Джа­ма­ла впер­ше ви­сту­пить у Ту­реч­чи­ні

24 сер­пня ста­не ві­до­мо, яке укра­їн­ське мі­сто при­йма­ти­ме Єв­ро­ба­че­н­ня-2017

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Кон­церт Джа­ма­ли від­бу­де­ться 17 сер­пня у цен­трі Стам­бу­ла. Ві­до­ма укра­їн­ська спів­а­чка, ком­по­зи­тор і актор­ка крим­сько­та­тар­сько­го по­хо­дже­н­ня Джа­ма­ла — пе­ре­мо­жець Єв­ро­ба­че­н­ня 2016 ро­ку — дасть свій­пер­ший­кон­церт у Ту­реч­чи­ні, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба спів­а­чки. До уча­сті в кон­цер­ті за­про­ше­но пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди, жи­те­лів Стам­бу­ла, чи­слен­ної укра­їн­ської та крим­сько­та­тар­ської гро­ма­ди.

На­га­да­є­мо, Су­сан­на Алі­мів­на Джа­ма­ла­ді­но­ва, яка ви­сту­пає на сце­ні під псев­до Джа­ма­ла, 15 трав­ня 2016 р. пред­став­ля­ла на­шу кра­ї­ну на між­на­ро­дно­му пі­сен­но­му кон­кур­сі і здо­бу­ла пе­ре­мо­гу з пі­снею «1944».

Ни­ні Укра­ї­на ви­зна­ча­є­ться з мі­стом- го­спо­да­рем Єв­ро­ба­че­н­ня2017. На День Не­за­ле­жно­сті (24 сер­пня) ста­не ві­до­мо, яке мі­сто пе­ре­мо­же у би­тві за пра­во при­йма­ти пі­сен­ний кон­курс. Про це за­явив за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра НТКУ Оле­ксандр Ха­ре­бін, по­ві­дом­ляє « 5 ка­нал » . За мо­жли­вість про­ве­де­н­ня між­на­ро­дно­го пі­сен­но­го кон­кур­су на­ра­зі зма­га­ю­ться три мі­ста — Ки­їв, Дні­про та Оде­са.

До ре­чі, са­ме у Стам­бу­лі ( Ту­реч­чи­на) пред­став­ни­ця Укра­ї­ни, по­пу­ляр­на спів­а­чка Ру­сла­на Ли­жи­чко ви­гра­ла Єв­ро­ба­че­н­ня-2004 з пі­снею «Ди­кі тан­ці».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.