Iз не­ба до во­ди

Ми­ко­ла­їв­ські де­сан­тни­ки від­пра­цю­ва­ли стриб­ки з вер­то­льо­та на рі­чку

Den (Ukrainian) - - Подробиці - ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Вій­сько­ві з окре­мої де­сан­тно­штур­мо­вої бри­га­ди ВДВ ЗСУ здій­сни­ли па­ра­шу­тні стриб­ки на во­ду з вер­то­льо­ту Мі14 з ви­со­ти 600 ме­трів, — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства оборони Укра­ї­ни. Де­сан­ту­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся під ке­рів­ни­цтвом фа­хів­ців, які ма­ють від­по­від­ний до­свід здій­сне­н­ня по­ді­бних па­ра­шу­тних стриб­ків, оскіль­ки їх ви­ко­на­н­ня на­ле­жать до гру­пи ускла­дне­них.

Під час те­о­ре­ти­чної під­го­тов­ки вій­сько­во­слу­жбов­ці бри­га­ди від­пра­цю­ва­ли пи­та­н­ня що­до під­гон­ки під­ві­сної си­сте­ми па­ра­шу­та з вра­ху­ва­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня ря­ту­валь­но­го жи­ле­ту, дії з ви­віль­не­н­ня від під­ві­сної си­сте­ми па­ра­шу­та в по­ві­трі, дії па­ра­шу­ти­ста пі­сля за­ну­ре­н­ня у во­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.