Хто від Укра­ї­ни по­зма­га­є­ться за «Оскар»?

Den (Ukrainian) - - Культура -

До 29 сер­пня від­бу­ва­є­ться при­йом за­явок­для уча­сті на­ціо­наль­них філь­мів у від­бо­рі на ви­су­ва­н­ня філь­му на пре­мію «Оскар» Аме­ри­кан­ської ака­де­мії кі­не­ма­то­гра­фі­чних ми­стецтв і на­ук у ка­те­го­рії «Най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою» від Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, Аме­ри­кан­ська кі­но­а­ка­де­мія ви­зна­ла пов­но­ва­же­н­ня оска­рів­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни, що дає кра­ї­ні мо­жли­вість зно­ву ви­су­ва­ти кар­ти­ни на «Оскар» в но­мі­на­ції «Кра­щий­фільм іно­зем­ною мо­вою». Про це на сво­їй­сто­рін­ці в Facebook на­пи­сав го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко.

Ста­рий­ко­мі­тет роз­пав­ся в 2014 р. пі­сля скан­да­лу, який­роз­го­рів­ся у зв’яз­ку з ви­бо­ром філь­му, ви­су­ну­то­го кра­ї­ною на «Оскар». Ко­мі­тет про­го­ло­су­вав за «По­во­ди- ря» Оле­ся Са­ні­на. Пі­сля чо­го був зви­ну­ва­че­нийв по­ру­ше­н­нях (на­яв­ність кон­флі­кту ін­те­ре­сів і по­ру­шен­ні про­це­ду­ри голосування) про­дю­се­ром філь­му «Плем’я» Де­ни­сом Іва­но­вим і ре­жи­се­ром ці­єї стрі­чки Ми­ро­сла­вом Сла­бо­шпи­цьким. «Плем’я» бу­ло но­мі­но­ва­но на ви­су­не­н­ня на «Оскар» і за про­гно­за­ми кі­но­екс­пер­тів ма­ло най­біль­ші шан­си. Скан­дал при­звів до то­го, що з ко­мі­те­ту ви­йшли чо­ти­ри лю­ди­ни з дев’яти і він став не­ле­гі­тим­ним. Для обра­н­ня но­во­го по­мі­ня­ли про­це­ду­ру ви­бо­ру чле­нів на більш про­зо­ру. Цьо­го­річ до п’ятір­ки пре­тен­ден­тів на «Оскар» у но­мі­на­ції «Най­кра­щий до­ку­мен­таль­ний­фільм» по­тра­пи­ла до­ку­мен­таль­на стрі­чка Єв­ге­на Афі­не­єв­сько­го «Зи­ма у во­гні: Бо­роть­ба Укра­ї­ни за сво­бо­ду», яка роз­по­від­ає про бо­роть­бу українців під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.