Поль­ща за­бло­ку­ва­ла Nord Stream-2

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Польщі вда­ло­ся за­бло­ку­ва­ти ство­ре­н­ня СП «Газ­про­му» з єв­ро­пей­ськи­ми ком­па­ні­я­ми для бу­дів­ни­цтва транс­бал­тій­сько­го га­зо­про­во­ду Nord Stream-2. Як по­ві­дом­ляє «Ком­мер­сант» з по­си­ла­н­ням на вла­сні дже­ре­ла, «Газ­пром» з іно­зем­ни­ми пар­тне­ра­ми за про­е­ктом га­зо­про­во­ду Nord Stream-2 — ан­гло-гол­ланд­ською Shell, ав­стрій­ською OMV, фран­цузь­кою Engie та ні­ме­цьки­ми Uniper та Wintershall — від­кли­кав кло­по­та­н­ня до польського ан­ти­мо­но­поль­но­го ре­гу­ля­то­ра UOKiK. Пар­тне­ри «Газ­про­му» не бу­ли го­то­ві про­дов­жу­ва­ти за­зна­че­ний­спір з Вар­ша­вою, оскіль­ки це ство­рю­ва­ло ри­зи­ки для їхньо­го бі­зне­су в Польщі. Кло­по­та­н­ня бу­ло по­да­но в гру­дні 2015 ро­ку, і UOKiK дві­чі від­кла­дав ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня, хо­ча Ні­меч­чи­на, на­при­клад, схва­ли­ла про­ект май­же одра­зу. На­ре­шті, на­при­кін­ці ли­пня UOKiK за­явив, що ство­ре­н­ня СП мо­же при­зве­сти до обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції. Як роз­по­ві­ло дже­ре­ло в однійз ком­па­ній, які бе­руть участь у про­е­кті, в хо­ді не­о­фі­цій­ної зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми UOKiK «ста­ло зро­зумі­ло, що ре­гу­ля­тор твер­до на­ла­што­ва­ний за­бо­ро­ни­ти зли­т­тя». І, оскіль­ки шан­сів на успі­шну апе­ля­цію бу­ло обмаль, пар­тне­ри ви­рі­ши­ли від­кли­ка­ти кло­по­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.