Як про­ти­сто­я­ти «пла­ну Б» Крем­ля?

«За до­по­мо­гою про­во­ка­цій в Кри­му і на Дон­ба­сі Кремль на­ма­га­є­ться дис­кре­ди­ту­ва­ти Укра­ї­ну, зва­лив­ши на неї ре­а­лі­за­цію Мін­ських угод», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ро­сі­я­ни про­дов­жу­ють на­кру­чу­ва­ти і роз­ви­ва­ти ви­га­да­ний­фей к вла­сно­го ви­ро­бни­цтва про «укра­їн­ських ди­вер­сан­тів» в Кри­му. 15 сер­пня крем­лів­ські ЗМІ зно­ву роз­по­всю­ди­ли но­ви­ну, що ні­би­то ро­сій­ські пра­во­охо­рон­ці «за­три­ма­ли ще двох осіб, які пі­до­зрю­ю­ться в під­го­тов­ці ди­вер­сійв Кри­му, і та­ким чи­ном чи­сло за­три­ма­них збіль­ши­ла­ся до 9 осіб » . По­ві­дом­ля­є­ться, що двоє но­вих «ди­вер­сан­тів» є жи­те­ля­ми Кри­му, які не­дав­но отри­ма­ли ро­сій­ське гро­ма­дян­ство. У від­по­відь укра­їн­ське Мі­н­обо­ро­ни, як і ра­ні­ше, спро­сто­вує ро­сій­ські про­во­ка­ції, на­го­ло­шу­ю­чи, що гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, яких за­три­ма­ли в Кри­му і яких пі­до­зрю­ють в про­ве­ден­ні ди­вер­сій, не слу­жать і не слу­жи­ли в на­шій­ро­звід­ці.

В про­дов­же­н­ня агре­сив­ної по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни ро­сій­ська вла­да роз­ви­ває на­ступ і на ди­пло­ма­ти­чно­му на­прям­ку. Учо­ра міністр за­кор­дон­них справ Ро­сії Сер­гійЛав­ров пі­сля зу­стрі­чі з го­ло­вою МЗС Ні­меч­чи­ни Фран­ко­мВаль­те­ром Штайн­майє­ром за- явив, що Ро сія свої зо бов’ язан ня що до Мінсь ка- 2 ви ко нує, а от Укра­ї­на «хо­че пе­ре­гра­ти до­мов­ле­но­сті». «Я ви­сту­паю за те, щоб за­раз зо се ре ди ти ся на по вер нен ні всі­єї си­ту­а­ції в усіх її аспе­ктах — і в аспе­ктах без­пе­ки, і в аспе­ктах по­лі­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня — до по­слі­дов­но­сті і су­ті Мін­ських до­мов ле нос тей » , — за зна чив гла ва МЗС оку­пан­та. А пе­ред цим з барсь ко го пле ча Лав ров за явив, що на­чеб­то «РФ не за­ці­кав­ле­на в роз­ри­ві ди­пло­ма­ти­чних від­но­син з Укра­ї­ною».

Якщо при­пу­сти­ти кон­курс зі зна­н­ня те­о­рії і пра­кти­ки ді­яль­но­сті гі­тле­рів­ської Ні­меч­чи­ни, то ни­ніш ня ро сійсь ка вла да, зок ре ма Лав ров, од но знач но б зай ня ли пер­ше мі­сце. «На­скіль­ки на пра­кти­ці го­то­ві до кон­стру­ктив­ну РФ і під кон т роль ні їй так зва ні «Л/ДНР» — най­кра­ще про­де­мон­стру­ва­ти при­пи­не­н­ням во­гню і звіль­не­н­ням за­ру­чни­ків » , — на­пи­са­ла у се­бе у ФБ ві­це- спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди, пред­став­ник Укра­ї­ни в під­гру­пі з гу­ма­ні­тар­них пи­тань Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Іри­на Ге­ра­щен­ко.

Тим ча­сом ни­ні­шні­йо­чіль­ник ні­ме­цько­го МЗС Штайн­майєр на спіль­ній­прес- кон­фе­рен­ції з Лав­ро­вим у Єка­те­рин­бур­зі за­явив, що в уря­ду Ні­меч­чи­ни не­має не­за­ле­жної ін­фор­ма­ції про ні­би­то під­го­тов­ку Укра­ї­ною « те­ра­ктів » у Кри­му, а ли­ше да­ні, пред­став­ле­ні ФСБ. Та­кож він за­кли­кав Укра­ї­ну і Ро­сію ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські до- мов ле нос ті та не до пус ти ти ес ка - ла ції кон ф лік ту на тлі си ту а ції в Кри­му.

Вра­хо­ву­ю­чи те, що Пу тін сво­єю мі­шен­ню вва­жає єд­ність За­хо­ду, да­на за­ява Штайн­майє­ра йо­му ли­ше в до­по­мо­гу. Адже по­стій­ні за­кли­ки в то­му чи­слі до Укра­ї­ні, яка вже два з по­ло­ви­ною ро­ки по­тер­пає від ро­сій­ської агре­сії, не до пус ти ти ес ка ла ції кон ф лік ту, ще біль­ше розв’язу­ють ру­ки Крем­лю. Ро сійсь ка вла да все біль ше від­чу­ває без­кар­ність і мо­жли­вість обма­ню­ва­ти весь світ, про­дов­жу­ю­чи скою ва­ти зло­чи­ни. Прав­да, слаб­ка по­зи­ція ни­ні­шньої вла­ди в Укра­ї­ні, яка збе­рі­гає всі ста­рі пра­ви­ла у вну­трі­шній по­лі­ти­ці і за­ймає не­ви­зна­че­ну по­зи­цію на між­на род ній аре ні ( на прик лад, «АТО» за­мість вій­ни), дає при­від зов ніш нім грав цям ви ко рис то ву­ва­ти на­шу кра­ї­ну як ін­стру­мент у гео­по­лі­ти­чно­му про­ти­сто­ян­ні.

«ЗАХІД БОЇТЬСЯ КОН­ФЛІ­КТУ З РО­СІ­ЄЮ — ЦЕ ЧУДОВО РО­ЗУ­МІЄ ПУ­ТІН, ТО­МУ БЛЕФУЄ, І ЦЕ ПРИНОСИТЬ ЙО­МУ ПОЛІТИЧНІ ДИВІДЕНДИ»

Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­лог, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.Г. Шев­чен­ка:

— На мою дум ку, ро сійсь ка про­во­ка­ція ма­ла кіль­ка ці­лей для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­ча — і во­ни бу­ли до­ся­гну­ті. Не ви­пад­ко­во про­во­ка­ція відбулася у Кри­му, а не в зо ні бой о вих дій, оскіль ки бу ла спря мо ва на на жи те лів пів ос т ро - ва для ви прав дан ня во єн но- по лі - цей­сько­го ре­пре­сив­но­го ре­жи­му. Оскіль­ки у Кри­му є пев­не не­за­до­во­ле­н­ня ці­на­ми, умо­ва­ми, ре­пре­сі­я­ми. Шлях бо­роть­би із не­за­до­во­ле­н­ням — по­си­ле­н­ня ре­пре­сій і їх ви­прав­да­н­ня якимсь «зов­ні­шнім» чин ни ком. Від так Кремль на ді - слав ме седж крим ча нам, що « основ ний агре сор — це Укра­ї­на», «те­ро­ри­сти­чна за­гро­за існує» і т.д.

Ін­ша ме­та — під­три­ма­н­ня мі­лі­та­рист­ської, ан­ти­за­хі­дної та ан­ти­укра­їн­ської істе­рії в ро­сій­ській сус піль ній дум ці. На су ва ють ся ви бо ри до ро сійсь кої Дер ж ду ми, рей тинг « Еди ной Рос сии » ска че, від­по­від­но, йо­го тре­ба під­три­ма­ти із до­по­мо­гою та­ких ін­фор­ма­цій­но­про па ган дис­тсь ких за хо дів. Тож це ожи­ви­ло мі­лі­та­рист­ський угар в ро­сій­сько­му су­спіль­стві, що слу­гу­ва­ти­ме рей­тин­гу вла­ди.

Да на про во ка ція ма ла й зов - ні­шньо­по­лі­ти­чні ці­лі. Ко­ли Пу­тін від­мо­вив­ся від ши­ро­ко­мас­шта­бної во­єн­ної кам­па­нії, був за­про­ва­дже­ний «план Б» — за­без­пе­че­н­ня «кон­тро­льо­ва­но­го ха­о­су» в Укра­ї­ні за до по мо гою Мінсь ких угод. Він пе­ред­ба­чав змі­ну Кон­сти­ту­ції, фа­кти­чну ле­гі­ти­мі­за­цію «ЛНРДНР», на­да­н­ня їм «кон­фе­де­ра­цій­но­го ста­ту­су» зі збе­ре­же­н­ням оку­па цій­них військ. Але по ки ця стра­те­гія теж про­бу­ксо­вує. Від­так Пу­тін по­стає пе­ред тим, що ро­би­ти да­лі, оскіль­ки кін­це­ва ме­та вій­ни про­ти Укра­ї­ни не до­ся­гну­та — на­ша дер­жа­ва про­дов­жує існу­ва - ти, її ке­рів­ни­цтво не по­ва­ле­но. Да­на про­во­ка­ція не­сла ме­ту ство­ри­ти при­від для втор­гне­н­ня, на­сам­пе­ред на Хер­сон­щи­ні, аби ство­ри­ти «зо­ну без­пе­ки», як в 1939 ро­ці Ста­лін ро­бив із Фін­лян­ді­єю. Про­во­ка­ції бу­ли ду­же схо­жі, оскіль­ки ра­дян­ський ди­кта­тор ви­прав­до­ву­вав втор­гне­н­ня тим, що «Фін­лян­дія ство­рює не­без­пе­ку для Ле­нін­гра­ду». В ре­зуль­та­ті Зи­мо­вої вій­ни Фін­лян­дія бу­ла зму­ше­на від­да­ти СРСР ча­сти­ну те­ри­то­рій і від­су­ну ти свій кор дон за Ви борг. Ду - маю, по діб ний сце на рій роз роб - ляв­ся у Крем­лі, аби роз­ши­ри­ти мо­жли­во­сті пів­остро­ву за­без­пе­чу­ва­ти се­бе і по­кро­ко­во ане­ксу­ва­ти те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Цей сце­на­рій не спра­цю­вав.

За до по мо гою ці­єї про во ка ції Кремль на­ма­гав­ся та­кож дис­кре­ди­ту­ва­ти Укра­ї­ну, зва­ли­ти на неї проб ле ми, пов’ яза ні із ре алі за - ці­єю Мінсь ких угод, і по ка за ти, що фа­кти­чно на­ша дер­жа­ва не ви­ко нує свої зо бов’ язан ня. Тим са - мим він та­кож до­ма­гав­ся ре­а­кції під­трим­ки із За­хо­ду, ска­су­ва­н­ня сан к цій і ска су ван ня пе ре го вор - чих фор­ма­тів, але цьо­го та­кож не ста­ло­ся. Тож Кремль зро­бив «хо­ло­стий по­стріл».

Хо­ча на­сту­пні мі­ся­ці, осо­бли­во осінь, ко­ли роз­по­чне­ться пе­ред­ви­бор­ча кам­па­нія в кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи, а у США во­на до­хо­ди­ти­ме до фі­ні­шу, є ду­же ви­гі­дни­ми для но вої хви лі агре сив них дій РФ. Але, су дя чи із за сі дан ня ро - сійсь ко го Рад бе зу, во ни по ки не прийня­ли рі­ше­н­ня що­до яко­гось кон­кре­тно­го сце­на­рію. Що ж сто­су­є­ться російських вій­сько­вих на­вчань «Кав­каз-2016», які роз­по­чну­ться са­ме у ве­ре­сні у Пів­ден­но­му фе де раль но му окру зі, то цей округ де- фак то є во юю чим. 1- й і 2-й ар­мій­ські кор­пу­си російських військ, роз гор ну ті на Дон ба сі і ском по но ва ні із се па ра тис та ми, які фа­кти­чно є вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми ЗС РФ. Але цей округ тре­ба три­ма­ти «пі­ді­грі­тим» до ши­ро­ко­мас­шта­бних бо­йо­вих дій.

Те, що на фо ні цьо го мі ністр за­кор­дон­них справ ФРН Фран­кВаль­тер Штайн­майєр го­во­рить про ба­жа­н­ня «збли­же­н­ня з Ро­сі­єю», вко­тре на­га­дує нам, що він є пред­став­ни­ком «кри­ла Шре­де - ра » , який утри му єть ся на гро ші «Газ­про­му». Штайн­майєр з са­мо­го по­ча­тку за­хи­щав ро­сій­ські ін­те­ре­си і ін­те­ре­си ве­ли­ко­го ні­ме­цько­го бі­зне­су, пов’яза­но­го із ро­сій­ським, особ ли во га зо вим і енер ге - ти­чним. Цей се­гмент ні­ме­цької еко­но­мі­ки не­се ве­ли­че­зні втра­ти, оскіль­ки він мав ве­ли­че­зні піль­ги від Ро­сії і ве­ли­че­зні над­при­бу­тки. Окрім то­го, во­ни вва­жа­ють, що це вну­трі­шній кон­флікт в Укра­ї­ні, і РФ не має до цьо­го від­но­ше­н­ня. Вій­на на Дон­ба­сі — їм як кіс­тка в гор лі, то му що ні мець кий і ро - сійсь кий біз нес втра чає і во ни б хо­ті­ли за­ми­ри­ти цю про­бле­му. На цьо­му тлі Штайн­майєр скла­дає ве­ли­ку кон­ку­рен­цію Ан­ге­лі Мер - кель, яка втра­чає по­зи­ції, пов’яза­ні з біз не сом і яка на ма га єть ся утри­му­ва­ти со­лі­дар­ність ЄС що­до ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій.

Сьо год ніш ні сан к ції За хо ду про­ти Ро­сії — це ма­кси­мум, на який він зда­тен, оскіль­ки ні­ме­цький, фран­цузь­кий, іта­лій­ський та ін­ший­біз нес ка­те­го­ри­чно про­ти їх про­дов­же­н­ня, то­му про но­ві сан­кції мо ви вза га лі не мо же бу­ти. Окрім то го, біль ше всьо го За хід бо їть ся кон ф лік ту з Ро сі­єю — це чу до во ро зу міє Пу тін, то му бле - фує, і це приносить йо­му політичні дивіденди. За­хі­дний світ не го­то­вий до вій­ни, як не бу­ли го­то­ві до вій ни з Гіт ле ром Єв­ро па та США.

Про­ти Укра­ї­ни грає й те, що на За­хо­ді роз­ча­ро­ва­ні в укра­їн­ській вла­ді, оскіль­ки йо­го стра­те­гія бу­ла роз­ра­хо­ва­на якщо не на вій­сько ву, то на еко но міч ну до по мо гу на­шій дер­жа­ві, до­по­мо­гу у ре­фор­мах, аби зміц ни ти її зсе ре ди ни всу­пе­реч стра­те­гії Крем­ля. Але ре­форм, спря­мо­ва­них на змі­цне­н­ня де мо кра тич ної сис те ми ми не ба - чи­мо — нав­па­ки до­кла­да­ю­ться зу­сил ля, аби збе рег ти клеп то кра - ти­чний ре­жим. Це ба­чать на За­хо­ді, роз ча ро ву ють ся і не ві рять по­стмай­дан­ній вла­ді. Звід­си — за­три ман ня без ві зо во го ре жи му, тран шу МВФ і т. д. Се ред єв ро - пей­сько­го по­лі­ти­ку­му та ди­пло­ма­тії по­стає пи­та­н­ня: на­ві­що під­три­му­ва­ти вла­ду, за якої ко­ру­пція ли­ше зро­стає?

Ще одна при­чи­на — ми за­де­кла­ру­ва­ли кон­флікт на Дон­ба­сі як «вну­трі­шній», не ввів­ши во­єн­но­го ста ну, на звав ши вій ну з Ро сі­єю «АТО» і не ро­зі­рвав­ши з нею ди­пло­ма­ти­чних від­но­син. В між­на -

ро­дно­му пра­ві РФ ні­де не за­зна­че­на як во­ю­ю­ча сто­ро­на, а ви­сту­пає « ми­ро­твор­цем » і « по­се­ре­дни­ком». Від­по­від­но, ми не мо­же­мо спи­ра­ти­ся на між­на­ро­дну нор­ма­тив­но- пра­во­ву ба­зу як жер­тви агре­сії.

«НЕЗНАННЯ І КОРОТКА ПАМ’ЯТЬ ПОРОДЖУЮТЬ ВЕЛИКІ ПРО­БЛЕ­МИ»

Єв­ген МАРЧУК, пред­став­ник Укра­ї­ни в ро­бо­чій гру­пі з пи­тань без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи (facebook.com):

— «Ба­га­то знань — ба­га­то пе­ча­лі», — ска­зав му­дрець. Від се­бе до­дам: «Незнання і коротка пам’ ять породжують ве ли кі про­бле­ми».

Осінь 2003 ро­ку. До ви­бо­рів до Дер­жав­ної ду­ми Ро­сії за­ли­ша­є­ться пів­то­ра-два мі­ся­ці. Пре­зи­дент Ро сії Во ло ди мир Пу тін у Пів­ден­но-Схі­дній Азії на са­мі­ті. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Ку­чма ви ру шає у дав но за пла но ва - ний і ду­же ва­жли­вий ві­зит до Бра зи лії та низ ки ін ших кра їн Ла­тин­ської Аме­ри­ки у су­про­во­ді мі­ні­стрів оборони і за­кор­дон­них справ. Са­ме в цей час Ро­сія по чи нає не без печ ну аван тю ру на вко ло ос т ро ва Туз ла в Кер - чен­ській про­то­ці. З обох бо­ків до про­то­ки під­тя­гу­ю­ться ре­гу­ляр­ні війська. На­си­лу Укра­ї­ні вда­ло­ся не допу­сти­ти га­ря­чо­го роз­ви­тку ці­єї аван­тю­ри. «Еди­ная Рос­сия» отри­ма­ла ни­щів­ну пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах до Дер­жду­ми.

Кі­нець лі­та 2016 ро­ку. До ви­бо­рів до Дер­жду­ми Ро­сії за­ли­ша­є­ться мі­сяць (18 ве­ре­сня). Ясна річ, ви­бо­ри бу­дуть про­ве­де­ні і в не­за­кон­но ане­ксо­ва­но­му Кри­му, де, як ві до мо, « Гро шей не має, але ви три­май­те­ся». Одним сло­вом, пер с пек ти ви що до ви бо рів ду­же не­пе­ре­дба­чу­ва­ні. Тоб­то по­трі бен во рог, який за гро жує Кри­му, від яко­го пре­зи­дент Пу­тін, зви чай но ж, рі шу чо за хис - тить та ще й про­у­чить цьо­го во­ро­га на­ле­жним чи­ном.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни По­ро­шен­ко П.А. 3—7 сер­пня здійс - нює ва­жли­ві дер­жав­ні ві­зи­ти до Ма лай зії та Ін­до не зії. Як по тім з’ясу­є­ться, в цей же час 6, 7 і 8 сер­пня са­ме цей — та­кий ба­жа­ний — во­рог на­ма­га­є­ться з бо­єм про­рва­ти­ся на те­ри­то­рію Кри­му, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти там без­ліч ди­вер­сій і по­ру­ши­ти мир­не жи­т­тя крим­чан. Що­прав­да, не зов­сім зро зу мі ло, чо му цей во рог ро - бить це та­ки­ми мі­зер­ни­ми си­ла­ми на най­більш мі­лі­та­ри­зо­ва­ній ді­лян­ці крим­сько­го пе­ре­ший­ка, адже на­ба­га­то про­сті­ше в об­хід. Та й чо­му пі­сля пер­шої нев­да­чі, ко­ли він се­бе пов­ні­стю де­ма­ску­вав, одра­зу ж ро­бить ще дві спро­би про­ри­ву, за­вча­сно ро­зу­мі­ю­чи, що він бу­де за­хо­пле­ний або зни­ще­ний. Він же про­ри­ва­є­ться в тил во­ро­га на най­не­без­пе­чні­шо­му для се бе на пря мі. Він же не про ри ва єть ся до до му будь- що. Ну, за­га­лом во­рог уже є, і во­рог під ступ ний. Для ви бо рів — те що тре­ба.

Але ось про­блем­ка. Шу­хе­ру в Кри­му на­ро­би­ли, лю­ди стрі­ля­ни­ну чу­ли, КПП пе­ре­кри­ва­ли... Щось же тре­ба го­во­ри­ти. А з Ер­до­га­ном зу­стріч про дру­жбу бу­де ли­ше 9 сер­пня. Тре­ба ж Ер­до­га­ну пер­шо­му про це ска­за­ти, не з пре­си ж но­вий друг про це по­ви­нен ді­зна­тись. Про вій­сько­вий пе­ре­во­рот у сво­їй кра­ї­ні від ко­го він ді­знав­ся? За­га­лом, офі­цій­на за­ява про спро­бу ди­вер­сій­но­го про­ри­ву ДРГ ки­їв­ської «хун­ти» з’яв­ля­є­ться аж 10 сер­пня. Ну, і ко­ман­ди всім ві­дом­ствам ви­кри­ти і «так не за­ли­ши­ти» — роз­да­ні. У ці­ло­му ви­бо­ри «Еди­ной Рос­сии» в Кри­му до Дер­жду­ми пла­ну­є­ться за­вер­ши­ти успі­шно. Во­рог не прой­де. Ну, а що­до «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» теж го­лов­не ска­за­но. Які ж пе­ре­го­во­ри з те- ро­ри­ста­ми? А «за­без­пе­че­н­ня» 25-річ­чя Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни — це за окре­мим пла­ном.

«ОСТАН­НІ ПО­ДІЇ ПРИЗВЕДУТЬ ДО ЗА­ГО­СТРЕ­Н­НЯ ВІД­НО­СИН МІЖ РО­СІ­ЄЮ ТА УКРА­Ї­НОЮ»

Ро­ман ДОБРОХОТОВ, шеф-ре­да­ктор ро­сій­сько­го The Insider:

— Від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня — для чо­го роз­кру­чу­ва­лась ін­фор­ма­ція про «укра­їн­ську ДРГ» в Кри­му, про­сті­ше, ніж на за­пи­та­н­ня — чим це бу­ло на­справ­ді. Про це мо­жна су­ди­ти за тим, якою мит­тє­вою бу­ла ре­а­кція Пу­ті­на, адже бу­ває рід­ко, ко­ли він одра­зу ре­а­гує на якісь по­дії. Ро­сій­ський пре­зи­дент пе­ре­ніс зу­стріч у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті», адже бу­ло зро­зумі­ло, що пе­ре­го­во­ри за­хо­дять у глу­хий кут, і він дав зро­зу­мі­ти, що не хо­че їх про­дов­жу­ва­ти. Але сам по со­бі цей мо­тив не дає від­по­віді на те, чим бу­ли ці по­дії на кор­до­ні з Кри­мом, адже роз­ду­ти скан­дал мо­жна бу­ло з ре­аль­но­го ін­ци­ден­ту або са­мим сфа­бри­ку­ва­ти скан­дал.

Що ж до са­мо­го епі­зо­ду з «ДРГ», то, як з’ ясо ву єть ся, зйом­ки за­три­ма­н­ня від­бу­ва­ли­ся на два ти­жні ра­ні­ше, ніж нам про це ого­ло­си­ли в ЗМІ. Оче­ви­дно, те, що нам по ка зу ва ли як зйом­ки за­три­ма­н­ня, не ма­ло сто­сун ку до лю дей, яких піз ні ше пред с та ви ли як го лов них « ди - вер­сан­тів». Див­но й те, що один із за­три­ма­них — пу­ті­ніст, який дав­но не жив в Укра­ї­ні, а в со­цме­ре­жах по­ши­рю­вав за­яви про­ти США і за Пу­ті­на. Чо­му цю лю­ди­ну бу­ло обра­но як «хло­пчи­ка для по­би­т­тя»? Чи був він за­а­ре­што­ва­ний, чи ж грає якусь роль і на­справ­ді спів­пра­цює з ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми? Якщо се­ред за­три­ма­них бу­ли ро­сій­ські гро­ма­дя­ни, чо­му во­ни не мо­гли прос то про їха ти до Кри му, а не не­ле­галь­но пе­ре­ти­на­ти кор­дон?

Ре­зуль­тат ці­єї істо­рії оче­ви­дний: це при­зве­де до за­го­стре­н­ня від но син між Ро сі­єю та Укра ї - ною і від­кла­де будь-які до­мов­ле­но­сті. Хо­ча й за­раз во­ни за­бу­ксу­ва­ли, оскіль­ки Мо­сква не го­то­ва ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські уго­ди, адже це озна чає по вер нен ня Укра ї ні кон т ро лю над кор до ном, ви ве - ден ня війсь ко вих під роз ді лів і про ве ден ня нор маль них ви бо - рів — по су ті, це озна чає « зда - ти » весь схід. Су дя чи з усьо го, Пу­тін до цьо­го по­ки що не го­то­вий, хо­ча еко­но­мі­чна ситуація в кра­ї­ні ду­же скла­дна.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

КРАСНОГОРІВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. З 14 НА 15 СЕР­ПНЯ РО­СІЙ­СЬКІ ОКУПАЦІЙНІ ВІЙСЬКА 64 РА­ЗИ ВІДКРИВАЛИ ВОГОНЬ, З НИХ 59 ПО ПІДРОЗДІЛАХ СИЛ АТО. ЗОКРЕ­МА, 23 ОБСТРІЛИ ЗАФІКСОВАНО НА ДОНЕЦЬКОМУ, 28 — НА МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ТА 8 — НА ЛУГАНСЬКОМУ НАПРЯМКАХ, ПРЕС-СЛУ­ЖБА МОУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.