У Си­рії три­ва­ють бої за Алеп­по

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У си­рій­сько­му Алеп­по три­ва­ють бої між уря­до­ви­ми вій­ська­ми на за­хо­ді та озбро­є­ною опо­зи­ці­єю на схо­ді мі­ста. Одним із остан­ніх епі­зо­дів про­ти­сто­я­н­ня став на­ступ про­тив­ни­ків Ба­ша­ра Аса­да на ра­йон Аль-За­хра, де роз­та­шо­ва­на ар­мій­ська ба­за та це­мен­тний за­вод. На­ступ роз­по­чав­ся з де­то­на­ції за­мі­но­ва­них ав­то­мо­бі­лів і про­дов­жив­ся штур­мом зі стрі­ле­цькою збро­єю. У від­по­відь ро­сій­ська та си­рій­ська авіа­ція за- вда­ли уда­рів по ра­йо­нах, утри­му­ва­них пов­стан­ця­ми. Вна­слі­док бом­бар­ду­ва­н­ня за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 45 лю­дей. Опо­зи­ція ка­же, що ци­віль­них. В ін­шо­му си­рій­сько­му мі­сті, Ман­біж, ме­шкан­ці святкують звіль­не­н­ня з-під вла­ди «ІДІЛ». Ісла­мі­стів ви­бив альянс Де­мо­кра­ти­чні си­ли Си­рії, ядром яко­го є курд­ські опол­чен­ці та де­мо­кра­ти­чна опо­зи­ція. «ІДІЛ» кон­тро­лю­вав Ман­біж із сі­чня 2014 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.