Еле­ктрон­на ла­зів­ка

«Без­за­хи­сне» е-де­кла­ру­ва­н­ня й не­до­тор­кан­ні чи­нов­ни­ки

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ. «День»

Уніч з не­ді­лі на по­не­ді­лок в Укра­ї­ні з’яви­ла­ся ще одна ан­ти­ко­ру­пцій­на стру­кту­ра. На­ціо­наль­не агент­ство з про­ти­дії ко­ру­пції за­яви­ло про по­ча­ток сво­єї пов­но­цін­ної ді­яль­но­сті у вста­нов­ле­ний­тер­мін — 15 сер­пня 2016 р. і за­ли­ши­ло чин­ним своє рі­ше­н­ня про за­пуск си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність ате­ста­та за­хи­сту ін­фор­ма­ції, якийє не­об­хі­дним від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства.

НАПК та­кож ухва­ли­ло за­яву, в якій, зокре­ма, йде­ться: «Не­зва­жа­ю­чи на від­мо­ву роз­ро­бни­ка про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня — ТОВ «Мі­ран­да» — усу­ну­ти не­до­лі­ки в про­грам­но­му за­без­пе­чен­ні, На­ціо­наль­не агент­ство за­яв­ляє про по­ча­ток сво­єї пов­но­цін­ної ро­бо­ти як ор­га­ну дер­жав­ної вла­ди на всіх на­пря­мах ан­ти­ко­ру­пцій­ній ді­яль­но­сті, зокре­ма і на­пря­мі еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви з 15 сер­пня 2016 ро­ку».

У за­яві та­кож на­го­ло­шу­є­ться, що роз­ро­бник ПЗ ви­знав на­яв­ність не­до­лі­ків, які сто­су­ю­ться мо­ду­лів ін­те­гра­ції з ін­ши­ми держ­ре­є­стра­то­ра­ми і з пе­ре­да­чею у вла­сність НАПК апа­ра­тної ча­сти­ни си­сте­ми. «На­ціо­наль­не агент­ство за­кли­кає роз­ро­бни­ка ТОВ «Мі­ран­ди» за­вер­ши­ти всі про­це­ду­ри з на­ла­го­дже­н­ня си­сте­ми і за­пу­сти­ти її у ви­зна­че­ний­за­ко­но­дав­ством тер­мін, а са­ме: з 00.00 15 сер­пня 2016 ро­ку», — йде­ться в за­яві.

Го­ло­ва НАПК На­та­лія Кор­чак за­зна­чи­ла, що ком­пле­ксна си­сте­ма за­хи­сту ін­фор­ма­ції (КСЗІ) ре­є­стру си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня на­ра­зі не отри­ма­ла ате­ста­та від­по­від­но­сті Держ­спецзв’яз­ку. При цьо­му во­на ви­сло­ви­ла дум­ку, що «отри­ма­н­ня ате­ста­та від­по­від­но­сті мо­же від­бу­ти­ся «і че­рез 5, і че­рез 10 днів, ко­ли роз­ро­бник усу­не не­до­лі­ки».

Тим ча­сом ще у п’ятни­цю, 12 сер­пня, ста­ло ві­до­мо, що ком­пле­ксну си­сте­му за­хи­сту ін­фор­ма­ції (КСЗІ) ре­є­стру си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня пов­ною мі­рою не ре­а­лі­зо­ва­но, оскіль­ки про­грам­не за­без­пе­че­н­ня роз­ро­бле­не ли­ше час­тко­во. Ґрун­ту­ю­чись на цьо­му Держ­спецзв’яз­ку від­мо­ви­ло КСЗІ у ви­да­чі ате­ста­та від­по­від­но­сті.

«На­яв­на фун­кціо­наль­ність Ре­є­стру (Єди­ний­держ­ре­єстр де­кла­ра­ці­йо­сіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій­дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня — ІФ) не від­по­від­ає ме­ті ство­ре­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня. На сьо­го­дні КСЗІ Ре­є­стру при йо­го вза­є­мо­дії з ін­ши­ми ре­є­стра­ми, ба­за­ми і бан­ка­ми да­них для за­без­пе­че­н­ня пов­ної фун­кціо­наль­но­сті си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня не ре­а­лі­зо­ва­но. Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, яке до­слі­джу­ва­ло­ся в рам­ках дер­жав­ної екс­пер­ти­зи, роз­ро­бле­не час­тко­во, що не дає змо­ги го­во­ри­ти про за­без­пе­че­н­ня на­дій­но­го за­хи­сту ін­фор­ма­ції в си­сте­мі еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Держ­спецзв’яз­ку.

У ньо­му та­кож на­го­ло­шу­є­ться, що у про­ду­кті бу­ло ви­яв­ле­но зна­чну кіль­кість не­від­по­від­но­стей­ре­а­лі­зо­ва­них рі­шень ви­мо­гам те­хні­чно­го зав­да­н­ня, а та­кож не під­твер­дже­но мо­жли­во­сті си­сте­ми га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку за­де­кла­ро­ва­них фун­кцій, зокре­ма, іден­ти­фі­ка­ції і ау­тен­ти­фі­ка­ції де­кла­ран­та за до­по­мо­гою сер­ві­сів BANKID. Се­ред на­да­них до­ку­мен­тів не­має актів за­вер­ше­н­ня до­слі­дної екс­плу­а­та­ції, за­вер­ше­н­ня ро­біт зі ство­ре­н­ня КСЗІ, про­то­кол її по­пе­ре­дніх ви­про­бу­вань». У за­яві Держ­спецзв’яз­ку на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що пі­сля до­о­пра­цю­ва­н­ня і ви­прав­ле­н­ня не­до­лі­ків КСЗІ Ре­є­стру, у будь-який­час мо­же бу­ти про­ве­де­но йо­го по­втор­ну дер­жав­ну екс­пер­ти­зу з ме­тою отри­ма­н­ня ате­ста­та від­по­від­но­сті.

Тим ча­сом будь-який­фа­хі­вець, що бе­ре участь у зда­ван­ні/ при­йман­ні те­хні­чних про­е­ктів, знає, що, за за­ста­рі­лою ра­дян­ською тра­ди­ці­єю, гла­де­сень­ко-рів­не­сень­ко ці про­це­си не від­бу­ва­ю­ться. За­мов­ни­ки і ви­ко­нав­ці дов­го і на ви­со­ко­му про­фе­сій­но­му рів­ні спе­ре­ча­ю­ться: одні при цьо­му обі­ця­ють все ви­пра­ви­ти, а ін­ші по­гро­жу­ють всі­ля­кою ка­рою. І ча­сто-гу­сто за­мов­ник все ж та­ки по­го­джу­є­ться вва­жа­ти не­до­роб­ки не­істо­тни­ми і, обме­жив­шись скла­да­н­ням їх спи­ску і від­по­від­но­го про­то­ко­лу, дає свою зго­ду, ке­ру­ю­чись чи то яки­мись мер­кан­тиль­ни­ми мір­ку­ва­н­ня­ми, чи то на­ка­за­ми ке­рів­ни­цтва, пов’яза­ни­ми з по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю. Щось по­ді­бне, але з більш ніж істо­тни­ми ню­ан­са­ми ста­ло­ся і дов­ко­ла го­лов­но­го ін­стру­мен­та НАПК — си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня і Єди­но­го держ­ре­є­стру де­кла­ра­ці­йо­сіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій­дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Як по­ві­до­ми­ла Кор­чак в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів, « роз­мо­ва, що відбулася в Держ­спецзв’яз­ку, бу­ла кон­стру­ктив­ною, роз­ро­бник про­гра­ми — «Мі­ран­да» ви­знав ті не­до­лі­ки, які бу­ло ого­ло­ше­но і які мо­жна усу­ва­ти і з цьо­го по­чи­на­ти ро­бо­ту. І це бу­ло офі­цій­но ви­зна­но». Во­на та­кож за­зна­чи­ла, що шля­хи усу­не­н­ня не­до­лі­ків бу­ло ви­зна­че­но. За її сло­ва­ми, ком­па­нія-роз­ро­бник по­про­си­ла за­лу­чи­ти сво­їх фа­хів­ців до про­це­су, і в Держ­спецзв’яз­ку да­ли на це зго­ду. ( Ра­ні­ше член НАПК Ру­слан Ря­бо­ша­пка за­зна­чав, що за­лу­че­н­ня екс­пер­тів бу­ло ра­ні­ше ускла­дне­не гри­фом «ДСК» («для слу­жбо­во­го ко­ри­сту­ва­н­ня»), на­кла­де­ним Держ­спецзв’ яз­ку на свій­ви­сно­вок що­до ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту ін­фор­ма­ції ( КСЗІ) ре­є­стру си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня). « Та­ким чи­ном, йде­ться про те, що ство­рю­ю­ться умо­ви для кон­стру­ктив­ної роз­мо­ви » , — ре­зю­му­ва­ла го­ло­ва НАПК. Кор­чак за­пев­ни­ла, що си­сте­му е-де­кла­ру­ва­н­ня бу­де за­пу­ще­но не­за­ле­жно від об­ста­вин, що су­про­во­джу­ють її за­пуск. « Еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня за­пра­цює в будь-яко­му ра­зі, це я мо­жу га­ран­ту­ва­ти на 100%, то­му що своє рі­ше­н­ня про по­ча­ток по­да­н­ня і опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції ми не ска­со­ву­ва­ли і не ска­со­ву­є­мо. Не тре­ба го­во­ри­ти, який­це ре­жим, те­сто­вий­чи ні. Си­сте­ма по­да­н­ня і опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції пра­цю­ва­ти­ме » , — за­пев­ни­ла Кор­чак.

По­за сум­ні­вом, де­що див­на упев­не­ність Кор­чак у то­му, що си­сте­ма, в якій­ви­яв­ле­но зна­чну кіль­кість не­до­лі­ків і не­узго­дже­но­стей, то­чно у вста­нов­ле­ний­для неї ра­ні­ше тер­мін за­пу­ску пра­цю­ва­ти­ме, піджив­лю­ю­чись різ­ки­ми за­ява­ми ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни. Ще 11 сер­пня Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня акти­вів має стар­ту­ва­ти в Укра­ї­ні з 15 сер­пня, йо­го від­кла­де­н­ня не­при­пу­сти­ме і не роз­гля­да­є­ться. «Ін­шої да­ти я не роз­гля­даю і на­віть чу­ти не хо­чу про пе­ре­не­се­н­ня!» — за­явив він. На­сту­пно­го дня прем’єр-міністр Во­ло­ди­мир Грой­сман на­го­ло­сив, що якщо си­сте­ма еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня не за­пра­цює вча­сно, 15 сер­пня, то ке­рів­ни­цтво НАПК і Держ­спецзв’яз­ку по­не­се жорс­тку пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність.

Але якщо більш ніж чі­тку по­зи­цію прем’єра що­до за­мов­ни­ка — НАПК ще мо­жна якось по­ясни­ти — мов­ляв, по­трі­бно бу­ло кон­тро­лю­ва­ти роз­ро­бни­ка, то до чо­го тут Держ­спецзв’яз­ку? От­же, йо­го при­му­шу­ва­ли по­сту­пи­ти­ся прин­ци­па­ми і прийня­ти не го­то­ву до екс­плу­а­та­ції про­ду­кцію? Якщо так пі­де йда­лі, то чи не по­чу­є­мо ми най­ближ­чим ча­сом щось по­ді­бне і на адре­су вій­сько­во­го при­йма­н­ня? Які то­ді гвин­то­кри­ли, тан­ки і гар­ма­ти отри­ма­ють на­ші війська? Тут слід від­да­ти на­ле­жне Держ­спецзв’яз­ку. У за­яві йо­го прес­слу­жби, зокре­ма, йде­ться: «Вва­жа­є­мо не­при­пу­сти­мим та­кийтиск на чи­нов­ни­ків і екс­пер­тів Держ­спецзв’яз­ку, які сві­до­мо прийня­ли не­про­сте, але не­упе­ре­дже­не пра­во­ве і від­по­від­аль­не рі­ше­н­ня в су­во­рій­від­по­від­но­сті із за­ко­ном».

Га­даю, в та­ких пи­та­н­нях прі­о­ри­тет має на­да­ва­ти­ся про­фе­сіо­на­лі­зму, а не пра­гнен­ню пі­ді­гна­ти рі­ше­н­ня до пев­ної да­ти чи по­дії. На­віть міністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк, на­го­ло­шу­ю­чи в кон­текс­ті спів­пра­ці з МВФ і уря­дом США на ви­ня­тко­вій­ва­жли­во­сті своє­ча­сно­го впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня акти­вів чи­нов­ни­ків ( ось ко­му в цьо­му пи­тан­ні кра­ще бу­ло б, пам’ ята­ю­чи про ви­па­док сво­єї див­ної за­будь­ку­ва­то­сті, про­мов­ча­ти), ска­зав: «У текс­ті ме­мо­ран­ду­му з МВФ це не пе­ред­ба­че­но, про­те ми ви­хо­ди­мо на ра­ду ди­ре­кто­рів, і якщо си­сте­ма ма­ти­ме не­до­лі­ки і не від­по­від­а­ти­ме сво­їм зав­да­н­ням, це мо­же бу­ти сприйня­то як не­га­тив­ний­си­гнал » . « Тоб­то ме­ти мо­же бу­ти не до­ся­гну­то», — ціл­ком об’єктив­но за­вер­шив свій ко­мен­тар міністр.

Але є йін­ші ви­слов­лю­ва­н­ня, в яких емо­ції яв­но пе­ре­ва­жа­ють над здо­ро­вим глу­здом і рів­нем про­фе­сіо­на­лі­зму. Екс­перт РПР, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лійШа­бу­нін на сво­їй­сто­рін­ці у Facebook на­пи­сав: « На­справ­ді не­має жо­дних про­блем із со­фтве­ром, роз­ро­бле­ним за ко­шти Сві­то­во­го бан­ку і Про­гра­ми роз­ви­тку ООН». Про­сто по­лі­ти­чна «елі­та» боїться по­ка­за­ти, скіль­ки гро­шей­во­ни вкра­ли в нас пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, ко­ли ми з остан­ніх сил спо­ря­джа­ли ар­мію і до­бро­воль­ців».

Ще різ­кі­ші ар­гу­мен­ти ро­дом, схо­же, з 1937—1938 ро­ків, ви­ко­ри­став член НАПК Ру­слан Ря­бо­ша­пка. «Оче­ви­дно, що ні­чим ін­шим, як ци­ні­чним і ту­пим са­бо­та­жем впро­ва­дже­н­ня одно­го з най­ефе­ктив­ні­ших ан­ти­ко­ру­пцій­них ін­стру­мен­тів та­кі дії на­зва ти не мож на » , — на пи сав він. — Са­ме за­для цьо­го Держ­спецзв’язок вла­шту­вав істе­ри­ку нам, чле­нам НАПК, які ви­бра­ли для екс­пер­ти­зи КСЗІ не­за­ле­жне від ці­єї дер­жав­ної уста­но­ви під­при­єм­ство. Для то­го, щоб пов­ні­стю під­кон­троль­не Держ­спецзв’яз­ку ДП мо­гло зро­би­ти са­ме той ви­сно­вок, який не дасть мо­жли­во­сті по­ча­ти ро­бо­ту си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня».

Ра­ні­ше в ЗМІ по­ві­дом­ля­ло­ся, що за­пуск еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня є умо­вою для отри­ма­н­ня Укра­ї­ною тран­шу МВФ. Але го­ло­ва Мін­фі­ну Укра­ї­ни Да­ни­люк че­сно ви­знав, що за­пуск ці­єї си­сте­ми у вста­нов­ле­ний тер­мін, але не від­по­від­но до ви­мог, що ви­су­ва­ю­ться, мо­же да­ти не­га­тив­ний ре­зуль­тат. Що сто­су­є­ться ін­шої «мор­кви­ни» — впро­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Єв­ро­со­ю­зом, то і в цьо­му ви­пад­ку тер­мі­но­во впро­ва­дже­на, але не­до­ро­бле­на си­сте­ма ста­не рад­ше пе­ре­шко­дою.

Ба біль­ше, як вва­жа­ють екс­пер­ти ан­ти­ко­ру­пцій­ної гру­пи « Ре ані ма цій но го па ке та ре - форм», си­сте­му еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня в Укра­ї­ні мо­жуть за­пу­сти­ти в ре­жи­мі, який на­дасть без­кар­ність ке­рів­ни­цтву кра­ї­ни. «Укра­їн­ська вла­да го­ту­є­ться пе­ре­не­сти за­пуск си­сте­ми еле­ктрон­них де­кла­ра­цій чи за­пу­сти­ти її так, щоб га­ран­ту­ва­ти без­кар­ність чи­нов­ни­кам, які по­да­ли по­мил­ко­ві ві­до­мо­сті про свою вла­сність», — на­го­ло­шу­є­ться в за­яві гру­пи. Во­дно­час екс­пер­ти РПР не мо­гли зна­ти, що роз­ро­бник си­сте­ми ви­знає свої по­мил­ки, а то­му ді­йшли ви­снов­ку, що від­мо­ва на­да­ва­ти сер­ти­фі­кат є «спро­бою зі­рва­ти за­пуск си­сте­ми еле­ктрон­них де­кла­ра­цій і за­про­ва­дже­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за на­да­н­ня сві­до­мо по­мил­ко­вої ін­фор­ма­ції в де­кла­ра­ції про акти­ви».

Кра­пку в дис­ку­сії про за­пуск в Укра­ї­ні си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня акти­вів по­ста­вив ке­рів­ник гру­пи під­трим­ки Укра­ї­ни в Єв­ро­ко­мі­сії Пе­тер Ва­гнер. Він на­пи­сав у «Твіт­тер»: «Пред­став­ни­цтво ЄС: сер­ти­фі­кат те­хні­чної без­пе­ки для еле­ктрон­них де­кла­ра­цій є клю­чо­вим!»

«Си­сте­ма еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня сьо­го­дні за­пра­цю­ва­ла, хо­ча, на жаль, по­ки тіль­ки в те­сто­во­му ре­жи­мі», — йде­ться в ко мен та рі прем’ єр-мі ніс т ра Грой с ма на на сай ті Каб мі ну. Прем’єр уто­чнив, що від­по­від­но до йо­го до­ру­че­н­ня, На­ц­агент­ство з пи­тань дер­жав­ної слу­жби за­раз про­во­дить слу­жбо­ву пе­ре­вір­ку по вста­нов­лен­ню осіб, при­чет них до то го, що « сис те ма еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня не за­пра­цю­ва­ла своє­ча­сно».

Тим ча сом мі ністр інф ра - стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян вва­жає, що за­пуск си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня акти­вів чи­нов­ни­ків без на­ле­жної сер­ти­фі­ка­ції Держ­спецзв’яз­ку є не­при­пу­сти­мим і на­віть га­не­бним. У Trans pa rency International Укра­ї­на ви­сло­ви­ли обу­ре­н­ня за­пу­ском си­сте­ми без на­ле­жної сер­ти­фі­ка­ції та вва­жа­ють, що від­по­від­аль­ні за це по­са­до­ві осо­би по­вин­ні пі­ти у від­став­ку.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з про­ти­дії ко­ру­пції Єгор Со­бо­лєв за­кли­кав чи­нов­ни­ків по­ки не по­да­ва­ти еле­ктрон­ні де­кла­ра­ції, щоб не «по­ту­ра­ти ша­хра­ям», і бо­ро­ти­ся за ви­прав­ле­н­ня си­ту­а­ції, оскіль­ки си­сте­ма де­кла­ру­ва­н­ня без сер­ти­фі­ка­ції не є офі­цій­ним дже­ре­лом до­ка­зів для пра­во­су­д­дя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.