Iм­про­ві­за­ції у сти­лі при­кар­пат­ських ко­ло­ми­йок

17 сер­пня впер­ше у Ки­є­ві від­бу­де­ться кон­церт «Ukrainian ethno: джаз на да­ху»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

На сто­ли­чно­му май­дан­чи­ку Roof по­єд­на­ю­ться дві му­зи­чні тра­ди­ції, на­ро­дже­ні на рі­зних кін­цях зем­лі, — укра­їн­ська на­ро­дна пі­сня та джа­зо­ва ім­про­ві­за­ція. У про­гра­мі на джа­зо­ви­йма­нер про­зву­чать зна­ме­ни­ті пі­сні «Си­ва зо­зу­лень­ка», «Ко­ло­мий­ки», «Ой, чий то кінь сто­їть» та ін­ші. Їх ви­ко­нає мо­ло­да спів­а­чка з При­кар­па­т­тя з ма­гі­чним го­ло­сом Іван­на Чер­він­ська (з се­ла Пе­че­ні­жин Ко­ло­мий­сько­го ра­йо­ну), яку міль­йо­ни те­ле­гля­да­чів за­пам’ята­ли як пів­фі­на­ліс­тку шоу «Го­лос кра­ї­ни-6» (ко­ман­да Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка).

Кон­церт Ukrainian ethno від­бу­де­ться впер­ше. Ідея йо­го фор­ма­ту на­ле­жить му­зи­чні­йор­га­ні­за­ції Jazz Kolo. Ор­га­ні­за­то­ри на­го­ло­си­ли, що хо­чуть на­да­ти но­во­го змі­сту укра­їн­сько­му фоль­кло­ру. Чер­він­ська спів­а­ти­ме під аком­па­не­мент Сер­гія Си­до­рен­ка (ду­хо­ві), Ро­діо­на Іва­но­ва (кла­ві­шні), Іго­ря За­ку­са (бас, аран­жу­ва­н­ня) та Оле­ксан­дра По­ля­ко­ва (ба­ра­ба­ни).

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ІВАНКИ ЧЕРВІНСЬКОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.