Гла­ва шта­бу Трам­па міг отри­ма­ти $12,7 млн із «чор­ної» ка­си Пар­тії ре­гіо­нів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ке­рів­ник пе­ред­ви­бор­чо­го шта­бу кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­наль­да Трам­па, екс-ра­дник Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча Пол Ма­на­форт міг отри­ма­ти $12,7 млн із Укра­ї­ни з 2007-го до 2012 ро­ку. Про це йде­ться в стат­ті, яка по­си­ла­є­ться на да­ні На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни. Слід­чі НАБУ ствер­джу­ють, що ви­пла­ти бу­ли ча­сти­ною не­ле­галь­ної си­сте­ми, в ме­жах якої здій­сню­ва­ло­ся, се­ред ін­шо­го, спон­со­ру­ва­н­ня по­са- до­вих осіб на ви­бо­рах. В Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро ствер­джу­ють, що ім’я Ма­на­фор­та 22 ра­зи фі­гу­рує в так зва­ній«чор­ній­ка­сі», в якій­мі­стя­ться да­ні про ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність Пар­тії ре­гіо­нів за п’ять ро­ків. Во­дно­час ме­ту ви­плат чі­тко не за­зна­че­но. Та­кож іде­ться, що ці ви­да­тки, за­фі­ксо­ва­ні в за­пи­сах від ру­ки, не мо­жна зві­ри­ти з бан­ків­ськи­ми за­пи­са­ми, а та­кож під­пи­си ре­ци­пі­єн­тів ще не бу­ло пе­ре­ві­ре­но. На­го­ло­шу­є­ться, що на­яв­ність іме­ні Ма­на­фор­та в спи­сках «чор­ної бух­гал­те­рії» ПР не озна­чає, що він на­справ­ді отри­мав гро­ші, то­му що під­пи­си, які за­зна­че­ні в ко­лон­ці отри­му­ва­чів, мо­жуть на­ле­жа­ти ін­шим лю­дям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.