Бу­дин­ки Кро­пив­ни­цько­го «за­го­во­рять» вір­ша­ми

У мі­сті ре­а­лі­зу­ють про­ект «По­е­зія стін», у ме­жах яко­го ву­ли­ці при­кра­сять ряд­ка­ми з тво­рів укра­їн­ських по­е­тів

Den (Ukrainian) - - День України -

Іні­ці­а­то­ри про­е­кту — чле­ни мі­сько­го осе­ред­ку «Фун­да­ції ре­гіо­наль­них іні­ці­а­тив». Пер­ші дві по­е­зії вже з’яви­ли­ся в цен­трі мі­ста — на сті­ні ба­га­то­по­вер­хів­ки на Сту­дент­сько­му буль­ва­рі, 9 (вірш Ва­си­ля Си­мо­нен­ка «Яі в дум­ці обня­ти те­бе не по­смію») та на зу­пин­ці по ву­ли­ці Шев­чен­ка, бі­ля пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту (стро­фа з по­е­зії Лі­ни Ко­стен­ко «Роз­ка­жу то­бі дум­ку та­єм­ну»). Всьо­го акти­ві­сти пла­ну­ють при­кра­си­ти вір­ша­ми де­сять ло­ка­цій.

Пер­ші вір­ші зго­ло­си­ла­ся на­не­сти мі­сце­ва ху­до­жни­ця, ви­пу­скни­ця ми­сте­цько­го фа­куль­те­ту Кі­ро­во­град­сько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Вин­ни­чен­ка Ана­ста­сія По­до­при­го­ро­ва. Да­лі пла­ну­є­ться за­лу­ча­ти йін­ших ху­до­жни­ків. Чо­ти­ри з де­ся­ти обра­них вір­шів — кро­пив­ни­цьких мо­ло­дих по­е­тів. Ре­шта — твор­чість Іва­на Фран­ка, Та­ра­са Шев­чен­ка, Сер­гія Жа­да­на, Юрія Іздри­ка.

«Ми на­ма­га­ли­ся обра­ти вір­ші, які не ви­кли­ка­ли б у лю­дей агре­сії та не спо­ну­ка­ли до ван­да­лі­зму. Спо­ді­ва­є­мо­ся, че­рез по­е­зію йса­ме мі­сто на­пов­ни­ться осо­бли­вим змі­стом, і та­ким чи­ном у пе­ре­хо­жих пі­ді­йма­ти­ме­ться на­стрійі па­трі­о­ти­чний дух», — роз­по­ві­ла ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Оле­на Си­до­ро­ва.

Се­ред ін­ших ми­тці роз­ма­лю­ють сті­ну вій­сько­вої ча­сти­ни. За сло­ва­ми Оле­ни Си­до­ро­вої, вій­сько­ві під­три­му­ють мо­ло­дих ху­до­жни­ків. Ко­ор­ди­на­тор про­е­кту роз­по­від­ає: «Ко­ли ми на­но­си­ли пер­шу по­е­зію, до ме­не пі­ді­йшов вій­сько­вий і бу­кваль­но за­пхав у сум­ку 400 гри­вень. Ска­зав, що то на фар­бу. До­слів­но: «Ми вас під­три­му­є­мо, тре­тій­полк — із ва­ми».

Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.