«ТА­КІ ДІЇ СУД­ДІВ РОЗГЛЯДАЮ ЯК НЕПРАВОВІ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Юрій ЛУЦЕНКО, Ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни:

— 22 бе­ре­зня ГПУ в Го­спо­дар­сько­му су­ді до­би­ла­ся по­вер­не­н­ня гро­ма­ді Ки­є­ва 70 га за­по­від­ної зем­лі на Жу­ко­во­му остро­ві. Усі тер­мі­ни оскар­же­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня ми­ну­ли. Але ра­птом 27 ли­пня Ви­щий го­спо­дар­ський суд під го­ло­ву­ва­н­ням суд­ді Ро­га­ча під­три­мує кло­по­та­н­ня ТОВ «Ко­тміст» іме­ні Ю. Єна­кі­їв­сько­го (прі­зви­сько Іва­ню­щен­ка. — «День») про по­нов­ле­н­ня тер­мі­ну ка­са­цій­но­го оскар­же­н­ня. 9 сер­пня той же суд під го­ло­ву­ва­н­ням то­го ж Ро­га­ча ска­со­вує рі­ше­н­ня від 22 бе­ре­зня й від­прав­ляє спра­ву на пе­ре­гляд у пер­шу ін­стан­цію. Як Ген­про­ку­рор офі­цій­но за­яв­ляю: я розглядаю та­кі дії суд­дів як яв­но неправові і даю вка­зів­ку зі­бра­ти ма­те­рі­а­ли для при­тя­гне­н­ня їх до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. Та­кож про­ку­ра­ту­ра Ки­є­ва по­ча­ла слід­чі дії що­до від­по­від­аль­но­сті по­са­до­вих осіб Ки­їв­ра­ди, які в 2007 ро­ці не­за­кон­но пе­ре­да­ли злов­ми­сни­кам 70 га зем­лі на 126 млн грн. Час де­ри­ба­ну ми­нув. Хто цьо­го не хо­че усві­до­ми­ти — від­чує си­лу за­ко­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.