня до­ся­гло в се­ре­ди­ні ХІХ ст.

На яво­рів­ські за­бав­ки з ко­жним ро­ком де­да­лі біль­ше зро­стає по­пит се­ред ба­тьків та ді­тей, і по­сту­по­во во­ни ста­нов­лять де­да­лі істо­тні­шу кон­ку­рен­цію пла­сти­ко­вим ігра­шкам із Єв­ро­пи та Ки­таю.

ФОТО З САЙ­ТА UKRNEWS.IN.UA

ТРА­ДИ­ЦІЙ­НО ЗА­БАВ­КИ ЗО­БРА­ЖА­ЮТЬ ФІ­ГУР­КИ ТВА­РИН ЧИ ПТА­ХІВ. ТА­КОЖ РОЗ­ПО­ВСЮ­ДЖЕ­НІ РІ­ЗНО­МА­НІ­ТНІ ГОЙ­ДА­ЛО­ЧКИ ТА ВО­ЗИ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.