«Пі­ко­ві» да­ти...

«Го­лов­на ме­та Крем­ля — змі­на вла­ди в Укра­ї­ні — че­рез мас­шта­бну во­єн­ну опе­ра­цію або вна­слі­док при­му­ше­н­ня про­ве­сти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях», — екс­пер­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

«Укра­ї­на та Ро­сія на по­ро­зі мас­шта­бної вій­ни», — за­зна­ча­ють остан­ні­ми дня­ми про­від­ні сві­то­ві мас-ме­діа. Ра­зом із тим їхні ана­лі­ти­ки й ко­мен­та­то­ри на­го­ло­шу­ють, що та­кої вій­ни слід за будь-яку ці­ну уни­кну­ти. За­не­по­ко­є­ні й політичні ко­ла За­хо­ду. По­кла­да­ю­чи про­ви­ну за ни­ні­шнє за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на Кремль, во­ни во­дно­час звер­та­ю­ться до обох сто­рін з на­ста­но­вою бу­ти роз­ва­жли­ви­ми та оба­чни­ми. «Бай­ден за­кли­кав Укра­ї­ну і РФ до де­е­ска­ла­ції на­пру­же­но­сті в Кри­му», «Мо­ге­рі­ні про си­ту­а­цію в Кри­му: сто­ро­ни по­вин­ні уни­ка­ти еска­ла­ції», «Штайн­майєр за­кли­кав Укра­ї­ну і РФ утри­ма­ти­ся від за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції», — по­ві­дом­ле­н­ня­ми та­ко­го ґа­тун­ку на­пов­не­ні сай­ти ін­форм­а­ген­цій.

Укра­їн­ські уря­дов­ці та ко­мен­та­то­ри зде­біль­шо­го оці­ню­ють си­ту­а­цію по­мі­тно стри­ма­ні­ше. Мов­ляв, у Пу­ті­на не ви­ста­чить сил для вій­ни на двох фрон­тах — у Си­рії та в Укра­ї­ні, — у ньо­го і без вій­ни без­ліч скла­дних еко­но­мі­чних про­блем, а на до­да­чу у «вер­хах» на­зрі­ває не­за­до­во­ле­н­ня «на­ціо­наль­ним лі­де­ром» — і так да­лі, і та­ке ін­ше. Ска­жі­мо, за­сту­пник мі­ні­стра у спра­вах оку­по­ва­них те­ри­то­рій Ге­ор­гій Ту­ка в ефі­рі ка­на­лу «112 Укра­ї­на» за­явив, що Ро­сія не го­то­ва до пов­но­мас­шта­бної вій­ни з Укра­ї­ною. Ко­мен­ту­ю­чи остан­ні по­дії на пів­но­чі оку­по­ва­но­го Кри­му, Ту­ка ви­сло­вив по­бо­ю­ва­н­ня що­до мо­жли­вих не­пе­ре­дба­че­них про­во­ка­цій з бо­ку вій­сько­вих з обох сто­рін. «Що­до Кри­му, то я най­біль­ше бо­ю­ся, що під час ці­єї вій­сько­вої на­пру­же­но­сті у ко­гось із вій­сько­вих не ви­три­ма­ють нер­ви і мо­же ста­ти­ся про­во­ка­ція з бо­ку ті­єї чи ін­шої сто­ро­ни. Це мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­но як мо­тив для подаль­ших дій з бо­ку РФ... До пов­но­мас­шта­бних вій­сько­вих дій Ро­сія не го­то­ва і ви­ста­чає за­ли­шків здо­ро­во­го глу­зду цьо­го не ро­би­ти. Що ж до про­во­ка­цій­них дій, та­кти­чних дій з ме­тою за­хо­пи­ти будь-який на­се­ле­ний пункт — це я при­пу­скаю».

Втім, є в Укра­ї­ні й ін­ші оцін­ки си­ту­а­ції. Де­які ана­лі­ти­ки не спри­йма­ють те­зи про «Пу­ті­на, який за­стряг у Си­рії», на­га­ду­ю­чи, що сво­го ча­су Гі­тлер, ма­ю­чи вій­ну з Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю, її до­мі­ніо­на­ми та со­ю­зни­ка­ми, пі­шов по­хо­дом на СРСР. А со­ю­зна йо­му Япо­нія ата­ку­ва­ла США, ве­ду­чи за­тя­жну вій­ну в Ки­таї, та ще й на­сту­па­ю­чи в Ін­до­ки­таї та Ін­до­не­зії. Та й СРСР вдер­ся до Аф­га­ні­ста­ну, бу­ду­чи по ву­ха за­ну­ре­ним у во­єн­ні кон­флі­кти в Афри­ці, не ка­жу­чи вже про близь­ко­схі­дний кон­флікт, де во­ю­ва­ли со­тні ра­дян­ських «ін­стру­кто­рів» і на яких ви­тра­ча­ли­ся мі- льяр­ди й мі­льяр­ди за­ро­бле­них на екс­пор­ті на­фти й га­зу до­ла­рів... А хі­ба Пу­тін, цей «Гі­тлер і Ста­лін в одно­му фла­ко­ні», за обра­зним ви­сло­вом ав­то­ра «Дня» про­фе­со­ра Бо­ри­са Со­ко­ло­ва, істо­тно від­рі­зня­є­ться в кра­щий бік від сво­їх по­пе­ре­дни­ків? Хі­ба тим, що не бу­дує но­ві­тньо­го «ар­хі­пе­ла­гу ҐУЛАҐ», во­лі­ю­чи за­йма­ти­ся то­чко­ви­ми ре­пре­сі­я­ми та по­ту­жною про­па­ган­дою...

З’явив­ся дня­ми й ана­лі­ти­чний до­ку­мент, під­го­тов­ле­ний екс­пер­та­ми Цен­тру до­слі­джень армії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня. В ньо­му, зокре­ма, кон­ста­ту­є­ться:

«Го­лов­на ме­та Крем­ля — змі­на вла­ди в Укра­ї­ні, що, за за­ду­мом Пу­ті­на та йо­го по­плі­чни­ків, мо­же від­бу­ти­ся ін­тен­сив­ним або екс­тен­сив­ним шля­хом: че­рез мас­шта­бну во­єн­ну опе­ра­цію або вна­слі­док при­му­ше­н­ня укра­їн­ської вла­ди про­ве­сти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях із за­пу­ском ме­ха­ні­зму ре­ван­шу в зов­ні­шній по­лі­ти­ці. За­пу­сти­ти під­го­тов­ле­ний ме­ха­нізм пов­но­мас­шта­бної вій­ни про­ти Укра­ї­ни мо­жли­во у будь-який мо­мент... На­го­ло­шу­є­мо про на­яв­ність кіль­кох вкрай не­без­пе­чних (пі­ко­вих) дат:

День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни є осо­бли­вим по­дра­зни­ком, оскіль­ки це свя­то спро­сто­вує крем­лів­ську те­зу про те, що Укра­ї­на «не відбулася як дер­жа­ва». 25 ро­ків — тер­мін, який до­во­дить, що Укра­ї­на існує і що це — не­за­ле­жна від Ро­сії дер­жа­ва, а на­род Укра­ї­ни не тіль­ки ні­як не пов’яза­ний з ро­сій­ським, а є аб­со­лю­тно ін­шою іден­ти­чні­стю.

Утім, для по­ча­тку вій­ни мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний будь-який ін­ший при­від. ЦДАКР зро­бив ви­снов­ки, що на­вча­н­ня «Кав­каз-2016», яке роз­по­чи­на­є­ться в Ро­сії на по­ча­тку ве­ре­сня, мо­же транс­фор­му­ва­ти­ся у вій­сько­ву опе­ра­цію про­ти Укра­ї­ни і ста­ти по­ча­тком вій­ни ви­со­кої ін­тен­сив­но­сті.

Ва­жли­ви­ми та­кож є да­ти 5 ве­ре­сня (ко­ли бу­де про­хо­ди­ти за­сі­да­н­ня Ве­ли­кої двад­ця­тки у Ки­таї) та 18 ве­ре­сня (пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в РФ)».

Екс­пер­ти Цен­тру за­зна­ча­ють, що «в сер­пні скла­ли­ся кри­ти­чно не­спри­я­тли­ві для Укра­ї­ни зов­ні­шньо­по­лі­ти­чні об­ста­ви­ни», оскіль­ки, по-пер­ше, ви­бор­ча кам­па­нія в США ви­йшла на фі­наль­ну пря­му, ко­ли зов­ні­шньо- політичні акції, пов’яза­ні з ри­зи­ком, тра­ди­цій­но мі­ні­мі­зу­ю­ться, а по-дру­ге, Єв­ро­па має чи­ма­ло го­стрих про­блем, ба­га­то з яких, як вва­жа­ють впли­во­ві єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки, мо­жна бу­ло б ефе­ктив­но ви­рі­ши­ти з до­по­мо­гою Ро­сії. На­ре­шті, на­бли­жа­ю­ться ви­бо­ри в Дер­жду­му РФ, а бо­роть­ба з зов­ні­шнім во­ро­гом, як ві­до­мо, — най­кра­щий ро­сій­ський за­сіб мо­бі­лі­за­ції на­се­ле­н­ня: «За умов успі­шної ре­а­лі­за­ції пла­ну пов­но­мас­шта­бно­го на­па­ду на Укра­ї­ну Ро­сі­єю бу­де ство­ре­но умо­ви для ще біль­шо­го збе­ре­же­н­ня куль­ту ре­жи­му Пу­ті­на та під­ви­ще­н­ня йо­го осо­би­сто­го рей­тин­гу, не­зва­жа­ю­чи на кри­ти­чне по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в РФ». Ма­кси­маль­ні ці­лі та­ко­го на­па­ду — зни­ще­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви, мі­ні­маль­ні — ство­ре­н­ня су­хо­пу­тно­го ко­ри­до­ру до Кри­му, зня­т­тя пи­та­н­ня що­до «крим­сько­го мо­сту», про­рив до При­дні­стров’я то­що.

Екс­пер­ти Цен­тру пе­ре­ко­на­ні, що за­раз Пу­тін має остан­ній шанс сва­віль­но ді­я­ти на між­на­ро­дній аре­ні; «в ра­зі не­зда­тно­сті Пу­ті­на ви­ко­ри­ста­ти цей шанс уже до се­ре­ди­ни 2017 ро­ку ситуація як вну­трі­шня, так і зов­ні­шня мо­же ста­ти для ньо­го го­стрим ви­кли­ком: но­ва адмі­ні­стра­ція США по­чне актив­но впли­ва­ти на сві­то­ву по­лі­ти­ку, стан еко­но­мі­ки Ро­сії ви­йде на пік кри­зи».

Із ци­ми екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми та ви­снов­ка­ми мо­жна по­го­джу­ва­ти­ся час­тко­во чи пов­ні­стю, але за­ли­ша­ти їх по­за ува­гою, ви­да­є­ться, на­вряд чи вар­то. Адже ре­жим Пу­ті­на за пів­то­ра з га­ком де­ся­ти­лі­т­тя сво­го існу­ва­н­ня не раз до­вів свою зда­тність бру­таль­но по­ру­шу­ва­ти між­на­ро­дні уго­ди, в ра­зі по­тре­би здій­сню­ва­ти кри­ва­ві про­во­ка­ції та зни­щу­ва­ти сво­їх про­тив­ни­ків, у то­му чи­слі й за кор­до­ном, пе­ре­ку­по­ву­ва­ти впли­во­вих за­хі­дних по­лі­ти­ків та екс­пер­тів і за­ля­ку­ва­ти зна­чну ча­сти­ну гро­ма­дян дер­жав Єв­ро­со­ю­зу ка­та­стро­фі­чни­ми на­слід­ка­ми для них у ра­зі на­ма­гань зу­пи­ни­ти ро­сій­ську агре­сію. То­му за­раз, як ні­ко­ли, для українців має ста­ти в при­го­ді ма­кси­ма іта­лій­сько­го фі­ло­со­фа Ан­то­ніо Ґрам­ші: бу­ти пе­си­мі­ста­ми за сво­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, тоб­то бра­ти до ува­ги якнай­гір­ші ва­рі­ан­ти роз­ви­тку си­ту­а­ції, а во­дно­час — опти­мі­ста­ми за сво­ї­ми ді­я­ми, тоб­то ро­би­ти все мо­жли­ве, щоб ці ва­рі­ан­ти не ре­а­лі­зу­ва­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.