Як ви­тра­ча­ють ко­шти?

У Хер­со­ні ство­ри­ли ін­те­р­актив­ну кар­ту ре­мон­ту до­ріг

Den (Ukrainian) - - День України -

2016 ро­ку з мі­сько­го бю­дже­ту на­да­но близь­ко 37 міль­йо­нів гри­вень на рі­зні ви­ди до­ро­жніх ро­біт, по­ві­дом­ля­ють на офі­цій­но­му сай­ті Хер­сон­ської мі­ської ра­ди. Зокре­ма, на ка­пі­таль­ний­ре­монт до­ріг — 13 міль­йо­нів; на по­то­чний та ям­ко­вий­ре­монт — 10 міль­йо­нів; на ре­монт вну­трі­шньо­дво­ро­вих про­їздів управ­лі­н­ня транс­порт­ної, до­ро­жньої ін­фра­стру­кту­ри і зв’ яз­ку мі­ськра­да ви­тра­тить 12 міль­йо­нів. Крім цьо­го, пе­ред­ба­че­но по­над міль­йон гри­вень на ре­монт тро­ту­а­рів та 612 ти­сяч гри­вень на по­то­чний­ре­монт сві­тло­фо­рів.

Для зру­чно­сті і кон­тро­лю го­ро­дя­на­ми за ви­тра­ча­н­ням бю­дже­тних ко­штів від­діл гро­мад­ських зв’ яз­ків Хер­сон­ської мі­ської ра­ди роз­ро­бив он­лайн- кар­ту ре­мон­ту до­ріг, тро­ту­а­рів, вну­трі­шньо­дво­ро­вих про­їздів та сві­тло­фо­рів, а та­кож ре­мон­ту ді­ля­нок кон­та­ктної тро­лей­бу­сної ме­ре­жі. Он­лайн- сер­віс до­зво­ляє пе­ре­гля­ну­ти усі об’ єкти, де пла­ну­є­ться ви­ко­на­н­ня ро­біт із вка­зів­кою їх вар­то­сті. На кар­ту та­кож вно­си­ти­муть усі по­прав­ки, схва­ле­ні мі­ськра­дою та ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том, які сто­су­ва­ти­му­ться ре­мон­ту за­зна­че­них об’ єктів.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.