РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Maryana QUINTA

Ві­дгу­ки на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Від «про­ти­річ» до сми­слів» («День» №138-139 від 5 сер­пня 2016 ро­ку)

Ду­же пра­виль­но ска­за­но. На жаль, сьо­го­дні­шня си­сте­ма осві­ти (і не ли­ше жур­на­лі­стів) пе­ре­ва­жно дає са­ме та­кий ре­зуль­тат.

Facebook-ко­ри­сту­вач Taras TYMO

Гар­не ін­терв’ю. «...не­має жор­сто­кі­шо­го лін­чу­ва­те­ля для Сер­гія Іва­но­ва, ніж сам Сер­гій Іва­нов», — пер­со­наль­не пе­кло ана­лі­ти­чно ми­сля­чої, твор­чої осо­би­сто­сті. Facebook-ко­ри­сту­вач Vlada MYRONENKO

Ві­дгук на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Сав­чен­ко: де­валь­ва­ція імі­джу» («День» №136 від 2 сер­пня 2016 ро­ку)

А я не ви­клю­чаю ней­ро-лін­гві­сти­чну оброб­ку в тюр­мі. Лю­ди з та­ким пла­ка­тним ми­сле­н­ням, як На­дя, лег­ко під­да­ю­ться, осо­бли­во в умо­вах три­ва­ло­го що­ден­но­го пре­син­гу і де­мон­стра­тив­ної пу­блі­чно­сті в клі­тці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.