«Freierfest-2016»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою 24 сер­пня в Оде­сі від­кри­є­ться пер­шийМі­жна­ро­дний­фе­сти­валь су­ча­сно­го ми­сте­цтва, в рам­ках яко­го від­бу­ду­ться чи­слен­ні ви­став­ки, ле­кції та дис­ку­сії, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. «Ми пра­гне­мо ство­ри­ти захід єв­ро­пей­сько­го фор­ма­ту, — ка­жуть ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю. — Freierfest не­об­хі­днийОде­сі, як мі­ні­мум, для то­го, щоб роз­ви­ва­ти вла­сне ми­сте­цьке се­ре­до­ви­ще, яке в май­бу­тньо­му змо­же да­ти нам сво­їх Пі­кас­со чи Вор­го­ла».

Іде­о­ло­га­ми фе­сти­ва­лю ста­ли оде­ські ху­до­жни­ки Ро­ман Гро­мов, Ді­ма Ер­ліх та Ана­то­лійГан­ке­вич.

У рам­ках Freierfest’у в оде­сько­му Му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва прой­де ви­став­ка ви­да­тно­го ху­дож- ни­ка-ім­пре­сіо­ні­ста Те­о­фі­ла Фра­єр­ма­на, на честь яко­го і на­зва­ний­фе­сти­валь. До екс­по­зи­ції увій­дуть ро­бо­ти Фра­єр­ма­на та йо­го учнів. А на те­ри­то­рії оде­ської ча­є­ро­зва­жу­валь­ної фа­бри­ки від­кри­ють мас­шта­бну ко­ле­ктив­ну ви­став­ку су­ча­сних ху­до­жни­ків з рі­зних міст Укра­ї­ни, Польщі, Ні­меч­чи­ни, Гол­лан­дії, Фран­ції, Ро­сії та Бра­зи­лії. Там пре­зен­ту­ють ві­део-арт, кла­си­чний і 3D-жи­во­пис, гра­фі­ку, спрей-арт, ін­ста­ля­ції та фо­то­гра­фії.

Та­кож ло­ка­ці­я­ми фе­сти­ва­лю ста­нуть про­стір твор­чих іні­ці­а­тив «Ар­те­рія», від­кри­ти­ймай дан­чик «Зе­ле­ний­те­атр», га­ле­реї Invogue і «Ху­дПро­мо».

По­дії Freierfest’у бу­дуть про­хо­ди­ти до 30 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.