«Гі­дран­ти мо­жуть ста­ти ві­зи­тів­кою Ужго­ро­да»

В обла­сно­му цен­трі За­кар­па­т­тя три­ває кам­па­нія «1930» з по­ря­тун­ку істо­ри­чно­го по­же­жно­го обла­дна­н­ня, яку ор­га­ні­зу­ва­ли мі­сце­ві акти­ві­сти

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Празь­кі по­же­жні гі­дран­ти з’яви­лись на ву­ли­цях Ужго­ро­да 1930 ро­ку — з по­бу­до­вою во­до­го­ну. Про­ект мі­сько­го во­до­го­ну роз­ро­бля­ла фір­ма ін­же­не­ра Яро­сла­ва Ма­ті­чки, го­лов­ний офіс якої роз­та­шо­ву­вав­ся у сто­ли­ці Че­хії. Це під­при­єм­ство вста­нов­лю­ва­ло й по­же­жні гі­дран­ти.

За збе ре жен ня іс то рії взя­ла­ся іні­ці­а­тив­на гру­па мі­стян та гро мадсь ких ор га ні за - цій Ужго ро да. Ме та — від но - ви­ти у пов­ній ком­пле­кта­ції ме­ре жу іс то рич них гід ран тів, яка руй ну єть ся під впли вом ча су та бай ду жос ті міс тян. Дня ми ак ти віс ти зу стрі ли ся з пред­став­ни­ка­ми мі­ської вла­ди та во­до­ка­на­лу.

«Нам зда­є­ться, що пред­став­ни­кам во­до­ка­на­лу і де­пар­та­мен­ту мі­сько­го го­спо­дар­ства стра­шно кор­тить за­ку­пи­ти но­ві «кра­си­ві» гі­дран­ти, ці­на яких ста­но­вить від 1500 до 2000 єв­ро за шту­ку. Зві­сно, во­ни не в за­хва­ті від на­шої іні­ці­а­ти­ви що­до від­нов­ле­н­ня ста­рих, бо це яв­но де­шев­ше, і ми кон­тро­лю­ва­ти - ме­мо про­цес. Але ми до­мо­гли­ся то­го, що нам по­обі­ця­ли осьось під пи са ти роз по ряд жен ня про ство­ре­н­ня ко­мі­сії, до скла­ду якої увій дуть на ша іні ці а - тив­на гру­па, пред­став­ни­ки во­до­ка­на­лу і мі­ськра­ди, та про­ве­ден ня пов ної ін вен та ри за ції існу ю чих празь ких гід ран тів. Ми зна є мо, що на ра зі во до ка - нал на­віть не ве­де окре­мий облік че­ських гі­дран­тів. То­му ми на по ля га є мо на то му, щоб їх по­ста­ви­ли на окре­мий облік. Їх ми за­фі­ксу­ва­ли 69 штук, у нас на сто­рін­ці про­е­кту у Facebook на віть є їх ін тер ак тив на кар - та», — роз­по­ві­ла «Дню»

пред­став­ник іні­ці­а­тив­ної гру­пи Ма­рі­ан­на СОБРАН.

По ко­жно­му з гі­дран­тів акти­ві­сти пла­ну­ють скла­сти де­фе­ктні акти для ви­вче­н­ня пов­но­ти кар­ти­ни з від­нов­ле­н­ня. «Ми го­во­ри­ли з ди­ре­кто­ром ПАТ «Ужго­род­ський Тур­бо­газ» Ми­хай­лом Ка­чу­ром, до­мо­ви­ли­ся, що я йо­му при­ве­зу один ці­лий і пов­ні­стю уком­пле­кто­ва­ний гі­дрант, він роз­бе­ре йо­го на де­та­лі, зро­бить від­би­тки ко­жної з них і під­ра­хує орі­єн­тов­ну вар­тість ко­жної окре­мої де­та­лі та гі­дран­та в ці­ло­му. А да­лі бу­де най­скла­дні­ше — вмо­ви­ти вла­ду не за­ку­пля­ти но­ві до­ро­же­зні гі­дран­ти, які не ма­ють і не ма­ти­муть істо­ри­чної цін­но­сті, а від­но­ви­ти всі ста­рі. Основ­на ме­та — ре­став­ра­ція існу­ю­чих празь­ких гі­дран­тів. За­мі­на, при мо­жли­во­сті, кіль­кох де­та­лей кон­стру­кції гі­дран­ту. А от якщо гі­дрант вза­га­лі не під­ля­га­ти­ме ре­став­ра­ції, ми про­по­ну­є­мо вста­нов­лю­ва­ти йо­го то­чну ко­пію», — за­зна­чи­ла Ма­рі­ан­на Собран.

Що до фі нан су ван ня, то ак ти віс ти на ма га ти муть ся зна­йти ко­шти і від при­ва­тних ме це на тів ( іде­єю вже ці кав - ля­ться при­ва­тні осо­би з Че­хії), і від міс тян, мож ли во, шу ка - ти муть гран ти. Звіс но, вла ду теж спо ну ка ти муть до лу чи - тись до про­е­кту фі­нан­со­во.

До сло­ва, те­му збе­ре­же­н­ня гід ран тів під ні ма ли і ра ні - ше. Так, 2013 ро­ку, зі іні­ці­а­ти­ви ужго­род­ця Ві­та­лія Гла­го­ли, міс тя ни вий ш ли на ву ли ці з чер во ною фар бою і пен з ли ка - ми, щоб на но во по фар бу ва ти гі­дран­ти. «То­ді за п’ять го­дин ми оно­ви­ли 37 гі­дран­тів. Шко­да, що біль шість з них на 2/ 3 вже в ас фаль ті та зем лі — че­рез під­ня­т­тя рів­ня до­ро­ги. Гі­дран­ти 1930 ро­ку мо­жуть ста­ти ві зи тів кою Ужго ро да, як гід - ран ти Нью- Йор ка. То му не мо­жна за­ли­ша­ти їх за­не­дба­ни­ми, ми му­си­мо їх збе­рег­ти», — акцен­тує Ві­та­лій Гла­го­ла.

Для по пу ля ри за ції про - ек ту не вдов зі пла ну єть ся за - пуск фут­бо­лок з ло­го­ти­пом гі­дран­тів, роз­роб­ка по­што­вої мар­ки та ли­стів­ки, а та­кож ор­га­ні­за ція ек скур сій по ці ка вих мі­сцях, де є гі­дран­ти.

Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

ФОТО З САЙТА VAROSH.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.