Луцьк зна­йшов пар­тне­ра – При­лу­цьке

Чо­му се­ла не по­спі­ша­ють «під кри­ло» мі­ста

Den (Ukrainian) - - День України -

Гро­мад­ські слу­ха­н­ня що­до пар­тнер­ської спів­пра­ці з обла­сним цен­тром — мі­стом Лу­цьком — від­бу­ли­ся в се­лі При­лу­цько­му. До­сі жо­дне при­мі­ське се­ло не ви­яв­ля­ло ба­жа­н­ня іти « під кри­ло » мі­ста. При­лу­цькі се­ла пе­ре­ва­жно до­сить ба­га­ті йса­мо­до­ста­тні, а най­біль­ше не хо­чуть, що­би їхні зем­лі за­бу­до­ву­ва­ли бу­дин­ка­ми для мі­ських жи­те­лів. Зві­сно, не хо­чуть не так са­мі се­ля­ни, як мі­сце­ва вла­да... Про­те са­ме по­тре­ба в роз­ши­рен­ні меж для бу­дів­ни­цтва і спо­ну­кає лу­цьку вла­ду шу­ка­ти пар­тне­рів, бо в ми­ну­лі ро­ки бу­ли упу­ще­ні мо­жли­во­сті роз­ши­ре­н­ня мі­ста, і се­ла фа­кти­чно вкли­ню­ю­ться у мі­ську те­ри­то­рію. Ниж­чі, ніж у мі­сті, по­да­тки, ниж­ча вар­тість еле­ктро­енер­гії ( а до­не­дав­на і га­зу) спо­ну­кає йпід­при­єм­ців ве­сти бі­знес фа­кти­чно в мі­сті, а ре­є­стру­ва­ти­ся у при­мі­сько­му се­лі.

При­лу­цьке — най­ближ­че до обла­сно­го цен­тру. Ву­ли­ця На­ли­вай­ка плав­но пе­ре­хо­дить у ву­ли­цю Бо­гу­на «сіль­ську». Ці­лий мі­кро­ра­йон ко­те­джів че­рез до­ро­гу від тор­го­вель­но­го цен­тру «Гло­бус» — уже При­лу­цьке. Се­ля­ни йдуть пі­шки до зу­пин­ки бі­ля роз­ва­жаль­но­го цен­тру «Адре­на­лін­сі­ті», щоб сі­сти на мі­ську мар­шру­тку. У гро­мад­ських слу­ха­н­нях з при­во­ду спів­пра­ці з Лу­цьком від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про спів­ро­бі­тни­цтво те­ри­то­рі­аль­них гро­мад» взя­ли участь лу­цький­мі­ський­го­ло­ва Ми­ко­ла Ро­ма­нюк та йо­го за­сту­пни­ки. З гро­ма­дою обго­во­ри­ли низ­ку пи­тань, зокре­ма що­до про­дов­же­н­ня рей­сів мар­шру­тних ав­то­бу­сів у се­ла При­лу­цької сіль­ської ра­ди; від­кри­т­тя ро­бо­чо­го мі­сця ЦНАПу в При­лу­цько­му; на­да­н­ня мо­жли­во­сті ста­ва­ти в чер­гу йві­дві­ду­ва­ти до­шкіль­ні на­вчаль­ні за­кла­ди на­рів­ні з ме­шкан­ця­ми мі­ста — від­по­від­но до рі­ше­н­ня се­сії мі­ськра­ди в ди­тсад­ки тим­ча­со­во при­йма­ти­муть ді­тей тіль­ки із Лу­цька. Обі­цяє мі­сто і прийня­ти сіль­ський­бу­ди­нок куль­ту­ри в ме­ре­жу мі­ських за­кла­дів, ка­на­лі­за­цію з При­лу­цько­го від­но­ви­ти і при­єд­на­ти до мі­ських ме­реж і зро­би­ти ка­пі­таль­ний­ре­монт ву­ли­ці Бо­гу­на. На­то­мість про­сять про одне: на­да­ти зе­мель­ні ді­лян­ки для роз­бу­до­ви спаль­них мі­кро­ра­йо­нів для ме­шкан­ців Лу­цька та ін­ших об’єктів.

На­ра­зі не йде­ться про спіль­ну те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду. Як ка­же при­лу­цький­сіль­ський­го­ло­ва Ва­лен­тин Ар­чи­ба­сов, на­віть за та­ко­го роз­ви­тку спів­пра­ці се­ло за­ли­ши­ться се­лом, а мі­сто — мі­стом. Але по­о­дин­ці, вва­жає він, ни­ні не ви­жи­ти. Якщо в се­лі Да­чне ли­ше на одній­ву­ли­ці ме­шка­ють 22 ди­ти­ни і вже є про­ект бу­дів­ни­цтва ди­тсад­ка, то зві­сно, що 20 міль­йо­нів на це бу­дів­ни­цтво Луцьк мо­же і не да­ти. Але, об’ єд­нав­ши зу­си­л­ля, се­ло — мі­сто — дер­жа­ва — ін­ве­сто­ри мо­жуть ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня. Та­кож річ у тім, що на­ра­зі май­же 90 від­со­тків зе­мель При­лу­цької сіль­ра­ди пе­ре­бу­ва­ють у при­ва­тній­вла­сно­сті. То­му мі­сту за­ра­ди ку­пів­лі зем­лі для жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня з вла­сни­ка­ми зе­мель­них па­їв.

На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.