Про змі­ни клі­ма­ту – на ко­жно­му уро­ці

В Укра­ї­ні іні­ці­ю­ють між­ди­сци­плі­нар­не ви­вче­н­ня гло­баль­них тем про дов­кі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Гро мадсь кі ор га ні за ції спіль но з Мі ніс тер ст вом осві­ти і на­у­ки, а та­кож актив­ни­ми вчи­те­ля­ми шкіл, еко­ло­га­ми і на­у­ков­ця­ми сьо­го­дні пра цю ють над ін тег ра ці­єю в на вчаль ний про цес те ма ти ки, що сто­су­є­ться змін клі­ма­ту, еко­ло гії, збе ре жен ня ре сур сів — бу­кваль­но в ко­жен пре­дмет у до­шкіль­ний, за­галь­но­осві­тній, не­фор­маль­ній та ви­щій осві­ті. До­свід та ко го на вчан ня в Укра ї ні є, і він по тре бує під трим ки. За сло­ва­ми іні­ці­а­то­рів еко­ло­гі­чних про­грам, клі­ма­ти­чні про­е­кти в осві ті мож на ре алі зо ву ва ти на - віть без ве ли ких ре сур сів. Го - лов не — іні ці а тив ність вчи те - лів, ба­жа­н­ня ке­рів­ни­цтва шко­ли і за­ці­кав­ле­ність учнів.

■ Клі ма тич на осві та — це не об хід на час ти на на вчан ня, вва жа ють фа хів ці. Гро мадсь кі ак ти віс ти спіль но з Мі нос ві ти під­го­ту­ва­ли і не­що­дав но пред­ста ви ли по сіб ник еко ло гіч них ігор « Гра ю чи, змі ни мо світ » : ігри до по ма га ють до нес ти ін - фор ма цію про змі ни клі ма ту в до­сту­пній ін­те­р­актив­ній фор­мі до­ро­слим і ді­тям. Ідея по­сі­бни - ка — за­лу­чи­ти те­ма­ти­ку ігор до на­вчаль­но­го про­це­су.

■ «Еко­ло­гі­чна осві­та є скла­до­вою дер­жав­но­го стан­дар­ту — одні­єю з на­скрі­зних лі­ній із пер­шо­го до 11 кла­су. У шкіль­ній про­гра­мі ми ни­ні ма­є­мо 30 клі­ма­ти­чних тем (уро­ків). Але як­би я на­зва­ла ци­фру 300 чи три ти­ся­чі — все одно бу­ло б за­ма­ло, то­му що по­ве­дін­ка лю­ди­ни фор­му­є­ться все жи­т­тя, від на­ро­дже­н­ня. Ці 30 уро­ків ін­те­гро­ва­ні в пре­дме­ти, але це не озна­чає, що та­кі зна­н­ня сто­су­ю­ться без­по­се­ре­дньо змін клі­ма­ту, бо ко­ли ми го­во­ри­мо про за­хист зе­ле­них на­са­джень, за­бру­дне­н­ня Ан­тар­кти­ди, ми го­во­ри­мо і про змі­ни клі­ма­ту, — за­зна­чи­ла за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту за­галь­ної се­ре­дньої та до­шкіль­ної осві­ти МОН На­та­лія БЄСКОВА. — Ми ві­та­є­мо іні­ці­а­тив­ність гро­мад­сько­сті, ра­ді спів­пра­ці. Тим біль­ше, по­сі­бник «Гра­ю­чи, змі­ни­мо світ» є скла­до­вою ме­то­ди­ки, яка бу­де ін­те­гро­ва­на в осві­ту. Ми ро­зу­мі­є­мо ва­жли­вість ці­єї те­ма­ти­ки: хай би скіль­ки ми го­во­ри­ли про клі­мат, цьо­го ма­ло, адже тут тре­ба актив­но ді­я­ти. Від пе­да­го­га за­ле­жить най­біль­ше, у ньо­го — ве­ли­че­зна про­сві­тни­цька роль, то­му що, крім ді­тей, він має, на жаль, ви­хо­ву­ва­ти ба­тьків... Уро­ки ва­жли­ві, адже учні шкіл — це най­біль­ша і найв­дя­чні­ша ау­ди­то­рія в дер­жа­ві. Ва­жли­ва роль по­за­шкіль­ної ро­бо­ти — участь учнів в акці­ях, яких про­во­ди­ться ду­же ба­га­то. Та­кий до­свід ви­хо­вує від­по­від­аль­не став­ле­н­ня до дов­кі­л­ля та клі­ма­ту».

■ У шко лах ни ні знач ну кіль кість ча су від ве де но на пред ме ти за са мо стій ним ви бо - ром. Йде­ться про так зва­ну ва­рі­а­тив­ну ча­сти­ну: на­вчаль­ний за­клад мо же оби ра ти пред ме ти, які в ньо­му ви­вча­ти­муть, се­ред них — кур си, що сто су ють ся еко­ло­гі­чної те­ма­ти­ки. За сло­ва­ми фа хів ців, ни ні в Укра ї ні іс - нує ве­ли­ка по­тре­ба уза­галь­ни­ти та­кий до­свід і по­ді­ли­ти­ся ним.

■ «У нас діє між­на­ро­дний осві­тній про­ект зі змін клі­ма­ту та енер­го­збе­ре­же­н­ня SPARE, в яко му бе руть участь 200 шкіл Укра­ї­ни. Є про­ект, в яко­му ді­ти спо­сте­рі­га­ють за при­ро­дою, ро­блять ме те о ро ло гіч ні за мі ри — не ве лич кі ба зо ві до слід жен ня, сво­го ро­ду лі­то­пис при­ро­ди бі­ля сво­єї шко ли. Є в нас без ліч ло - каль­них іні­ці­а­тив, ска­жі­мо, де­які при­ро­дни­чі шко­ли за­про­шу­ють фа­хів­ців із при­ро­дни­чих на­ук: ор­ні­то­ло­гів, зоо­ло­гів, бо­та­ні­ків та ін., які під час ек скур сії роз­по­від­а­ють про при­ро­ду. Зокре­ма, в Укра­ї­ні цим за­йма­є­ться ор га ні за ція « Зе ле ний Ліх та - рик» — у них гар­ний до­свід не­фор­маль­ної при­ро­дни­чої осві­ти. І та­кі іні­ці­а­ти­ви тре­ба об’єд­ну - ва ти за для кра що го ре зуль та - ту», — пе­ре­ко­на­на ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гі­чний клуб «Зе­ле­на Хви­ля» Оле­ксан­дра ХАЛАЇМ.

■ За сло ва ми пред с тав ни - ків гро мадсь кос ті, ду же ба га то про ек тів сто су єть ся по вод жен - ня з від­хо­да­ми. Є все­укра­їн­ські, як « Зро би Укра ї ну чис тою! » , так і ло­каль­ні, ко­ли ді­ти при­би­ра ють річ ки, сор ту ють сміт тя, ро­блять на те­ри­то­рії шкіл ком­по­стні ями для ор­га­ні­чних від - хо­дів. Є про­е­кти, в ме­жах яких ді­ти на­вча­ю­ться ро­би­ти ко­ри­сні у що ден но му вжит ку ре чі з втор­си­ро­ви­ни.

■ Фа­хів­ці єди­ні в то­му, що еко ло гіч на, клі ма тич на осві та має роз ви ва ти ся « зни зу » — з не­ве­ли­чких іні­ці­а­тив шкіл, гро­мад. До ре­чі, так во­на роз­ви­ну - ла­ся і в Нор­ве­гії, де сьо­го­дні ін­те­гро­ва­на в на­вчаль­ний про­цес. Як роз по ві ла ко ор ди на тор ка про ек тів роз вит ку в по соль ст ві Нор ве гії в Укра ї ні Ма ри на Ди­шльов­ська, в цій кра­ї­ні в за­галь­но­осві­тніх шко­лах є еко­ло­гі­чні по­сли, учні, ко­трі за­ці­кав­лю ють ді тей еко ло гіч ни ми та клі­ма­ти­чни­ми про­бле­ма­ми мі­сце­во­сті, де во­ни жи­вуть. Та­кож у нор­везь­ких шко­лах ді­ти ор­га­ні­зо­ву­ють так зва­ні між­на­ро­дні кон фе рен ції з пи тань клі ма ту. Це — ро льо ва гра, під час якої учні са­мо­стій­но го­ту­ють про­гра­му «кон­фе­рен­ції», ви­зна­ча­ють, хто яку кра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме, і по тім шу ка ють шля хи ви рі - шен ня пев них пи тань. Та кож ді­тей спо­ну­ка­ють пи­са­ти стат­ті чи ро би ти ві део на різ ні еко ло - гі­чні те­ми для ЗМІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.