«Бу­ли скла­дно­щі, і це нор­маль­но»

Ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун відзві­ту­ва­ла­ся що­до за­ку­пів­лі лі­ків між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ре­фор­ма, яку су­спіль­ство спо­ча­тку сприйня­ло ду­же по­зи­тив­но, за­раз ви­кли­кає на­рі­ка­н­ня де­яких екс­пер­тів. Лю­дей­тур­бує брак лі­ків у ме­дза­кла­дах, зокре­ма пре­па­ра­тів для он­ко­хво­рих ді­тейі ва­кцин.

«В Укра­ї­ні змі­ни­ли си­сте­му за­ку­пі­вель і не по­ми­ли­ли­ся, — пе­ре­ко­на­на в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун. — Цьо­го ро­ку на тор­ги ви­йшло вдві­чі біль­ше ви­ро­бни­ків, ніж то­рік, зеко­но­ми­ли 790 міль­йо­нів гри­вень, і на ці ко­шти мо­жна за­ку­пи­ти но­ві лі­ки. Але бу­ли скла­дно­щі, і це нор­маль­но, адже це — пер­ший­рік, ко­ли ми пра­цю­ва­ли за та­кою си­сте­мою. Ми зі­бра­ли і про­ана­лі­зу­ва­ли ін­фор­ма­цію, де бу­ли за­трим­ки, щоб їх усу­ну­ти».

За сло­ва­ми Уля­ни Су­прун, в Укра­ї­ну по­став­ле­но 100 від­со­тків те­стів на ВІЛ-ін­фе­кцію, усі лі­ки для па­ці­єн­тів з ор­фан­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, ді­тейз ге­мо­фі­лі­єю та ге­па­ти­та­ми. Ча­сти­на по­ста­вок очі­ку­є­ться у ве­ре­сні і жов­тні. «Гро­ші для за­ку­пок 2015 ро­ку між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям пе­ре­ра­ху­ва­ли тіль­ки у гру­дні 2015-го, лі­ки і ва­кци­ни за­мо­ви­ли у сі­чні-лю­то­му 2016-го. Де­яких пре­па­ра­тів не бу­ло на скла­дах, і ви­ро­бни­ку зна­до­би­ло­ся близь­ко де­ся­ти мі­ся­ців на їх ви­го­тов­ле­н­ня», — по­яснює Уля­на Су­прун.

По си­ту­а­ції із ва­кци­на­ми від ту­бер­ку­льо­зу в. о. мі­ні­стра за­ува­жи­ла: «До кін­ця сер­пня ва­кци­ни ма­ють бу­ти в Укра­ї­ні. Вже під­пи­са­ли не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, ко­ли пре­па­ра­ти при­йдуть, змо­же­мо їх роз­ми­тни­ти і роз­по­ді­ли­ти по ре­гіо­нах. Бу­ла про­бле­ма з тим, щоб ЮНІСЕФ зна­йшов до­ста­тньо ва­кцин, а ми під­го­ту­ва­ли пев­ні до­ку­мен­ти. Тут скла­дний­бю­ро­кра­ти­чний­про­цес, і мо­же йо­го при­швид­ши­ти еле­ктрон­ний­до­ку­мен­то­обіг, який­за­раз у МОЗ не ви­ко­ри­сто­ву­ють».

За­ку­пів­лі че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції від­бу­ва­ти­му­ться і цьо­го, і на­сту­пно­го ро­ку. Вже під­го­тов­ле­ні кон­тра­кти на 2016 рік, те­пер у МОЗ че­ка­ють, щоб Ка­бмін за­твер­див но­мен­кла­ту­ру лі­ків. 15 сер­пня у мі­ні­стер­стві зби­ра­ла­ся ро­бо­ча гру­па, щоб ви­зна­чи­ти план дійі де­длай­ни з між­на­ро­дних за­ку­пі­вель на май­бу­тнє. Та­кож на сай­ті МОЗ ви­кла­ли та­бли­цю з ін­фор­ма­ці­єю що­до за­ку­пів­лі лі­ків че­рез між­на­ро­дни­ків, яку пла­ну­ють онов­лю­ва­ти ко­жен дру­гий­по­не­ді­лок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.