«Куль­то­ва» ре­зи­ден­ція

Як Ки­їв­ра­да ви­зна­ла офі­сно-жи­тло­вий центр спо­ру­дою для ре­лі­гій­них по­треб і та­ким чи­ном по­зба­ви­ла бю­джет мі­ста двох міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Дов­ко­ла но­во­зве­де­но­го об’ єкту в Де­ся­тин­но­му про­вул­ку, 3— 5 — чер­го­вий­скан­дал. Уже не че­рез пе­ре­ви­ще­н­ня норм ви­со­тно­сті у бу­фер­ній­зо­ні На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка « Со­фія Ки­їв­ська » , а че­рез втра­че­ну ви­го­ду для бю­дже­ту сто­ли­ці. Ки­їв­ська мі­ська ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня, за яким збу­до­ва­ни­йо­фі­сно- жи­тло­вий центр є куль­то­вою спо­ру­дою Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. За за­ко­ном та­кі об’ єкти звіль­ня­ю­ться від спла­ти до мі­ської ка­зни па­йо­во­го вне­ску, ко­трий, за роз­ра­хун­ка­ми Де­пар­та­мен­ту еко­но­мі­ки та ін­ве­сти­ційКи­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції, мав ся­гну­ти двох міль­йо­нів гри­вень. За­зви­чай­ці ко­шти йдуть на роз­ви­ток со­ці­аль­ної сфе­ри та транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри.

За­ко­но­дав­чо куль­то­ви­ми ви­зна­ю­ться спо­ру­ди, зве­де­ні для ре­лі­гій­них по­треб гро­ма­дян, тоб­то хра­ми, мо­ли­тов­ні бу­дин­ки то­що. Тож гро­ма­да Ки­є­ва не ро­зу­міє, чо­му де­пу­та­ти мі­ськра­ди за­ра­ху­ва­ли до ці­єї ка­те­го­рії офі­сно- жи­тло­вий­ком­плекс. Мі­сту не по­трі­бні два міль­йо­ни гри­вень?

КОН­ФЛІКТ ЗА­МІСТЬ «ХЕПІ ЕНДУ»

На­га­да­є­мо, кон­флікт дов­ко­ла бу­дів­ни­цтва в Де­ся­тин­но­му про­вул­ку, 3—5 тя­гне­ться з 2003 ро­ку. То­ді Ки­їв­ра­да пе­ре­да­ла УПЦ КП в орен­ду на 25 ро­ків зе­мель­ну ді­лян­ку для екс­плу­а­та­ції й об­слу­го­ву­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­них і го­спо­дар­ських спо­руд. Між ін­шим, тут роз­та­шо­ву­ва­лись дві істо­ри­чні бу­дів­лі: жи­тло­вий бу­ди­нок та флі­гель, ко­трі у ХІХ сто­літ­ті на­ле­жа­ли про­то­і­є­рею Ан­дрі­їв­ської цер­кви Пав­лу Пі­дви­со­цько­му. Та­кож на цій ді­лян­ці ар­хе­о­ло­ги зна­йшли фун­да­мен­ти па­ла­цу ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі, які цер­ква обі­ця­ла збе­рег­ти, ство­рив­ши му­зей під зем­лею.

Однак у 2007 ро­ці КМДА до­зво ли ла цер к ві про ек ту ва ти та бу ду ва ти на цій те ри то рії но ві спо­ру­ди. Пам’ятки зруй­ну­ва­ли, а обі ця ний му зей не ство ри ли. Хо­ча зем­ля на­да­ва­лась са­ме для об слу го ву ван ня іс ну ю чих бу - дин­ків, а не для зве­де­н­ня но­вих. Ви ко нав цем ро біт бу ла ком па - нія «Ін­тер­гал-Буд», ко­тра на­ле­жить ко­ли­шньо­му ре­гіо­на­лу Во­ло ди ми ру Зу би ку. Бу ду ва ли ком­плекс з по­ру­ше­н­ня­ми: йо­го ви со та сяг ну ла дев’ яти по вер - хів, що не­при­пу­сти­мо в істо­ри­чній зо­ні. Пі­сля за­тя­жних дис­ку­сій і під при­му­сом ЮНЕСКО за­бу дов ник по го див ся на де мон - таж двох верх­ніх по­вер­хів.

Це ста­ло пре­це­ден­том в істо­рії бу­ді­вель­них кон­флі­ктів Ки­є­ва. Але за­мість «хепі енду», ко­ли де­мон­таж за­вер­ше­но, а ком­плекс го­то­вий до зда­чі, ма­є­мо но­вий кон­флікт ін­те­ре­сів. Як за­зна­ча­ла «Дню» ра­ні­ше го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» Ма­ри­на СОЛОВЙОВА, 70% при­мі­ще­н­ня на­ле­жить са­ме за­бу­дов­ни­ку, ли­ше 30% — цер­кві. І це ста­вить під сум­нів те, що аб­со­лю­тно вся бу­дів­ля бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись для ре­лі­гій­них ці­лей.

ГОЛОСУВАННЯ ВСУ­ПЕ­РЕЧ ЗА­КО­НУ

Мі­сто ж пе­ре­ко­нує ки­ян у пра­виль­но­сті сво­го рі­ше­н­ня. Як за­зна­чив го­ло­ва ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань бю­дже­ту та со­ці­аль­но­еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ан­дрій СТРАННІКОВ, тут пла­ну­ють роз­мі­сти­ти ре­зи­ден­цію па­трі­ар­шо­го на­мі­сни­ка та Си­н­одаль­не управ­лі­н­ня у спра­вах ду­хов­ної осві­ти, от­же, УПЦ КП ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме спо­ру­ду для ре­лі­гій­но-куль­то­вих, а не ко­мер­цій­них по­треб.

«За ін­ве­сти­цій­ним до­го­во­ром ча­сти­на при­мі­ще­н­ня справ­ді від­хо­дить Ки­їв­сько­му па­трі­ар­ха­ту, ча­сти­на — ін­ве­сто­ру. УПЦ КП про­си­ла звіль­ни­ти від па­йо­вої спла­ти ли­ше свою ча­сти­ну при­мі­щень. Але у них роз­та­шу­є­ться ре­зи­ден­ція свя­щен­но­слу­жи­те­ля, управ­лі­н­ня цер­кви з рі­зних пи­тань. Про­те куль­то­ва спо­ру­да — це мі­сце, де лю­ди мо­жуть по­мо­ли­тись, про­во­дя­ться слу­жби, це аж ні­як не ре­зи­ден­ція свя­щен­но­слу­жи­те­лів, — вва­жає екс­перт бю­ро гро­мад­ських екс­пер­тиз «Гро­мЕкс» Оле­на ДОБРОРЕЗ. — Це не­прийня­тне рі­ше­н­ня для Ки­є­ва. Чо­мусь Ки­їв­ра­да не вра­ху­ва­ла пра­во­во­го ви­снов­ку сво­їх же юри­стів, які вка­зу­ва­ли на не­за­кон­ність та­ких дій. Де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли «за», хо­ча по­вин­ні ке­ру­ва­тись не сво­ї­ми осо­би­сти­ми сим­па­ті­я­ми до ті­єї чи ін­шої цер­кви, а ін­те­ре­са­ми ки­ян».

Оле на Доб ро рез пе ред пле - нар ним за сі дан ням на ді сла ла усім де пу та там лист з ар гу мен - та ми, чо му офіс но- жит ло вий центр у Де­ся­тин­но­му про­вул­ку не мож на ви зна ти куль то вою спо ру дою. Схо же, ніх то цьо го ли­ста не взяв до ува­ги.

«ЗАКРИЛИ ОЧІ НА ЗЛОЧИН»

«Про­бле­ма не в одно­му цьо­му ви­пад­ку, а в са­мій си­ту­а­ції. Я вва­жаю, що не вар­то мі­сту звіль­ня­ти будь-яку цер­кву від спла­ти па­йо­во­го вне­ску на ство­ре­н­ня со­ці­аль­ної та ін­же­нер­но-транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри Ки­є­ва. Але ми, ки­я­ни, обра­ли сьо­го­дні­шніх де­пу­та­тів Ки­їв­ра­ди і та­ким чи­ном са­ме їм де­ле­гу­ва­ли пов­но­ва­же­н­ня ви­зна­ча­ти­ся з та­ки­ми пи­та­н­ня­ми», — за­ува­жує Ма­ри­на Соловйова.

Во­че­видь, де­ле­гу­ва­ли за­хи­ща­ти мі­сто вко­тре не тих пер­сон. «Ре­зуль­та­ти голосування вра­жа­ють, — за­зна­чи­ла у Facebook де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня, гро­мад­ська акти­віс­тка Оле­на ЄСКІНА. — Якщо ді­я­ти за за­ко­ном, то за­бу­дов­ник вла­сним ко­штом має зне­сти про­ти­прав­но збу­до­ва­не та від­бу­ду­ва­ти про­ти­прав­но зне­се­не. Са­ме та­ку по­зи­цію я озву­чу­ва­ла під час сво­єї ка­ден­ції, у то­му чи­слі в ка­бі­не­ті па­на Кли­чка (мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва. — Авт.) під час пер­шої зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. За­плю­щи­ти очі на чер­го­вий злочин Зу­би­ка (він спе­ці­а­лі­зу­є­ться на за­бу­до­вах із зне­се­н­ням об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни), про­де­мон­стру­вав­ши, що мо­жна й на­да­лі без­кар­но про­во­ди­ти по­ді­бну пра­кти­ку під па­тро­на­том всіх (!) фра­кцій Ки­їв­ра­ди, та ще й звіль­ни­ти від спла­ти вне­ску — у ме­не не­має слів».

На­ра­зі рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди на­бра ло чин нос ті. Єди на мож ли - вість «від­кру­ти­ти» все на­зад — оскар­жи­ти йо­го в су­ді.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.